Ekonomin väckte diskussion i fullmäktige

Meddelande

Vanda stadsfullmäktige godkände stadens bokslut 10.5 och antecknade utvärderingsberättelsen för år 2020 för kännedom. På sammanträdet fördes också en livlig remissdebatt om de närmaste årens ekonomi.

Vanda gjorde ett gott ekonomiskt resultat år 2020. Räkenskapsperiodens resultat var 117,8 miljoner euro bättre jämfört med året innan och uppgick till 55,1 miljoner euro. Man lyckades också minska Vandas skuldbörda med 48,6 miljoner euro. Resultatet påverkades starkt av statens coronastöd och coronapandemins negativa konsekvenser för ekonomin var mindre än befarat.

På grund av coronakrisen nåddes inte alla de mål som uppställts för främjandet av välfärden. Inom hälso- och socialservicen har en vård- och serviceskuld uppstått som måste åtgärdas inom de närmaste åren.

Utvärderingsberättelsen finns på sidan Extern revision. Den finskspråkiga utvärderingsberättelsen innehåller ett sammandrag på svenska.

Ett klimatneutralt Vanda 2030 som mål

Fullmäktige antecknade miljöansvarsrapporten för åren 2020–2021 för kännedom. Vandas mål är att uppnå klimatneutralitet före år 2030.

Vandas utsläpp av växthusgaser har minskar något varje år från år 2010 och samma trend har fortsatt. Av växthusutsläppen kommer tre fjärdedelar från energiproduktion och energiförbrukning, trafiken medräknad. År 2019 minskade Vandas utsläpp mest bland huvudstadsregionens kommuner, vilket huvudsakligen var en följd av Vanda Energi Ab:s beslut om att börja använda mer biobränslen i produktionen av fjärrvärme, då användningen av stenkol och naturgas minskade avsevärt.

Fullmäktige antecknade också handlingsplanen för hållbar energi och klimatet för år 2021 för kännedom.

Vanda har förbundit sig till att vara en klimatneutral stad år 2030. Detta innebär att Vanda bör minska växthusgasutsläppen med 80 procent jämfört med utsläppen år 1990 och kompensera de kvarstående utsläppen till exempel genom att öka kolsänkor eller finansiera projekt på annat håll som siktar på låga koldioxidutsläpp. I dagsläget går Vanda i linje med den eftersträvade minskningen av utsläpp.

Keywords

BudgetBeslutFullmäktigeMiljöAdministrering