Muminfamiljen kommer till Vanda – detaljplanen för Backas upplevelsecentrum läggs fram

Meddelande

Vanda stadsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde 1.11.2021 att lägga fram förslaget till ny detaljplan för Backas, vars avsikt är att bygga ett unikt upplevelsecentrum i Backas. Vid sammanträdet behandlades även valet av biträdande stadsdirektör för stadsmiljöns verksamhetsområde, skattesatserna för nästa år, och stadsdirektörens förslag till budget. Dessutom godkände stadsstyrelsen stadens nya säkerhetsplan för åren 2022–2025.

 Höstlandskap från Dickursby.

En Muminpark i Backas

Stadsstyrelsen beslutade lägga fram förslaget till en ny detaljplan för Backas, i vilket ingår ett upplevelsecentrum. Avsikten är att bygga en evenemangs- och upplevelsepark i Backas samt ett nytt bostadsområde längs med Övitsbölevägen. Upplevelseparken är ett viktigt projekt för Vanda stad. Genom projektet förverkligas Aviapolis vision om en levande och internationell flygplatsstad. I projektet ingår bland annat en Muminpark inomhus, en inomhuspark med naturtema och ett evenemangscentrum. 

I upplevelseparken förenas den finländska naturen, Backas gårds kulturhistoria och internationellt intressanta varumärken som Mumin. Upplevelsecentret byggs på Backas gårds kulle, vid kullens yttre kanter, och alldeles intill byggs ett bostadskvarter med egen särprägel. Naturen är starkt närvarande i området, med bland annat Skrakabäckens naturskyddsområde, stora rekreationsområden, hög gröneffektivitet och gröntak. 

Biträdande stadsdirektör för stadsmiljöns verksamhetsområde väljs 15.11

Stadsstyrelsen fattade beslut om valet av biträdande stadsdirektör för stadsmiljöns verksamhetsområde. Ärendet behandlas härnäst vid stadsfullmäktiges sammanträde den 15 november då valet hålls. Stadsmiljöns verksamhetsområde leds av biträdande stadsdirektören som bland annat svarar för beredning och verkställande av ärenden som hör till verksamhetsområdet, samt för främjandet av en hållbar utveckling inom staden och för planläggningen. En av stadsstyrelsen tillsatt kommitté har skött rekryteringen. Tjänsten söktes av 15 personer av vilka fyra intervjuades och för två sökande gjordes en personbedömning.

Skattesatserna för år 2022 oförändrade

Stadsstyrelsen beslutade föreslå att stadsfullmäktige fastställer skattesatserna för år 2022. Inkomstskattesatsen kvarstår på 19 % och fastighetsskattesatsen på 1,28 %. Stadsfullmäktige fastställer skattesatserna vid sitt sammanträde 15.11.

Den inkomstskattesats som fastställs för år 2022 gäller också för år 2023 eftersom kommunerna inte kan ändra sina inkomstskattesatser hösten 2022 på grund av välfärdsområdesreformen. I samband med välfärdsområdesreformen görs en nedskärning i skattesatserna för år 2023 utifrån inkomstskattesatserna för år 2022. Enligt den senaste kalkylen skulle inkomstskattesatserna skäras ned med 12,39 procentenheter. Den slutliga procentuella andel som skärs ned klarnar under år 2022.

Stadsdirektörens förslag till budget för år 2022

Stadsdirektör Ritva Viljanen offentliggör idag 1.11 sitt förslag till budget för nästa år samt ekonomiplan för 2022–2025. Behandlingen av budgeten och ekonomiplanen pågår under hela november. Stadsstyrelsen för detaljerade förhandlingar om budgeten och ekonomiplanen den 29 november och stadsstyrelsen fattar beslut om sitt budgetförslag den 30 november. Stadsfullmäktige tar beslut om nästa års budget vid sitt sammanträde den 13 december.

Teman för säkerhetsplanen är våld i nära relationer, berusningsmedel, ungdomar och rörlighet

Stadsstyrelsen diskuterade säkerhetssituationen i staden och godkände säkerhetsplanen för 2022–2025. I planen ingår en bedömning av omvärlden, olika teman samt en utvärdering. Dessutom har två mål som genomsyrar hela verksamheten tagits med i planen, nämligen säkerhetsledning och genusmedvetenhet. På basis av omvärldsbedömningen har man valt fyra teman: våld i nära relationer, berusningsmedel, ungdomar och en trygg rörlighet. För varje tema har man valt olika prioriteringsområden och åtgärder. De åtgärder med vilka man vill förbättra säkerheten inom temaområdena genomförs inom ramen för verksamhetsområdenas årliga planering av budgeten och verksamheten.