Stadsfullmäktige godkände anskaffningen av tomten till ett hälsovårds- och välfärdscentrum och planändringar för spårvagnen

Meddelande

Etiketter

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 27.3.2023 följande planändringar i anslutning till projektet Vandaspåran: 

I stadsdelen Håkansböle: Planändringen gränsar i öster till Lahtisvägen, i norr till Brokärrs rekreationsområde, i väster till Brokärrs småhusområde och i söder till Langisängens rekreationsområde. Genom planändringen bereder man sig på Vandaspåran genom att anvisa tillräckligt utrymme för den infrastruktur, spårvagnen kräver och den gatumiljö som ansluter sig till den på Skjutsvägen samt för en ny underfart. Längs Skjutsvägen har angetts en riktgivande stamförbindelse för kollektivtrafik som kan förverkligas som spårväg. Genom planändringen förbereder man sig också för Lahtisvägens nya dragning väster om den nuvarande vägen genom att anvisa ett tillräckligt gatuområde för den. Planändringen gör det möjligt att höja Lahtisvägen från dess nuvarande nivå till Skjutsvägens nivå och att genomföra korsningen som en plankorsning. 

I stadsdelarna Fastböle och Haxböle: Planändringen gränsar i öster till Gamla Borgåvägen och i väster till Partihandelsgränden. Genom detaljplaneändringen ändras kvartersområdet kontorsbyggnader, kvartersområdet för industri-, lager- och kontorsbyggnader och närrekreationsområden till gatuområde. I TVKT-kvarteret föreslås en ny tomtindelning och byggrätten fördelas enligt tomtindelningen på tomterna. Ett riktgivande område för byggnader och anläggningar som betjänar samhällstekniskt underhåll för en elförsörjningsstation placeras i Skjutsvägens gatuområde. I Skjutsvägens gatuområde byggs ett bullerskydd som skydd för bostadskvarteret och vid gränserna mot Skjutsvägen läggs det till beteckningar för körförbud. 

I stadsdelen Fagersta: Området omfattar Håkansbölevägens gatuområde från Hemmansvägens och Sexbrovägens korsning fram till Ring III:s anslutning samt fastigheterna längs gatan. Genom planändringen ändras kvartersområdet för parkeringsområde, bostads-, industri- och lagerbyggnader, servicestations- och affärsbyggnader, kvartersområdena för bensinstationer och allmänna byggnader och parkområdet delvis till gatuområde. Körförbindelserna ändras, nya anslutningsförbud införs och bullerhinder föreslås på Hemmansvägens och Håkansbölevägens gatuområde. I planen ges bestämmelser om skydd av grundvatten, buller- och vibrationsskydd, luftkvaliteten, skydd av växtligheten, iståndsättning av förorenade markområden samt stadsbilden. 

På sammanträdet antecknades stadens personalberättelse för år 2022 och Välfärdsöversikten för samma år för kännedom. Sammanställningar av kommuninvånarnas initiativ samt fullmäktigeledamöternas och fullmäktigegruppernas motioner från 2022 togs också upp.  

På sammanträdet godkändes anskaffningen av tomten på Konvaljvägen 13 för ett hälsovård- och välfärdscentrum. 

Keywords

Administrering