Håkansbölen kartanosta kaikille avoin kartanomuseo

Tiedote

Asiasanat

KaupunginhallitusDemokratia ja osallisuus

Vantaan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30. tammikuuta Håkansbölen kartanon kunnostamisesta kaikille avoimeksi kartanomuseoksi. Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli Viinikkalan ja Hämeenkylän asemakaavamuutoksia sekä ratikan kaavarunkoa, ja merkitsi tiedoksi kaavoitusohjelman vuosille 2023-2025. Kivistön tapahtuma-areenan asemakaava palautuu valmisteluun asiavirheen vuoksi.

Ainutlaatuinen jugendkartano aukeaa yleisölle keväällä 2026

Hakunilassa sijaitsevan Håkansbölen kartanon päärakennuksesta kunnostetaan ainutlaatuinen kaikille avoin kartanomuseo. Kartanorakennusten ja puiston vuosien kehitystyön viimeinen vaihe alkaa, kun kartanon päärakennuksen sisätilat kunnostetaan vuosina 2024–2025 ja toiminta käynnistyy keväällä 2026. Håkansbölen päärakennuksen erityisyys on aito ja alkuperäinen jugend-arkkitehtuuri. Se muodostaa valtakunnallisestikin ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka ulottuu kartanorakennuksen lisäksi esineisiin ja huonekaluihin.

Päärakennus itsessään on näyttely. Kartanomuseossa esineet, kaakeliuunit ja tapetit kertovat talon ja sen asukkaiden tarinaa. Lisäksi vaihtuvissa näyttelyissä voidaan nostaa esiin laajempia pedagogisia sisältöjä. Näyttelyiden lisäksi kartanomuseossa toteutetaan monipuolista yleisötyötä ja -toimintaa, esimerkiksi opastuksia, työpajoja, esityksiä, museokauppapalveluita ja pieniä kaupungin vastaanottoja. Ruokasalista tulee päätapahtumatila, jossa voidaan järjestää pienimuotoisia kulttuuritapahtumia.

Kartanoalueella järjestettävien tapahtumien aikana päärakennus toimii info- ja palvelupisteenä. Sekä kaupunginmuseo että useat muut toimijat järjestävät jatkossakin alueella ulkoilmatapahtumia, kuten puistokonsertteja, ulkoilmateatteria, myyjäisiä, lasten leirejä, lavatansseja, puistopiknikkejä ja -kirppiksiä sekä sesonkitapahtumia joulunalusaikaan ja keväällä. Uusia tapahtumia voidaan kehittää yhteistyössä alueen yrittäjien, asukkaiden sekä muiden vantaalaisten kartanotoimijoiden ja Hakunilan urheilupuiston kanssa.

Håkansbölen kartanoalue on kokonaisuudessaan erittäin merkittävä kulttuuriympäristö. Se on huomioitu mm. valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen listauksessa. Kartanoalueeseen kuuluvat päärakennuksen lisäksi pihapiirin ja lähiympäristön talousrakennukset sekä kartanopuiston alue. Alue on lisäksi muinaisjäännösaluetta.

Ratikan kaavarunko hyväksyttiin

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä Vantaan ratikan kaavarungon. Suunnitelmassa määritellään visio vantaalaisesta ratikkakaupungista, arvioidaan mitoitusta ja kehittämisen vaikutuksia. Kaavarunko täsmentää ja tarkentaa 11.1.2023 voimaan tulleen yleiskaava 2020 ratkaisuja alueittain. Kaavarunko toimii ratikan hankesuunnitelman ja siihen liittyvien vaikutusten arviointien pohjana.

Kaavarunkoluonnoksessa on arvioitu, että asukasmäärä voisi kasvaa yli 60 000 ja työpaikkakasvua olisi noin 30 000 vuoteen 2050 mennessä. Ratikkakaupungin kehittämisen vaikutuksia tullaan arvioimaan tämän kaavarunkoluonnoksen pohjalta. Parhaillaan on käynnissä liikennettä ja kiinteistötaloutta koskevat selvitykset. Laajempi vaikutusten arviointi laaditaan kesän aikana. Luonnoksen vuorovaikutuksen ja arviointien pohjalta luonnoksesta muokataan ehdotus, jonka on tarkoitus olla valmis hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2022.

