Organ för påverkan

Etiketter

Demokrati och delaktighetInvånare

Delegationen för mångkulturella frågor

Delegationen för mångkulturella frågor övervakar levnadsvillkoren för etniska minoriteter när det gäller effekterna av statens invandrings- och integrationspolitik och minoriteters jämlikhet i Vanda. Den samlar kring samma bord förtroendevalda i politiska grupper, invandrare, organisationer som företräder dem och experter för att diskutera aktuella integrationsfrågor.

Delegationen övervakar genomförandet av det lagstadgade integrationsprogrammet och programmet för positiv diskriminering och påverkar genom att lämna initiativ till stadsstyrelsen för att utveckla frågor som rör invandrare och minoriteter.

Ungdomsråd

Ungdomsrådet bevakar ungdomars intressen och tar upp frågor som är viktiga för ungdomar. För ungdomsrådet väljs 30 ordinarie ledamöter för två år i taget. Rådets ledamöter är 13 till 20 år gamla.

Ledamöterna i ungdomsrådet har rätt att närvara och yttra sig i stadsstyrelsen i Vanda, i stadsfullmäktige och i stadens nämnder. Verksamheten är politiskt obunden.

Ungdomsrådet sammanträder varje månad. Det lämnar initiativ till stadsstyrelsen, ger utlåtanden, deltar i olika arbetsgrupper och organiserar evenemang för ungdomar. Ungdomsrådet samarbetar också med skolornas elevråd för att förbättra skolornas förutsättningar.

Svenska kommittén

Svenska kommittén övervakar stadens verksamhet och tjänster och främjar välbefinnandet för svenskspråkiga kommuninvånare. Kommittén kan anta en ståndpunkt i frågor som rör den svenskspråkiga befolkningen i Vanda. Svenska kommittén interagerar med invånare, föreningar, stadens tjänstemän och beslutsfattare. Kommittén vill också främja invånarnas deltagande i planeringen av exempelvis stadstjänster.

Handikapprådet

Handikapprådet är ett organ för inflytande som inrättats för att säkerställa delaktighet och deltagande för personer med funktionsnedsättning i den mening som avses i § 28 i kommunlagen. I handikapprådets uppgifter ingår att främja påverkansmöjligheter för personer med funktionsnedsättning, att övervaka utvecklingen av funktionshindertjänster och annan stödverksamhet samt att ge yttranden i frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Dessutom deltar rådet i bedömningen av välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och möjligheterna att leva ett självständigt liv för personer med funktionshinder, i samarbete med andra aktörer. Handikapprådet i Vanda har varit verksamt i staden sedan 1979.

Äldrerådet

Äldrerådet är ett organ för påverkan som inrättas för att säkerställa att den åldrande befolkningen deltar och påverkar i den mening som avses i § 27 i kommunlagen. Äldrerådet bidrar till bedömningen av välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och ett självständigt liv hos den åldrande befolkningen i samarbete med andra aktörer, främjra den åldrande befolkningens deltagande i utformningen, beredningen och övervakningen av tjänster som påverkar deras levnadsvillkor och utarbeta en handlingsplan och rapport. Rådet antar också en ståndpunkt och ger yttranden i frågor som påverkar äldre människors levnadsvillkor och äldre personers tjänster.

Äldrerådet i Vanda har varit verksamt sedan 1999.

More information

Anu Anttila

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta
Suunnittelija
050 314 5600 etunimi.sukunimi@vantaa.fi