Kaupunginvaltuusto hyväksyi tontin hankinnan terveys- ja hyvinvointikeskukselle ja ratikan kaavamuutoksia

Tiedote

Asiasanat

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 27.3.2023 seuraavat Vantaan ratikka -hankkeeseen liittyvät kaavamuutokset: 

Hakunilan kaupunginosassa: Kaavamuutos rajautuu idässä Lahdentiehen, pohjoisessa Kaskimaan virkistysalueeseen, lännessä Kaskelan pientaloalueeseen ja etelässä Pitkäsenniityn virkistysalueeseen. Kaavamuutoksella varaudutaan osoittamalla riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille, siihen liittyvälle katuympäristölle Kyytitiellä ja uudelle alikululle. Kyytitien suuntaisesti on merkitty ohjeellinen joukkoliikenteen runkoyhteys, joka voidaan toteuttaa raitiotienä. Kaavamuutoksella varaudutaan myös Lahdentien uuteen linjaukseen nykyisen tien länsipuolella osoittamalla sille riittävä katualue. Kaavamuutos mahdollistaa Lahdentien nostamisen nykyisestä tasostaan Kyytitien tasoon ja risteyksen toteuttamisen tasoliittymänä. 

Kuninkaalan ja Hakkilan kaupunginosissa: Kaavamuutos rajautuu idässä Vanhaan Porvoontiehen ja lännessä Tukkukaupankujaan. Asemakaavamuutoksella muutetaan toimistorakennusten, teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialuetta ja lähivirkistysalueita katualueeksi. TVKT-korttelissa esitetään uusi tonttijako ja rakennusoikeus jaetaan tonttijaon mukaisesti tonteille. Ohjeellinen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue sähkönsyöttöasemaa varten sijoittuu Kyytitien katualueelle. Kyytitien katualueelle rakennetaan asuinkorttelin suojaksi melueste ja Kyytitien vastaisille rajoille lisätään ajoliittymäkieltomerkintöjä. 

Vaaralan kaupunginosassa: Alueeseen kuuluu Hakunilantien katualuetta Tilustien ja Kuussillantien risteyksestä Kehä III:n liittymään asti sekä kadunvarren kiinteistöt. Kaavamuutoksella muutetaan pysäköintialueen, asuin-, teollisuus- ja varastorakennusten, huoltoasema- ja liikerakennusten korttelialuetta, huoltoaseman ja yleisten rakennusten korttelialueita ja puistoaluetta osin katualueeksi. Ajoyhteyksiä muutetaan, uusia liittymäkieltoja asetetaan ja Tilustien ja Hakunilantien katualueelle esitetään meluesteitä. Kaavassa annetaan pohjaveden suojeluun, melu- ja tärinäsuojaukseen, ilmanlaatuun, kasvillisuuden suojeluun, pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseen sekä kaupunkikuvaan liittyvät määräykset. 

Kokouksessa tuotiin tiedoksi kaupungin vuoden 2022 Henkilöstökertomus ja saman vuoden Hyvinvointikatsaus. Esillä olivat myös koonnit vuoden 2022 kuntalaisten ja valtuutettujen ja valtuustoryhmien aloitteista.  

Kokouksessa hyväksyttiin Kielotie 13:ssa sijaitsevan tontin hankinta terveys- ja hyvinvointikeskukselle. 

 

Avainsanat

Hallinto