Kaavoitusohjelma 2023-2025: Vantaasta kodikkaiden pientaloalueiden suurkaupunki

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Vantaan kaavoitusohjelman vuosille 2023–2025. Kaavoitusohjelmalla toteutetaan kaupunkistrategian painopisteitä: mahdollistetaan taloudellisesti kestävää ja elinvoimaista kaupunkia sekä hyviä asukaslähtöisiä palveluja, estetään eriarvoistumista ja varmistetaan hiilineutraalisuutta. Ohjelma sisältää tänä vuonna valmistuvat kaavahankkeet aikatauluineen sekä tavoiteltuine kerrosalamäärineen. Lisäksi ohjelmaan on hahmoteltu vuosien 2024–2025 kaavahankkeet, joita tarkennetaan tulevien vuosien kaavoitusohjelmissa.

Kehittämisen pääpaino on kaupunkikeskustojen kehittämisessä monipuolisina asumisen, palveluiden ja työpaikkojen alueina. Tavoitteena on kestävä maankäyttö, kaupunkimainen korttelirakenne ja viihtyisä lähiympäristö, jossa jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne ovat luontevin tapa liikkua.

Kaavoitusohjelmaan sisältyy useita kaavoja päiväkoteja, kouluja ja muita palvelutiloja varten. Ohjelmassa näkyvät myös asemakaavat, joita laaditaan keskustoja elävöittäviä urheilun, kulttuurin ja vapaa-ajan hankkeita varten. Työpaikkahankkeiden asemakaavoja valmistellaan yhteistyössä yritysten kanssa sekä yksityisille että kaupungin maille. Vuodelle 2023 on ohjelmoitu asemakaavoitettavaksi yhteensä noin 92 000k-m2 uutta työpaikkakerrosalaa.

Lähivuosina uusi asuntokaavatuotanto painottuu Kivistöön, Myyrmäkeen ja Aviapolikseen, mutta myös Tikkurilassa, Hakunilassa ja Korsossa on suuria hankkeita. Erityisenä tavoitteena on lisätä pientaloasumisen kaavoitusta ja kehittää Vantaata kodikkaiden pientaloalueiden kaupunkina. Kaavoitusohjelmaan sisältyy uusia pientaloalueita eri puolilla kaupunkia. Uusille pientaloalueille suunnitellaan monimuotoista asumista kuten omakoti, pari- ja erillistaloja sekä kaupunkipientaloja.

Asemakaavat: Vantaankosken myllylle hotelli ja kievari, Hämeenkylään työpaikkoja ja asuntoja - Kivistön tapahtuma-areena palautettiin valmisteluun

Viinikkalan asemakaavamuutoksessa Vantaankosken myllyä korotetaan noin 1,2 metriä, ja se kunnostetaan ja laajennetaan noin 240 hengen tapahtumapaikaksi. Lisäksi alueelle rakennetaan hotelli ja kievari saunoineen. Suojellun padon aukkoja levennetään kalatien parantamiseksi. Suuren Rantatien vanhalle siltapaikalle voidaan rakentaa silta. Kaavassa suojellaan edelleen myllyn ja sähkölaitoksen kiviset ulkoseinät, vpk:n paloasema ja pääosin pato. Seuraavaksi kaavamuutos siirtyy kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Hämeenkylässä Ainontie 5 asemakaavamuutos asetetaan nähtäville. Muutoksessa varastorakennusten korttelialue muutetaan teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialueeksi, jonka koilliskulmaan liitetään osuus Kehä III:n maantiealueesta. Tontin kokonaisrakennusoikeuden määrä säilyy ennallaan. Ainontie 10:n asemakaava ajantasaistetaan vastaamaan poikkeamispäätöksen mukaisesti v. 2015 toteutunutta tilannetta muuttamalla erillispientalojen korttelialue asuinrakennusten korttelialueeksi.

Kivistön tapahtuma-areenan asemakaava palautuu valmisteluun. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle valtuuston 19.12.2022 § 19 päätöksen kumoamista asiavirheen vuoksi. Kivistön tapahtuma-areenan asemakaava palautetaan uuteen valmisteluun puutteellisten liikenneselvitysten täydentämiseksi.