Generalplanen godkändes: I Vanda omges täta centrumområden av natur

Meddelande

Vanda stadsfullmäktige godkände 25.1 den nya generalplanen. Den fastställer alla stadens centrumområden, som både utvidgas och växer på höjden.

Centrumområdena styrs genom planläggningen till att vara täta och mångsidiga samt högklassiga som stadsrum. Alla bostadsområden kompletteras, men för de existerande småhusområdena har det föreslagits mindre byggande. Bland annat arbetsplatsområden i Aviapolis och utmed spårvägen har ändrats till att gälla boende.

Den viktigaste lösningen i generalplanen är att få den nuvarande strukturen att växa. I samband med att planen utarbetades gick man igenom många potentiella byggnadsplatser i de grönområden som omfattas av de gällande generalplanerna, men avstod från dessa på grund av naturvärden och behovet av rekreationsbruk. Byggandet av skogbevuxna områden har preciserats. Omkring 4800 hektar av Vandas skogsområden på cirka 9400 hektar utgörs av skogsområden på över 50 hektar och av dessa är 725 hektar sådana områden där det kan byggas. Denna siffra ligger nära generalplanens faktiska inverkan på skogarna.

Grundtanken är en samhällsstruktur och ett trafiksystem som är hållbara och koldioxidsnåla, där människor kan bo och arbeta i en så pass tät stadsstruktur att de dagligen kan röra sig antigen med kollektivtrafik, cykel och till fots. Samtidigt sparas mer omfattande skogshelheter utanför stadsområdena.

Generalplanen är vad boendet beträffar dimensionerad för 355 000 invånare år 2050

Exploateringen har fastställts med beaktande av områdets existerande byggnadsbestånd. Hela stadens område har beräknats rymma omkring 11 miljoner våningskvadratmeter nytt bostadsbyggande. Den stora andelen kompletteringsbyggande medför osäkerhet i genomförandet av byggandet. Därför behövs ett större antal möjligheter till byggande både för boende och arbetsplatsbyggande.

I generalplanen förbereder man sig på 185 000 arbetsplatser år 2050. Tillväxten förutsätter att nuvarande områden med verksamhetslokaler förtätas och exploateringen stiger. Det finns ännu några områden för verksamheter som kräver utrymme. I centrumområdena som förtätas har det beräknats att det placeras både service och arbetsplatser.

Närservicen placeras i centrumområdena och bostadsområdena. Bestämmelserna styr den mer ingående planeringen: i den måste servicens tillräcklighet och tillgänglighet säkerställas genom hållbara färdmedel. Generalplanen styr placeringen av stora handelsenheter. Butikstjänster som används dagligen placeras i centrumområdena och bostadsområdena, stora enheter som används mera sällan i områden för handel.

Generalplanen förverkligas under flera årtionden. Många nu pågående detaljplaner baserar sig på lösningar i den gällande generalplanen. Den nya generalplanen upphäver inte de gällande detaljplanerna utan styr utformandet av kommande planer.

Planen för en kontorsbyggnad i Dickursby godkändes

Fullmäktige godkände detaljplanen för Konvaljvägen 13 i Dickursby. På tomten placeras utöver en kontorslokal för stadens bruk också affärs- och servicelokaler och boende. Byggrätten är 21 000 våningskvadratmeter, av vilket kontorslokalens andel är 11 000 våningskvadratmeter. Området ligger alldeles i centrum av Dickursby, mellan stadshuset och det ämbetshus som ligger väster om det.

Dessutom valde stadsfullmäktige ekonomie magister Sari Hännikäinen till tjänsten som stadsrevisor.

Stadsfullmäktiges sammanträde och omfattande diskussion om generalplanen läggs ut som bandupptagning på vantaakanava.fi.

Sammanträdets beslutsförteckning publiceras på adressen besluten.vantaa.fi.