Nuorisoavustukset

Kaupunkikulttuurilautakunta myöntää vuosittain avustuksia nuorisotoimintaan.

Kaupunkikulttuurilautakunta myöntää harkintansa mukaan avustuksia vantaalaisten nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjen, nuorten toimintaryhmien sekä muiden yhteisöjen alle 29-vuotiaille vantaalaisille suunnattuun toimintaan. Toiminnan pääpaino tulee olla 7-17-vuotiaille kohdennetussa toiminnassa.

Avustukset on tarkoitettu lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaan kohdistuvaan aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen, sosiaaliseen vahvistamiseen, itsenäistymisen tukemiseen sekä päihteettömyyden edistämiseen. Toiminnan tulee täyttää nuorisopalveluiden hyväksymät laatu- ja turvallisuustavoitteet ja sen tulee olla lapsia ja nuoria osallistavaa.

Nuorisotoimintaan tarkoitetut avustukset jakaantuvat seuraaviin avustusmuotoihin:

 1. Toiminta-avustus nuorisojärjestöille
 2. Kohdeavustus, joka jakaantuu seuraaviin toimintoihin:
  1. Projektiavustus
  2. Starttiavustus
  3. Leiri- ja retkiavustus
  4. Kumppanuusavustus
  5. Nuorten toimintaraha

Avustuksia haetaan kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Nuorisotoimintaan tarkoitettujen avustusten myöntämisperusteet noudattavat Vantaan kaupungin avustusten yleisiä myöntämisperiaatteita ja avustuslajikohtaisesti ohjeita on tarkennettu nuorisoavustusten myöntämisperiaatteissa.

Avustuksista päättää kaupunkikulttuurilautakunta nuorisopalvelujohtajan esityksestä. 

Toiminta-avustus nuorisotoimintaan  

Toiminta-avustus voidaan harkinnan mukaan myöntää vähintään vuoden toimineelle vantaalaiselle nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestölle. Toiminta-avustusta myönnetään yhdistysten ja järjestöjen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan (koulutus-, kurssi- ja leiritoimintaan, kansainväliseen toimintaan ja työntekijöiden palkkaamiseen).

Toiminta-avustusta ei myönnetä verotusoikeudellisen yhteisön nuorisotoimintaan, valtakunnallisiin urheilu-, raittius- tai kulttuurijärjestöihin kuuluvien paikallisten yhdistysten nuorisotoimintaan, opiskelijajärjestöjen toimintaan, keskus- tai piirijärjestöille eikä koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävään toimintaan.

Avustusta ei myönnetä vanhempainyhdistyksille, yrityksille tai yksityishenkilöille.

Kohdeavustukset nuorisotoimintaan

Kohdeavustus on avustus lasten tai nuorten toimintaan kohdentuvan projektin, hankkeen, leirin, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen, uusien työmuotojen kokeiluun sekä nuorten itsensä suunnittelemiin ja toteuttamiin toimintoihin, jotka tukevat nuorten omaa osallistumista ja vaikuttamista.

Kohdeavustusta myönnetään ainoastaan avustushakemuksessa kuvattuun toimintaan liittyviin kuluihin.

Nuorisopalveluiden kohdeavustukset jakautuvat seuraavasti:

 1. Projektiavustus
 2. Starttiavustus
 3. Leiri- ja retkiavustus
 4. Kumppanuusavustus
 5. Nuorten toimintaraha

Projektiavustus 

Projektiavustusta voi hakea:

 • projektin, hankkeen, toiminnan, tilaisuuden tai tapahtuman toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen
 • perustoiminnan lisäksi järjestettävän suuren tapahtuman kuluihin (esim. juhlavuosi, koulutus, kansainvälinen toiminta)
 • maahanmuuttajajärjestö lapsi – ja nuorisotoimintaan
 • erityisistä syistä toiminta-avustusta saavalle yhdistykselle, joka toteuttaa perustoimintaansa kuulumatonta tai täydentävää projektia.

Kohdeavustusta haetaan ensisijaisesti sähköisessä asiointipalvelussa tai tarvittaessa pyynnöstä toimitettavalla lomakkeella. Kohdeavustushakemus tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen avustettavan toiminnan aloittamista.

Projektiavustuksen myöntämisperusteet noudattavat Vantaan kaupungin avustusten yleisiä myöntämisperiaatteita. Ohjeita on tarkennettu nuorisoavustusten myöntämisperiaatteissa. Avustuksista päättää kaupunkikulttuurilautakunta nuorisopalvelujohtajan esityksestä.

