De sex största städerna samordnar behövliga åtgärder på grund av krigssituationen i Ukraina

Meddelande

På grund av krisen i samband med krigssituationen i Ukraina intensifierar Finlands sex största städer sitt samarbete för att skapa en gemensam lägesbild och för att komma överens om centrala gemensamma principer. Avsikten är även att effektivera växelverkan med aktörerna inom statsförvaltningen.

Vanda stadshus upplyst med färgerna på den ukrainska flaggan.

Stadsdirektörerna i de sex största städerna beslutade 29 mars 2022 om regelbundna samordningsmöten på grund av krigssituationen i Ukraina. Stadsdirektörerna har redan sedan tidigare regelbundna möten med varandra, men nu utvidgas mötenas sammansättning. Det tätare och bredare samarbetet inleds genast i början av april. Till ärendena som kommer att finnas på sammanträdenas ordinarie agenda hör upprätthållandet av en gemensam lägesbild samt överenskommelser om gemensamma riktlinjer och principer till exempel i fråga om tjänster, beredskap och humanitärt bistånd som tillhandahålls invandrare samt intressebevakning i anslutning till dessa ärenden. Samordningssammanträdena ordnas varje månad och som ordförande fungerar borgmästare Juhana Vartiainen.

De sex största städernas samordningsmöten har följande sammansättning:

  • Borgmästarna i Helsingfors, Åbo och Tammerfors samt stadsdirektörerna i Esbo, Vanda och Uleåborg 
  • av städerna utsedda sakkunniga inom social- och hälsovårdssektorn, invandring, beredskap och säkerhet samt fostran och utbildning.

Till samordningsmötena kallas representanter för Migrationsverket, inrikesministeriet och polisen samt vid behov representanter för andra organisationer. I samordningsmötena deltar dessutom en representant för kommunikationen.

Den tragiska kriser som pågår kommer att ha många konsekvenser för kommunerna. Beredskaps- och beredskapsåtgärder, mottagande av invandrare, rådgivning och inkvartering samt ordnande av social- och hälsovård samt fostrans- och utbildningstjänster kommer dessutom att medföra kostnader för kommunerna. De sex största städerna understryker att det är viktigt att regeringen i samband med budgetmanglingen fattar ett klart beslut om att kommunerna ska kompenseras för kostnadernas fulla belopp, i förhållande till de utgiftsökningar eller eventuella inkomstbortfall som kommunerna orsakas.

Keywords

AdministreringKriget i Ukraina