Parkering

Etiketter

Trafik

Vanda har som mål att göra stadscentrumena attraktivare, öka tillgängligheten till olika tjänster och främja hållbara transportsätt, som till exempel användningen av cyklar och kollektiva transportmedel, genom att erbjuda olika sätt för parkering av bilar och cyklar.

Kadun varteen pysäköityjä autoja Kivistössä.

I Vanda är det i huvudsak privata aktörer som ansvarar för ordnande av parkering för bilar. Invånarna parkerar sina bilar antingen på egna eller hyrda parkeringar. Affärernas parkeringar och parkeringarna i samband med affärscentrum och andra tjänster är vanligtvis placerade på fastigheternas gårdar eller i särskilda parkeringshus.

Utgångspunkten för ordnande av parkering är att varje fastighet ordnar den parkering som behövs ensam eller i samarbete med andra fastigheter. I Vanda tillämpas parkeringsnormer enligt vilka fastigheterna är skyldiga att anlägga ett visst antal parkeringsplatser.

Längs gator tillåts kompletterande allmän parkering särskilt avsedd för gäster och ärendehantering om det är möjligt utan att trafiken hindras och trafiksäkerheten äventyras.

Parkering kräver mycket plats och det är dyrt att anlägga parkeringsplatser så vi strävar efter att utnyttja parkeringsplatserna effektivt genom att å enda sidan begränsa användningen och parkeringstiden och, å andra sidan, genom att tillåta parkering på natten vid stadens fastigheter.

Avgiftsbelagd parkering

Läs mer om avgiftsbelagda parkeringsplatser i Vandas karttjänst.

Så här parkerar du på en avgiftsbelagd parkeringsplats

Experiment med områdesparkering i Kivistö, Käinbybacken och Brokärr

I Kivistö, Käinbybacken och i Brokärr har det införts tillfälliga avgiftsbelagda parkeringsområden. Parkeringsområdena är i huvudsak områden i väntan på att bostäder ska byggas och de kommer att vara i användning åtminstone till slutet av 2022. Under hösten 2022 tas beslut om en eventuell förlängning.

Pendelparkering på stationerna

Det finns möjlighet till pendelparkering på de flesta tågbanors tågstationer. Senast våren 2022 förutsätter parkering på 16 timmar på pendelparkeringarna i Vanda att du har en giltig HRT- eller VR-biljett eller en engångsbiljett.

På stationerna i zon B och på pendelparkeringen i Dickursby kostar kollektivtrafiksbiljetten 1 euro. Mot en extraavgift kan du parkera upp till 48 timmar på pendelparkeringarna i Vanda.

På HRT:s webbplats har det samlats närmare aktuell information om de olika pendelparkeringarna. Se HRT:s instruktioner för pendelparkering.

 

Cykelparkering

Staden ordnar parkeringsplatser för cyklar i anslutning till terminalerna för kollektivtrafiken och offentliga tjänster. Staden vidtar också åtgärder för att främja cykelparkeringen i samband med arbetsplatser, boende och kommersiella tjänster.  Den mer ingående planeringen av cykelparkeringen på allmänna gatuområden styrs av Vandas allmänna plan för cykelparkering. 

Staden har beviljats statsunderstöd för en förbättring av cykelparkeringen för åren 2021-2022. I projektet anläggs 1 000 högklassiga parkeringsplatser för cyklar i de centralaste allmänna områdena i Vanda.

Mer detaljerad och aktuell information om pendelparkeringsområdena finns på HRT:s webbplats. Se HRT:s instruktioner för pendelparkering.

 

Övrig parkering

Parkering på flygplatsen

Parkeringen på flygplatsen sköts av Finavia. Mer information om parkering på flygplatsen.

Parkeringsplatser för tung trafik

Vanda är en logistikstad och det rör sig också många lastbilar i staden. I huvudsak parkeras lastbilar på parkerings- och terminalområden som ägs av företag. Dessutom har staden reserverats ett visst antal tidsbegränsade parkeringsområden runt om i staden för lastbilar.

Parkering kan också vara tillåten i enlighet med vägtrafiklagen och trafikmärkena på andra platser med staden önskar att det visas hänsyn gentemot invånare och trivseln i miljön om du parkera din lastbil i ett bostadsområde.

Parkering av fordon i sambruk

På de centralaste områdena i Vanda används ett parkeringstillstånd för fordon i sambruk. Bilar som utnyttjas i sambruk främjar hållbar trafik och minskar behovet av att äga en bil och behovet av parkeringsplatser.

Ett fordon som det har lösts ut ett parkeringstillstånd för kan parkera på platser utmärkta med tilläggsskylt utan parkeringsavgift eller beaktande av tidsbegränsningen som trafikmärket anger, emellertid för högst 48 timmar.

En sökande som öppet erbjuder fordon i sambruk för alla och som uppfyller kraven som ställs kan ansöka om parkeringsrätt. Se kriterierna för beviljande av parkeringsrätt för fordon i sambruk.

Parkeringsrätten är fordonsspecifik och gratis fram till 31.12.2024.

 

Laddning av elbilar

Det har anlagts ett flertal laddningsstationer för elbilar i Vanda. Laddningsstationer för elbilar avsedda för allmänt bruk finns på parkeringsanläggningar, flygplatsen, i idrottsparker, i affärscentrum och på andra platser.

Du kan se laddningsstationerna för elbilar i Vanda i detalj på Sähköautoilijat ry:s laddningskarta.

Keywords

Parkering