Invånarråd

Etiketter

Demokrati och delaktighetInvånare

Invånar- och användarorganisationerna är grupper bestående av Vandabor, som är involverade i utarbetandet av stadens tjänster och projekt.

Invånar-, klient- och användarråd är grupper bestående av Vandabor som är involverade i utarbetandet och utvecklingen av stadens tjänster och projekt. Invånarrådets arbete bidrar till att öka förståelsen för de olika fenomenen och stärka stadsbefolkningens påverkansmöjligheter.

I invånarråden kommer en grupp invånare att träffas för att diskutera och utbyta åsikter om ämnet, vanligtvis runt 2 till 4 gånger, och som en slutprodukt kommer ett utlåtande att ges, där invånarna uttrycker sina idéer och åsikter som bidrag till beredningen av ärendet i fråga.

Invånarutvecklingsgruppen i Vanda

Våren 2021 inrättades en invånarutvecklingsgrupp i Vanda, där invånarråden bidrog till beredningen och utvecklingen av olika sektorer och sektorsöverskridande ärenden. Invånarutvecklingsgruppen bildades av ett sampel på 2000 personer från befolkningsregistret och över 100 Vandabor anmälde sig. Sommaren 2021 började de första invånarråden som en del av förberedelserna för delaktighetsprogrammet, den nya fullmäktigeperiodens strategi och färdplanen för resurssmarthet.

Medlemmarna i invånarutvecklingsgruppen i Vanda deltar i beredningen och planeringen av stadens tjänster. Av medlemmarna i utvecklingsgruppen sammanställs projektspecifika invånarråd för att diskutera, överväga, kommentera och arbeta med de planer och projekt som bereds. Rådens medlemmar väljs ut på enligt utvecklingsteamets medlemmars intressen och så långt det är möjligt för att säkerställa bästa möjliga representativitet. Vi vill stärka Vandabornas erfarenhet av att göra sin röst hörda och uppleva staden som sin egen, oavsett bakgrund, ålder och livssituation.

Att vara med i invånarpoolen är för en kommuninvånare ett bra sätt att påverka stadens framtid. Stadens tjänstemän, förtroendevalda och ledning får å andra sidan av invånarråden värdefulla idéer av invånarna och perspektiv för planering och beslutsfattande. Teman för 2021 års invånarråd var bland annat Vandas framtida strategi, en hållbar stadsutveckling, delaktighetsprogrammet och välbefinnande.