Yleiskaava hyväksyttiin: Vantaalla luonto ympäröi tiiviitä keskustoja

Tiedote

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden yleiskaavan, joka vahvistaa kaikkia keskustoja, jotka sekä laajenevat että kasvavat korkeutta. Keskustoja ohjataan kaavoituksella tiiviiksi, monipuolisiksi ja kaupunkitilaltaan laadukkaiksi. Kaikki asuinalueet täydentyvät, mutta olemassa oleville pientaloalueille on esitetty vähemmän rakentamista. Asumiseen on muutettu muun muassa Aviapoliksen ja ratikan varren työpaikka-alueita.

Yleiskaavan keskeisin ratkaisu on viedä kasvu nykyiseen rakenteeseen. Laatimisen yhteydessä käytiin läpi monia mahdollisia rakentamisen paikkoja voimassa olevien yleiskaavojen viheralueilla, mutta niistä luovuttiin luontoarvojen ja virkistyskäytön tarpeiden takia. Metsäisten alueiden rakentumista on tarkennettu. Vantaan noin 9400 hehtaarin metsäalueista yli 50 hehtaarin metsäalueita on noin 4800 hehtaaria, ja näistä rakentamisen mahdollistavilla alueilla on 725 hehtaaria. Tämä luku on lähellä yleiskaavan todellista vaikutusta metsiin.

Perusajatus on kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä, jossa ihmiset voivat asua ja työskennellä sen verran tiiviissä kaupunkirakenteessa, että päivittäinen liikkuminen hoituu julkisella liikenteellä, pyörällä ja kävellen. Samalla säästyy laajempia metsäkokonaisuuksia kaupunkialueiden ulkopuolella.

Yleiskaava on asumisen osalta mitoitettu 355 000 asukkaalle vuonna 2050. Tehokkuus on määritelty alueen olemassa oleva rakennuskanta huomioiden. Koko kaupungin alueelle on mitoitettu mahtuvaksi noin 11 miljoonaa kerrosneliötä uutta asuntorakentamista. Täydennysrakentamisen suuri osuus tuo epävarmuutta toteuttamiseen, siksi rakentamismahdollisuuksia niin asumiseen kuin työpaikkarakentamiseen on tarvetta suurempi määrä.

Yleiskaavassa varaudutaan 185 000 työpaikkaan vuonna 2050. Kasvu edellyttää nykyisten toimitila-alueiden tiivistymistä ja tehokkuuden nousua. Tilaa vieville toiminnoille on vielä muutamia alueita. Tiivistyviin keskustoihin on arvioitu sijoittuvan sekä palveluita että työpaikkoja.

Lähipalvelut sijoittuvat keskuksiin ja asumisen alueille. Määräykset ohjaavat tarkempaa suunnittelua: siinä on varmistettava palvelujen riittävyys ja saavutettavuus kestävillä kulkumuodoilla. Yleiskaava ohjaa kaupan suurien yksiköiden sijoittumista. Päivittäin käytettävät kaupan palvelut sijoittuvat keskustoihin ja asuntoalueille, harvemmin käytettävät isot yksiköt kaupan alueille.

Yleiskaava toteutuu useiden vuosikymmenien aikana. Monet nyt käynnissä olevat asemakaavat perustuvat voimassa olevan yleiskaavan ratkaisuihin. Uusi yleiskaava ei kumoa voimassa olevia asemakaavoja, vaan ohjaa tulevien laadintaa. Tutustu uuteen yleiskaavaan.

Tikkurilan toimitalon kaava hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi Tikkurilan Kielotie 13 asemakaavan. Tontille sijoittuu kaupungin käyttöön tulevan toimitilan lisäksi liike- ja palvelutilaa sekä asumista. Rakennusoikeus on 21 000 kerrosneliömetriä, josta toimitilan osuus on 11 000 kerrosneliömetriä. Alue on aivan Tikkurilan ytimessä, kaupungintalon ja sen länsipuolella sijaitsevan virastotalon välissä.

Sari Hännikäinen kaupunginreviisoriksi

Valtuusto valitsi kauppatieteiden maisteri Sari Hännikäisen kaupunginreviisorin virkaan.

Ulkoinen valvonta järjestetään kaupungin johdosta riippumattomaksi. Se vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämisestä. Tehtävässä menestyminen edellyttää vahvaa julkisen hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin tuntemusta, kuntaorganisaation toiminnan tuntemusta, perehtyneisyyttä julkishallinnon ja talouden tilintarkastusjärjestelmään sekä hyviä johtamisvalmiuksia, tavoitteiden asetantaa ja asioiden toimeenpanon taitoa.

Kaupunginvaltuuston kokous ja laaja keskustelu yleiskaavasta tulee nähtäville tallenteena vantaakanava.fi

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan osoitteessa tweb.vantaa.fi.