Kort om Vandaspåran

Etiketter

StadsplaneringTrafik

Vandaspåran är en planerad snabbspårväg. Den skapar nya möjligheter att utveckla stadsstrukturen i östra Vanda och binder samman områdena med en effektiv kollektivtrafik så att de i allt högre grad utgör en del av nätverket av centrumområden.

Vantaan ratikan havainnekuva Rälssitieltä.

Vandaspåran är en planerad snabbspårväg som kopplar samman området kring Håkansböle och Västerkulla med spårtrafiken och skapar en smidig förbindelse till Dickursby, Jumbo och Aviapolis samt Helsingfors-Vanda flygplats. Den skapar nya möjligheter att utveckla stadsstrukturen i östra Vanda och binder samman områdena med en effektiv kollektivtrafik så att de i allt högre grad utgör en del av nätverket av centrumområden.

Vandaspårans översiktsplan färdigställdes år 2019. På basis av översiktsplanen beslutade stadsfullmäktige 16.12.2019 att planeringen av spårvägen fortgår.

Den fortsatta planeringen körde igång hösten 2020 och under planeringen utarbetas gatu- och parkplaner samt detaljplaner som möjliggör byggandet av spårvägen. Dessutom utarbetas en dispositionsplan för att styra stadsutvecklingen i området kring spårvägslinjen.

Spårvägen är en betydande investering i Vandas framtid. Den har stor betydelse på grund av dess stimulerande effekt på ekonomin då den för med sig sysselsättning och nya möjligheter till affärsverksamhet utmed goda kollektivtrafikförbindelser. Spårvägslinjen utgör stadens viktigaste tillväxtkorridor och den förväntas bidra till 60 000 nya invånare och 30 000 arbetstillfällen. Vandaspåran är också en integrerad del av huvudstadsregionens snabbspårvägsnät som är under utveckling.

Vandaspåran utvecklar staden

Vandas mål är att växa väl i linje med kollektivtrafikförbindelserna och Vandaspåran stödjer dessa mål. Vandas tillväxt styrs av en tät stadsstruktur. Ökningen av antalet invånare möjliggör och kräver också ett ökat serviceutbud längs spårvagnen. Vandaspåran utvecklar staden: den skapar nya bostäder, jobb och service och underlättar vardagen.

Spårvägen ökar attraktionen och fastighetsutvecklingen på grund av spårvägens fasta sträckning. Vandaspråran kommer också att betjäna det redan befintliga täta arbetsplatsnätverket i till exempel Aviapolis och Dickursby. Med Vandaspåran blir jobbrika områden också lättare att nå från Östra Vanda.

Spårvägen har varit en framgång för flera städer, förbättrat deras attraktionskraft och servicenät och minskat beroendet av bilar. Vandas mål är att vara koldioxidneutral 2030, och vagnen hjälper till i detta mål.

Vandaspåran förbättrar smidigheten i vardagen och tvärtrafiken. Hållplatsmiljöer och spårvagnsgator ska utformas för att vara högkvalitativa och gröna och vid sidan av dem skapas nya tjänster. Grönområden utvecklas som stadsparker och när rekreationsområden, till exempel i Ånas.

Gång- och cykelvägar förbättras också. Cykelparkering planeras för vagnshållplatser, vilket ska underlätta vardagens förflyttning från ett transportmedel till ett annat. Vandaspåran tar dig pålitligt och utan hinder till arbete, hobbyer, kultur eller till exempel rekreationsområden – och om du vill kan du nå världens ände.

Hur skulle Vandaspåran påverka vardagen?

Titta på videon!

En del av trafiken i huvudstadsregionen

Vandaspåran ingår i huvudstadsregionens kollektivtrafik och kompletterar huvudstadsregionens järnvägsnät och skapar fler kollektivtrafikförbindelser. Vandaspåran är en viktig ny anslutning till Finlands huvudflygplats och anslutning till huvudjärnvägen i Dickursby.