Starttiavustus

Starttiavustus myönnetään vantaalaiselle, toimintaansa aloittavalle nuoriso- ja varhaisnuorisoyhdistykselle toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. Yhdistys ei voi saada samana vuonna startti- ja toiminta-avustusta.

Starttiavustuksen myöntämisperusteet noudattavat Vantaan kaupungin avustusten yleisiä myöntämisperiaatteita. Ohjeita on tarkennettu nuorisoavustusten myöntämisperiaatteissa. Avustuksista päättää kaupunkikulttuurilautakunta nuorisopalvelujohtajan esityksestä.

Leiri- ja retkiavustus 

Avustusta myönnetään harkinnan mukaan vantaalaisen varhaisnuoriso- tai nuorisoyhdistyksen järjestämään leiri- ja retkitoimintaan. Avustusta voidaan myöntää myös piiri- ja keskusjärjestöjen leireille tai retkille osallistumiseen. Kaupunkikulttuurilautakunta voi harkintansa mukaan myöntää leiri- tai retkiavustusta myös muille nuorisotyötä harjoittaville yhdistyksille.

Leiri- ja retkiavustuksen myöntämisperusteet noudattavat Vantaan kaupungin avustusten yleisiä myöntämisperiaatteita. Ohjeita on tarkennettu nuorisoavustusten myöntämisperiaatteissa. Avustuksista päättää kaupunkikulttuurilautakunta nuorisopalvelujohtajan esityksestä.

Kumppanuusavustus  

Kumppanuusavustusta voivat hakea nuoriso- ja varhaisnuorisoyhdistykset sekä muut yhdistykset vantaalaisille lapsille ja nuorille kohdennettuun jatkuvaan avoimeen toimintaan. Kumppanuusavustus tulee käyttää hakijan varsinaisen toiminnan tukemiseen tai kerhotoiminnasta aiheutuviin kuluihin.

Kumppanuusavustus haetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa (kevät ja syksy) viimeistään 21 vrk ennen avustettavan toiminnan aloittamista.

Kumppanuusavustukset maksetaan takautuvasti hakijan palautettua selvityksen kauden toiminnasta ja kävijämääristä nuorisopalveluista saatavalla lomakkeella. Toiminnan käyttöselvityksen palautuspäivämäärän määrittelee avustuksesta päättävä viranomainen.

Kumppanuusavustuksen myöntämisperusteet noudattavat Vantaan kaupungin avustusten yleisiä myöntämisperiaatteita. Ohjeita on tarkennettu nuorisoavustusten myöntämisperiaatteissa. Avustuksista päättää kaupunkikulttuurilautakunta nuorisopalvelujohtajan esityksestä.

Nuorten toimintaraha

Nuorten toimintarahaa voivat hakea alle 29-vuotiaat vantaalaiset nuoret pääpainon ollessa ensisijaisesti 13-18-vuotiaiden projekteissa. Ryhmässä tulee olla vähintään kolme jäsentä ja 2/3 jäsenistä tulee olla vantaalaisia. Yli 18-vuotiaiden projekteissa kiinnitetään huomiota toiminnan tavoitteellisuuteen, osallisuuteen ja mahdollisiin yhteistyötahoihin.

Toimintarahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista sekä nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen. Toimintarahaa ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan eikä takautuvasti.

Toiminnan tulee olla päihteetöntä.

Nuorten toimintarahan myöntämisperusteet noudattavat Vantaan kaupungin avustusten yleisiä myöntämisperiaatteita. Ohjeita on tarkennettu nuorisoavustusten myöntämisperiaatteissa. Avustuksista päättää kaupunkikulttuurilautakunta nuorisopalvelujohtajan esityksestä.

Nuorisotyön stipendi 

Vantaan kaupungin nuorisotyön stipendin myöntää kaupunkikulttuurilautakunta nuorisopalvelujen tekemän esityksen perusteella. Stipendi käsittää kunniakirjan ja kaupunkikulttuurilautakunnan kulloinkin päättämän rahasumman. Stipendi voidaan myöntää Vantaalla toimivalle nuoriso- tai varhaisnuorisoyhdistykselle, vapaaehtoistyötä tekevälle toimijalle tai toimintaryhmälle.

Stipendi myönnetään hyvästä ja aktiivisesta toiminnasta lasten ja nuorten elinolojen ja kansalaistoiminnan edistämisestä, joksi katsotaan muun muassa:

 • pitkäaikainen vapaaehtoistoiminta lasten ja nuorten parissa
 • lasten ja nuorten vapaa-ajalla tapahtuvien harrastusten ja toimintojen kehittäminen
 • muu vantaalaisesti merkittävä lasten ja nuorten hyväksi tehty teko

Keywords

AvustuksetNuoret 13 -20 v.Nuoret aikuiset