Kulttuuriavustukset ja -palkinnot

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta myöntää avustuksia kulttuuritoimintaan vuosittain. Avustuksia myönnetään eri taiteenlajeihin ja toimintaan.

Kukkakimppu Vantaan vaakunalipun vieressä.

Kuvaaja: Sakari Manninen

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta myöntää avustuksia kulttuuritoimintaan vuosittain.

Vantaan kaupunginvaltuusto myöntää kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnalle vuosittain määrärahan käytettäväksi vantaalaisen taidekulttuuritoiminnan tukemiseen. Avustus tulee hakea kuluvan kalenterivuoden aikana toteutettavaan toimintaan ja tapahtumiin. Avustusten valmistelussa huomioidaan hakijan toiminnan yhteensopivuus kulttuurin palvelualueen strategisten tavoitteiden kanssa. Avustuksen saajan edellytetään viestintämateriaaleissaan tuovan esiin yhteistyön Vantaan kaupungin kanssa.

Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten myöntämisperusteet noudattavat Vantaan kaupungin avustusten yleisiä myöntämisperiaatteita . Avustuslajikohtaisesti ohjeita on tarkennettu. Avustuksia myönnetään vain hakemuksesta lukuun ottamatta teatteri- ja orkesteritukea sekä Vantaan kulttuuripalkintoja. Avustuksista päättää kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta kulttuurijohtajan esityksestä.

Vantaan kaupungin kulttuuriavustusten ja –palkintojen myöntämisperiaatteet löydät alla olevasta linkistä.

Toiminta-avustukset 

Toiminta-avustuksia myönnetään hakemuksesta ammattimaisesti toimiville taide- ja kulttuuritahoille, taiteen perusopetukseen sekä taidekasvatus- ja kulttuuriharrastusyhdistyksille.  

Toiminta-avustusten hakuohjeet on kirjattu avustusten yleisiin myöntämisperiaatteisiin. 

Toiminta-avustusten hakuajat sekä hakemusten viimeiset jättöajankohdat ilmoitetaan virallisella kuulutuksella kaupungin internetsivuilla. Myöhästyneet hakemukset hylätään. Avustuksia haetaan sähköisesti Oma Vantaa-palvelussa. Poikkeustapauksissa voit käyttää pdf-lomakkeita, jotka saat ainoastaan pyydettäessä.  

Toiminta-avustusten käytössä hyväksyttäviä menoja ovat taide- ja kulttuuritoiminnasta aiheutuvat kustannuserät (henkilöstökulut, kiinteistö- ja vuokrakulut, tiedotus- ja markkinointikulut, muut kulttuuri- ja taidetoiminnan järjestämiseen liittyvät kulut). Toiminta-avustuksen myöntämisessä ei oteta menoina huomioon varainhankinnan tuloja ja menoja, velkojen korkoja tai lyhennyksiä, poistoja, perustoimintaan liittyviä kokouspalkkioita, huomionosoituksia ja tarjoilukuluja, jäsenmaksuja alue-, piiri- tms. järjestölle. 

Kaupunkikulttuurilautakunta käsittelee ammattimaisesti toimivien taide- ja kulttuuritahojen avustushakemukset sekä teatteri- ja orkesterituen tammikuun kokouksessaan ja muut toiminta-avustushakemukset toukokuun kokouksessaan. 

Toiminta-avustus maksetaan pääsääntöisesti, kun lautakunnan tekemä avustuksen myöntämispäätös on saanut lainvoiman ja kun edellisen vuoden käyttöselvitys toiminta-avustuksesta on toimitettu määräaikaan mennessä. Toiminta-avustuksesta voidaan myös maksaa ennakkomaksu, joka on enintään 50% edellisenä vuonna saadusta avustuksesta. Ennakkomaksu voidaan maksaa sitoumusta vastaan sen jälkeen, kun lautakunta on päättänyt myöntää toiminta-avustuksen. Ennakkomaksua tulee hakea erikseen.

Yhteystiedot löydät sivun alta.

