För Helsinge skolas vårdnadshavare

Etiketter

Dickursby storområdeUtbildning

Tillbaka till Helsinge skolas ingångssida >

Samarbete mellan hem och skola

Skolan ska stödja hemmets fostrande uppgift genom att ge vårdnadshavarna tillräcklig information om elevens skolgång och utveckling. Skolan ställer målen tillsammans med eleven, hemmet hjälper och stöder eleven i processen. Det är viktigt och välkommet att föräldrarna visar intresse för elevernas skolarbete, hjälper dem med tidsplanering och med läxläsning. Vid utvärderingssamtalet i februari går läraren igenom med föräldern hur de kan stöda eleven i lärprocessen. Information om läxor och prov finns på Wilma.

Det mest centrala verktyget för kommunikation mellan hem och skola är Wilma. Med hjälp av programmet kan du följa med ditt barns skolgång samt vara i kontakt med lärare och övrig personal. Du kan också gärna ringa lärarrummet. Andra bra sätt att bekanta sig med lärarna och skolans verksamhet är genom att delta i utvärderingssamtal, föräldrakvällar och samarbetsdagar mellan hem och skola.

‍Hem och skola föreningen skapar nätverk bland föräldrarna och stärker gemenskapen, samt stödjer skolans arbete.

Helsinge Hem och skolas styrelse, verksamhetsåret 2021-2022

 • Ordförande Lena Helenius
 • viceordförande Fredrik Zilliacus
 • sekreterare Jani Kiviaho
 • kassör Matias Sandström
 • medlemmar: Annika Aalto, Mikael Hägglund, Ulrika Laxström, Anna Schildt, Anna-Lena Saarinen, Lars Sundahl, Camilla Simonen
 • lärarrepresentanter: Anna-Maria Manninen och Kristian Malvet

 

Elevvård

Alla vuxna som arbetar i skola i Vanda värnar om elevernas välmående och lärande i samarbete med vårdnadshavarna. Elevens välmående i skolan påverkas av en sund och trygg skolmiljö samt av tillräckligt stöd för lärande och skolgång. Elevvårdsarbetet stödjer eleven och hela skolgemenskapen. Eleven har rätt att få elevvård i förskoleundervisningen, i den grundläggande utbildningen och även på andra stadiet. Syftet är att agera förebyggande och ingripa så tidigt som möjligt vid eventuella svårigheter med skolgången.

I Vanda genomförs elevvården i samarbete med vårdnadshavarna. Det är viktigt att skapa ett bra förtroende i samarbetet mellan hem och skola som främjar elevens välmående och vardag både i skolan och i hemmet.

Vid varje svenskspråkig skola i Vanda fungerar en elevvårdsgrupp. Standardsammansättningen av elevvårdsgrupperna i de svenskspråkiga skolorna i Vanda är:

 • rektor/föreståndare
 • skolpsykolog
 • skolkurator
 • skolhälsovårdare
 • speciallärare
 • elevhandledare (årskurserna 7–9)

Utöver ovanstående personer kallas även representanter för elever, vårdnadshavare, skolpersonal och samarbetspartner till elevvårdsgruppens verksamhet på det sätt och enligt den tidsplan som är meningsfull för den aktuella frågan och verksamheten.

Läraren medverkar i elevvårdsgruppens möten när ärenden som berör den egna undervisningsgruppen behandlas på ett allmänt plan. Situationen i klassen behandlas så att informationen om och namnen på de enskilda eleverna inte tas upp (t.ex. utifrån atmosfären eller mobbningen i klassen). Om den aktuella klassen har skolgångsassistent/biträde kan även hen delta i elevvårdsgruppens möte.

Du kan enkelt kontakta elevvårdspersonalen per Wilma, men det går också bra att kontakta dem per telefon.

 

Keywords

Helsinge skola