Håkansböle gård blir ett herrgårdsmuseum som är öppet för alla

Meddelande

Etiketter

StadsstyrelsenDemokrati och delaktighet

Stadsstyrelsen i Vanda beslutade vid sitt sammanträde den 30 januari att Håkansböle gård ska iståndsättas till ett museum som är öppet för alla. Stadsstyrelsen behandlade också detaljplaneändringarna för Vinikby och Tavastby samt spårvägens dispositionsplan och antecknade planläggningsprogrammet för åren 2023–2025 för kännedom. Detaljplanen för Kivistö evenemangsarena återförvisas till beredningen på grund av ett sakfel.

Den unika jugendgården öppnas för allmänheten våren 2026

Huvudbyggnaden vid Håkansböle gård i Håkansböle iståndsätts till ett unikt herrgårdsmuseum som är öppet för alla. Den sista fasen i arbetet med att utveckla byggnaderna och parken, vilket pågått under flera år, inleds när interiören i gårdens huvudbyggnad iståndsätts åren 2024–2025 och verksamheten inleds våren 2026. Speciellt för Håkansböle gårds huvudbyggnad är den äkta och ursprungliga jugendarkitekturen. Den är en unik helhet på riksnivå som förutom herrgårdsbyggnaden även inbegriper olika föremål och möbler.

Huvudbyggnaden utgör redan i sig en utställning. Herrgårdsmuseets föremål, kakelugnar och tapeter berättar om husets och dess invånares historia. Man kan också lyfta fram mer omfattande pedagogiskt innehåll i varierande utställningar. Utöver utställningarna utförs i herrgårdsmuseet ett mångsidigt publikarbete och publikverksamhet, till exempel guidningar, verkstäder, föreställningar, museibutikstjänster och stadens mindre mottagningar. I matsalen kommer man kunna ordna huvudevenemang, som mindre kulturevenemang.

Under evenemang på gårdsområdet fungerar huvudbyggnaden som informations- och servicepunkt. Både stadsmuseet och flera andra aktörer ordnar även i fortsättningen utomhusevenemang i området, såsom parkkonserter, friluftsteater, basarer, barnläger, sällskapsdanser, parkpicknick och lopptorg samt säsongsevenemang under jultiden och våren. Nya evenemang kan utvecklas i samarbete med områdets företagare, invånare och andra herrgårdsaktörer i Vanda och Håkansböle idrottspark.
Området vid Håkansböle gård är i sin helhet en mycket betydelsefull kulturmiljö. Det har beaktats bl.a. i listan över nationellt betydande byggda kulturmiljöer. Till herrgårdsområdet hör förutom huvudbyggnaden även de ekonomibyggnader som finns på gårdsområdet och i närområdet samt parkens område. Området är dessutom ett fornminnesområde.

Vandaspårans dispositionsplan godkändes

Stadsstyrelsen beslutade efter en omröstning att godkänna Vandaspårans dispositionsplan. I planen definierar man en vision om spårvagnsstaden Vanda och bedömer dimensioneringen och utvecklingens verkningar. Dispositionsplanen förtydligar och preciserar de respektive områdenas lösningar i generalplanen 2020 som trädde i kraft 11.1.2023. Dispositionsplanen fungerar som underlag för spårvagnens projektplan och bedömningen av konsekvenserna i anslutning till den.

I utkastet till dispositionsplan har det uppskattats att invånarantalet skulle kunna öka med över 60 000 invånare och att arbetsplatserna skulle öka till cirka 30 000 arbetsplatser fram till år 2050. Konsekvenserna av utvecklingen av spårvagnsstaden kommer att bedömas på grundval av utkastet till dispositionsplan. För närvarande pågår utredningar om trafik och fastighetsekonomi. En mer övergripande konsekvensbedömning görs under sommaren. På basis av växelverkan och bedömningarna utformas ett utkastförslag som är avsett att vara färdigt för godkännande i slutet av år 2022.

Planläggningsprogrammet 2023–2025: Vanda utvecklas till en storstad med hemtrevliga småhusområden

Stadsstyrelsen antecknade Vandas planläggningsprogram 2023–2025 för kännedom. Med planläggningsprogrammet förverkligas prioriteringarna i stadsstrategin: att möjliggöra en ekonomiskt hållbar och livskraftig stad samt goda invånarorienterade tjänster, att förebygga differentiering och säkerställa klimatneutralitet. Programmet omfattar de planprojekt som färdigställs i år, inklusive tidtabeller och den eftersträvade mängden våningsyta. Dessutom har man i programmet tagit fram utkast till planprojekt för åren 2024–2025, vilka preciseras i de kommande årens planläggningsprogram.

Fokus i utvecklingen är att utveckla stadscentrumen som mångsidiga områden för boende, tjänster och arbetsplatser. Målet är hållbar markanvändning, en urban kvartersstruktur och en trivsam närmiljö, där det naturligaste sättet att röra sig är till fots, på cykel och med kollektivtrafik.

I planläggningsprogrammet ingår flera planer som möjliggör nya daghem, skolor och andra serviceutrymmen. I programmet syns också detaljplaner som utarbetas för idrotts-, kultur- och fritidsprojekt som livar upp centrumen. Detaljplaner för arbetsplatsprojekt bereds i samarbete med företag, både för privatägd mark och mark som ägs av staden. För åren 2023 har detaljplanering av ca 92 000 k-m2 ny arbetsplatsvåningsyta planerats.

Under de närmaste åren kommer produktionen av nya bostäder att koncentreras till Kivistö, Myrbacka och Aviapolis, men det finns också stora projekt i Dickursby, Håkansböle och Korso. Ett särskilt mål är att öka planläggningen av småhusboende och utveckla Vanda som en stad med hemtrevliga småhusområden. Planläggningsprogrammet omfattar nya småhusområden på olika håll i staden. I de nya småhusområdena planeras mångsidigt boende såsom egnahem, par- och fristående hus samt urbana småhus.

Detaljplaner: Hotell och gästgiveri vid Vandaforsens kvarn, arbetsplatser och bostäder i Tavastby – Kivistö evenemangsarena återförvisades till beredningen

I ändringen av detaljplanen för Vinikby höjs Vandaforsens kvarn med ca 1,2 meter och kvarnen renoveras och byggs ut till en evenemangsplats för ca 240 personer. Utöver detta byggs ett hotell och ett gästgiveri med bastu i området. Den skyddade dammens öppningar breddas för att förbättra fiskvägen. På Stora Strandvägens gamla broplats kan en bro byggas. I planen skyddas också i fortsättningen kvarnens och elverkets ytterväggar i sten, fbk:s brandstation och största delen av dammen. Planändringen går nu vidare till stadsfullmäktige för godkännande.

I Tavastby framläggs detaljplaneändringen Ainovägen 5. I ändringen ändras kvartersområdet för lagerbyggnader till ett kvartersområde för industri-, lager- och affärsbyggnader vars nordöstra hörn ansluts till en del av Ring III:s landsvägsområde. Tomtens totala byggrätt bevaras. Detaljplanen för Ainovägen 10 uppdateras så att den i enlighet med undantagsbeslutet motsvarar situationen år 2015 genom att kvartersområdet för fristående småhus ändras till kvartersområde för bostadshus.

Detaljplanen för Kivistö evenemangsarena återförvisas till beredningen. Stadsstyrelsen beslutade föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktiges beslut 19.12.2022 § 19 upphävs på grund av ett sakfel. Detaljplanen för Kivistö evenemangsarena återförvisas för ny beredning så att de bristfälliga trafikutredningarna kompletteras.