Teatteri- ja orkesterituki

Teatteri- ja orkesterituki kohdennetaan ilman hakumenettelyä Vantaalla ammattimaisesti toimivien ja valtionosuutta saavien teatterien ja orkesterien toimintaan. Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta käsittelee teatteri- ja orkesterituen vuosittain tammikuun kokouksessaan. Tuen saajien kanssa tehdään asiasta sopimus. 

Teatteri- ja orkesterituen saajan tulee toimittaa tuen käytöstä käyttöselvitys avustuksen myöntäjän asettamaan määräpäivään mennessä. Käyttöselvitys tulee tehdä sähköisessä Oma Vantaa-asiointipalvelussa. Käyttöselvityksen liitteenä on toimitettava tilinpäätös ja toimintakertomus.

Yhteystiedot löydät sivun alta.

Taide- ja kulttuuritapahtumien avustukset 

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta myöntää kohdeavustusta yhteisöille ja ryhmille kertaluontoisten taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen Vantaalla.

Avustusta myönnetään Vantaalla toteutettaviin kaikille avoimiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Erityisestä syystä avustus voidaan myöntää tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen myös kaupungin alueen ulkopuolella. Vain poikkeustapauksessa avustus myönnetään yhteisölle, jolle on myönnetty myös toiminta-avustus.

Avustuksen käytössä hyväksyttäviä menoja ovat henkilöstökulut, kiinteistö- ja vuokrakulut, tiedotus- ja markkinointikulut, muut avustettavaan kohteeseen liittyvät järjestely- ja hallintokulut. Avustuksen myöntämisessä ei oteta huomioon tarjoilukuluja lukuun ottamatta esiintymissopimuksissa mainittuja backstage -kuluja. Avustuksia ei myönnetä yhdistysten sisäisiin vuosijuhliin, tapahtumiin tai koulutuksiin.

Kohdeavustushakemukset tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen avustettavan toiminnan aloittamista ja 21 vuorokautta ennen sitä kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan kokousta, jossa hakemus halutaan käsiteltäväksi. Avustuksia haetaan sähköisen Oma Vantaa-palvelun kautta.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta käsittelee kohdeavustushakemukset tammikuun, huhtikuun ja syyskuun kokouksissa. Myöhästyneet hakemukset hylätään.

Kohdeavustus maksetaan tapahtuman jälkeen annettua käyttöselvitystä vastaan. Käyttöselvityksestä tulee ilmetä tulot ja menot ja se tulee antaa siihen tarkoitetulla lomakkeella sähköisessä Oma Vantaa-palvelussa. Käyttöselvitys tulee toimittaa kahden kuukauden kuluessa hankkeen tai tapahtuman päättymisestä.

Mikäli päätös avustuksen myöntämisestä on tehty tapahtuman jälkeen, käyttöselvityksen määrä-aika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli käyttöselvitystä ei tehdä määräaikaan mennessä, avustusta ei makseta. Avustuksesta on pyydettäessä annettava tositekohtainen selvitys. Tositteiksi kelpaavat oikeaksi todistetut kuittikopiot. Myönnetystä avustuksesta voidaan maksaa ennakkoon enintään 75 % kirjallisella sitoumuksella. Sitoumuslomakkeen saa pyydettäessä.

Yhteystiedot löydät sivun alta.

Seniori-ikäisille suunnatun kulttuuritoiminnan avustukset 

Avustus on tarkoitettu Vantaalla seniori-ikäisille suunnattuun jatkuvaan (toiminta-avustukset) sekä kertaluonteiseen (kohdeavustukset) taide- ja kulttuuritoimintaan. Avustuksia haetaan sähköisesti  Oma Vantaa-palvelussa. Poikkeustapauksissa voit käyttää pdf-lomakkeita, jotka saat ainoastaan pyydettäessä. Avustushakemukset toimitetaan sähköiseen asiointipalveluun tai hakukuulutuksessa ilmoitettaviin palautuspisteisiin niiden aukioloaikoina. Myöhästyneet hakemukset hylätään.

Yhteystiedot löydät sivun alta.

Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituki 

Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituki on tarkoitettu suuren kulttuuritapahtuman tai festivaalin yhteydessä tapahtuvaan Vantaan kaupungin näkyvyyden vahvistamiseen ja markkinointiin. Tuen saajien tulee toiminnallaan edistää Vantaan tunnettuutta kulttuurikaupunkina ja käyttää tapahtumamarkkinoinnissa soveltuvin osin Vantaan virallisen brändin mukaista ulkoasua. 

