Hotell och gästgiveri vid Vandaforsens kvarn samt bredare fiskväg

Meddelande

Etiketter

StadsfullmäktigeDemokrati och delaktighet

Vanda stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträder den 27 februari detaljplaneändringarna för Vandaforsens kvarn och Tavastby. Detaljplanen för Kivistö evenemangsarena återremitterades för ny beredning för att komplettera de bristfälliga trafikutredningarna.

I ändringen av detaljplanen för Vandaforsens kvarn ändras kvarnen för evenemangsbruk och ett hotell och gästgiveri byggs på kvarntomten. Kvarnen höjs med cirka 1,2 meter och renoveras och byggs ut till en evenemangsplats för cirka 240 personer. Utöver detta byggs hotellbyggnader och ett gästgiveri med bastur. Den skyddade dammens öppningar breddas för att förbättra fiskvägen. På Stora Strandvägens gamla broplats kan en bro byggas.

Kvartersområdet för lagerbyggnader på Ainovägen 5 i Tavastby ändras till ett kvartersområde för industri-, lager- och affärsbyggnader. Tukos före detta centrallagerbyggnad har länge varit underutnyttjad. En ombyggnad av byggnaden för nya användningsändamål stöder Vandas mål om att stärka stadens livskraft genom att främja utvecklingen av näringslivet och utöka antalet arbetsplatser i Vanda. Detaljplanen för Ainovägen 10 uppdateras på så sätt att kvartersområdet för fristående småhus ändras till ett kvartersområde för fristående småhus. 

Detaljplanen för Kivistö evenemangsarena återremitterades för ny beredning för att komplettera de bristfälliga trafikutredningarna. Genom detaljplaneändringen för evenemangsarenan möjliggörs en allaktivitetsarena och ett hotell samt restaurang- affärs-, idrotts- och kontorslokaler i området. Projektet har, om det genomförs, en riksomfattande betydelse både när det gäller att ordna internationella fotbollsmatcher och olika kulturevenemang, såsom konserter. 

Stadsfullmäktige diskuterade också ledamöternas motioner om oväsen på fotbollsplanen Hissikenttä i Myrbacka, avgiftsfria mensskydd, minskning av sexuella trakasserier i skolorna, skyddsrum i västra Vanda, bevarande av Linnaisskogen och främjande av byggande i trä.