Mera veckotimmar i sociala och känslomässiga färdigheter för årskurs 8

Meddelande

Svenska sektionen för fostran och lärande bestämde på sitt sammanträde igår att årskurs 8 får ett tillägg på 0,67 årsveckotimmar för undervisning i sociala och känslomässiga färdigheter i form av MåBra-lektioner läsåret 2022–2023.

Enligt olika undersökningar har Corona-pandemin försämrat barns och ungas välmående och påverkat känslan av gemenskap i skolorna. Att träna på känslomässiga och sociala färdigheter i skolan är ett sätt att ge verktyg för eleverna att främja välmående och gruppandan i klassen.

Tillägget finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Helhetskostnaden för läsåret 2022–2023 är ca 15 000 € för den svenskspråkiga utbildningen.

Svenska sektionen för fostran och lärande diskuterade också hur verksamheten vid Håkansböle daghem ordnas i höst. Daghemmet har haft problem att rekrytera personal under verksamhetsåret 2021-2022 då ordinarie personal är på föräldraledighet. Personalbristen har lett till att Håkansböle daghem upprepade gånger varit tvungen att begränsa öppethållningstiden. Daghemsföreståndaren har också varit tvungen att be föräldrarna hämta barnen tidigare eller hålla barnen hemma. Förslaget var att flytta Håkansböles verksamhet till Trollebo daghem i Björkby 1.8.2022-31.7.2023 för att få tillräckligt med personal för att driva verksamheten men sektionen ville ännu kolla andra alternativ. Till nästa möte i maj, kommer ett utvidgat samarbete med Västersundoms förskola att utredas.

Rektor Marielle Mursu informerade sektionen om hur specialundervisningen i grundskolan är ordnad. I Vanda kan vi erbjuda specialundervisning för alla elever som behöver. Verksamheten är koncentrerad till Dickursby skola och Helsinge skola.

 

 

Keywords

Daghem