Kaupunkimarkkinointituella ei ole ennalta määrättyä hakuaikaa, vaan haku on jatkuva. Tukea haettaessa on hakemuksia käsittelevälle viranomaiselle toimitettava vapaamuotoisen hakemuksen liitteenä tapahtuman toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kaupunkimarkkinointitukihakemuksia käsitellään kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan kokouksissa. 

Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, y-tunnus tai yhdistyksen numero, yrityksen tai yhdistyksen osoite ja tilinumero IBAN-muodossa, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, sekä tapahtuman päivämäärä(t). 

Hakemukset tulee lähettää Kirjaamoon joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi tai postitse osoitteeseen Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki. 

Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituki voidaan maksaa aikaisintaan myöntämispäätöksen saatua lainvoiman. Tuen saajan kanssa tehdään sopimus, jossa määritellään osapuolten vastuut ja velvoitteet. Vapaamuotoinen selvitys tuen sopimuksen mukaisesta käytöstä tulee tehdä neljän kuukauden sisällä tapahtumasta.

Yhteystiedot löydät sivun alta.

Taiteilija-apurahat 

Taiteilija-apurahojen myöntämisessä noudatetaan Vantaan kaupungin avustusten yleisiä myöntämisperiaatteita. Taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettu apuraha myönnetään hakemuksesta vakinaisesti Vantaalla asuvalle ammattitaiteilijalle ja poikkeustapauksessa lahjakkaalle eri taiteenalojen opiskelijalle. Taiteilija-apurahaa haetaan sähköisesti Oma Vantaa-palvelussa. Poikkeustapauksissa voit käyttää pdf-lomakkeita, jotka saat ainoastaan pyydettäessä.

Apurahaa ei voi saada peräkkäisinä vuosina ja sitä ei myönnetä soitin- ja laitehankintoihin.

Hakuaika päättyy vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Apurahojen käytöstä tulee esittää vapaamuotoinen selvitys seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Yhteystiedot löydät sivun alta.

Vantaan kulttuuripalkinnot ja stipendit 

Vantaan kulttuuripalkinnot myönnetään vuosittain hakemuksetta kahdelle taholle; kannustuksena ansioituneelle taiteilijalle sekä tunnustuksena merkittävästä kulttuuriteosta. Palkintojen arvo on 10 000 euroa.

Ansioituneen taiteilijan palkinto myönnetään Vantaalla vakituisesti asuvalle, taiteellisen lahjakkuutensa osoittaneelle taiteilijalle.

Kulttuuripalkinto merkittävästä kulttuuriteosta kaupunkilaisten taidekentän elävöittämiseksi myönnetään kaupungissa toimivalle yhteisölle tai henkilölle.

Palkinto myönnetään todella vaikuttavista ansioista ja kaupunki pidättää oikeuden jättää palkinto myös myöntämättä. Palkintoa merkittävästä kulttuuriteosta ei myönnetä aiemmin Vantaan kulttuuripalkinnon saaneille tai Vantaan kaupungin työntekijöille.

Päätöksen Vantaan kulttuuripalkintojen myöntämisestä tekee kaupunginhallitus kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan esityksestä.

More information

Lea Rahkola-Kauranen

Kaupunkikulttuuri / Kulttuurin palvelualue 0503121969 lea.rahkola-kauranen@vantaa.fi

Toiminta-, teatteri- ja orkesteritukeen sekä taide- ja kulttuuritapahtumien avustukset.

Pirjo Kivimäki

Kaupunkikulttuuri / Kulttuurin palvelualue 040 705 0002 pirjo.kivimaki@vantaa.fi

Seniorikulttuurin avustukset.

Reeli Karimäki

Kaupunkikulttuuri / Kulttuurin palvelualue 0405241403 reeli.karimaki@vantaa.fi

Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituet.

Sirpa Laine

Kaupunkikulttuuri / Kulttuurin palvelualue 0408482099 sirpa.laine@vantaa.fi

Taiteilija-apurahat.