Fullmäktigeperioden avslutades i ekonomins, tillväxtens och coronaepidemins tecken

Meddelande

Vanda stadsfullmäktige samlades 15.6.2021 till fullmäktigeperiodens sista sammanträde. Stadsfullmäktige diskuterade ekonomin under innevarande och nästa år, tillväxtprojekt, och coronaepidemins märkbara effekter på såväl sysselsättningen och ekonomin som på stadens tjänster. Stadsfullmäktiges ordförande Antti Lindtman tackade samtliga fullmäktigeledamöter för ett gott samarbete och Vandaborna för deras intresse gentemot gemensamma frågor som rör staden.

Stadsfullmäktige antecknade delårsöversikten för perioden 1.1–30.4.2021 för kännedom. Delårsöversikten visar att stadens tillväxt fortsatt trots coronaepidemins verkningar. Vandas invånarantal var i mars omkring 238 000 personer. Staden uppvisar fortsättningsvis den kraftigaste befolkningsökningen vid jämförelser mellan de största städerna. Byggnationen och investeringarna fortsatte och i början av året beviljades fler nya bygglov jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

Arbetslösheten i Vanda satte i gång att öka kraftigt till följd av coronakrisen. Vandas arbetslöshetsgrad var som högst i maj 2020 (19,2 %). I slutet av mars 2021 var drygt 18 800 personer arbetslösa. Jämfört med de andra stora städerna i Finland uppvisade Vanda den allra högsta arbetslöshetsgraden i mars 2021 (15 %).

Stadens verksamhetsintäkter beräknas överskrida budgeten med cirka 21,9 milj. euro eftersom staten lovat kompensera kommunerna för de utgifter coronaepidemin medfört i form av statsunderstöd. Verksamhetskostnaderna (utan HRM) överskrids enligt budgetprognosen med cirka 37,3 milj. euro. Överskridningen förklaras framför allt av social- och hälsovårdens extra utgifter på grund av coronaepidemin. Läropliktslagen, som trädde i kraft i början av år 2021, förlänger läropliktstiden och orsakar tilläggskostnader. Staten kompenserar utgifterna som lagändringen medfört och ökar därmed kommunens inkomster.

Verksamhetsbidraget förutspås bli omkring 15,4 milj. euro sämre jämfört med budgeten. Skatteinkomsterna förutspås överskrida budgeten med 17,1 milj. euro då framför allt prognosen över samfundsskatterna visar på en positiv utveckling. Statsandelsintäkterna beräknas överskrida budgeten med omkring 1,7 milj. euro. Årsbidraget beräknas uppgå till ca 71,9 milj. euro, vilket överskrider det man utgått från i budgeten med ca 3,4 milj. euro. Resultatprognosen utmynnar enligt den prognos som sammanställts i slutet av april i ett underskott på cirka -27,3 milj. euro (i budgeten -30,9 milj. euro). Stadens långfristiga lånestock fortsatte minska även under år 2020 och låg i slutet av året på cirka 858 milj. euro.

Vandas budgetram för år 2022

Stadsfullmäktige antecknade stadens budgetram för år 2022 för kännedom. Trots det osäkra läget på grund av coronaepidemin fortsätter stadens ansvarsfulla tillväxt: tjänsterna utvecklas och nya investeringar genomförs. Inga skattehöjningar planeras.

Arbetslöshetens kraftiga ökning och de problem coronaepidemin inneburit för företagen påverkar Vandas ekonomi. Dessutom har coronaepidemin gett upphov till en vård-, omsorgs- och serviceskuld av olika slag som kommer att medföra extra kostnader. Det finns ännu inget beslut om ett eventuellt statligt coronastöd för år 2022. Ramen har gjorts upp utgående från de statliga beslut som man känner till, som en s.k. teknisk ram.

I enlighet med produktivitets- och tillväxtprogrammet uppgår årsbidraget till 94 miljoner euro medan resultatprognosen ligger på -18 miljoner euro i ramen för år 2022. I ramen ingår inte ett återuppbyggnadsprogram för tiden efter coronaepidemin. Programmet utarbetas på hösten i samband med den slutliga budgeten när vi känner till det ekonomiska spelrummet.
Maximibeloppet för investeringar uppgår under den kommande fullmäktigeperioden till 600 miljoner euro medan den totala investeringsnivån år 2022 är 155,3 miljoner euro. Investeringsnivån är därmed något högre än år 2021.

Verksamhetskostnadernas ökning ligger på 3,3 procent. Vandas kraftiga befolkningstillväxt återspeglas också i serviceproduktionen. Verksamhetskostnadernas ökning beror på det ökande servicebehovet och den allmänna kostnadsnivån, men utöver det även bland annat på arbetsmarknadsstödets höjda kommunandel då arbetslösheten gått upp, ändringarna i minimidimensioneringen av omsorgspersonalen, den utvidgade läroplikten samt höjningar i de externa hyrorna.

I ramen för år 2022 har medräknats produktivitets- och tillväxtåtgärder på 10,5 milj. euro som balanserar stadens ekonomi, men åtgärderna preciseras först i budgetskedet.

Planändringen för den brådskande elstationen i Varistorna godkändes

Stadsfullmäktige godkände planändringen för elstationen i Varistorna. På grund av det ökande eldistributionsbehovet söker Vanda stad om planläggning av en ny elstation i Varistorna. Projektet behövs absolut och är brådskande på grund av det ökande eldistributionsbehovet.