Vandaspåran förbinder flygplatsen och Mellungsbacka tunnelbanestation på Helsingforssidan. Bytesförbindelser till regionala busslinjer på Tusbyleden, Borgåleden och Lahtisleden planeras för Vandaspåran. Aviation kopplar vagnen till internationella förbindelser.

Vandaspåran ingår i Helsingforsregionens järnvägstrafiknät, som utvecklas med bland annat markanvändnings-, boende- och transportavtal (MBT) som tecknas av regionkommunerna, staten och Helsingforsregionens trafik (HRT). Enligt gällande MBT-avtal planeras ett heltäckande spårvägsnät för regionen. Vandavagnen skulle i framtiden kunna kopplas till Vik-Malm spårväg.

Rutt

Vandaspåran är Vandas första spårväg. Rutt är 19 km lång och går från Mellungsbacka tunnelbanestation via Västerjykka och Håkansböle till Dickursby och därifrån via Jumbo till flygplatsen.

Vandaspårans vagnsrutt och hållplatser är markerade på Vanda karttjänst.

Se Vandaspårans rutt och hållplatser på Vanda karttjänst.

Kostanader

Vandaspåran är en lönsam investering för staden och dess invånare. På lång sikt har fördelarna det medfört beräknats överstiga kostnaderna. Fördelar uppstår bland annat av nyinvesteringar längs sträckan, jobb och lägenheter samt värdestegring på fastigheter.

Beräkningar är redan gjorda i översiktsplanen och kommer att förfinas vid fortsatt planering.

Kostnaden för att bygga Vanda trolleybuss beräknas till 606 miljoner euro. Genom Helsingforsregionens MBT-samarbete skulle statens andel vara 30 procent, eller 177 miljoner euro. Dessutom ansvarar Helsingfors stad för en egen bansträcka, vars kostnad beräknas till 15 miljoner euro. Vandas kostnadsandel är fortfarande 414 miljoner euro.

Vandaspåran i ett nötskal

RUTT

Mellungsbacka-Västerkulla-Håkansböle-Dickursby-Aviapolis-Flygplatsen

Längd 19,3 kilometer (500 meter i Helsingfors)
topphastihet 70km/h
hållplatser 27 
distans mellan hållplatserna Cirka 800 meter
turintervall 7,5 –20 min
drifttid Klockan 4.30–1.30
Kapasitet 150 personer/vagn
passagerare dagligen Cirka 31 000 i år 2030
schema Planering 2020-2023 och konstruktion 2024-2029
byggkostnader 606 miljoner euro​, Vandas kostnadsandel 414 miljoner euro
Markandvändning
året 2021 och  2050

Invånarna 56 000 / 116 000​
Arbetsplatserna 52 000 / 83 000​

 

Kontaktinformation och organisation

Vandaspårans planering och dess framfart kontrolleras och övervakas i tre olika grupper.

Kommunfullmäktiges övervakningsgrupp och övervakningsgruppen på stadsnivå övervakar utvecklingen av planering. Styrgruppen vägleder planering av Vandaspåran.

Vandaspåransteamet ansvarar för den praktiska planeringens framsteg och åtgärder. I teamet ingår projektchef Tiina Hulkko, projektledare Jussi Hiltunen, projektledare Justiina Nieminen, planeringschef Sauli Hakkarainen, planeringsingengör Petra Linnasaari, detaljplaneringsarkitekt Anna Hellen och informatör Hannakaisa Markkanen.

More information

Vandaspåransteam

ratikka@vantaa.fi

Tiina Hulkko

Projektchef
050 304 4146 tiina.hulkko@vantaa.fi

Jussi Hiltunen

Projektledare

Sauli Hakkarainen

Planeringschef

Justiina Nieminen

Projektledare

Petra Linnasaari

Planeringsingengör

Anna Sarikaya

Detaljplanearkitekt

Keywords

SpårvagnStadsutvecklingPlaner