Stadsfullmäktige godkände Vandas budget för nästa år – Mer stöd för barn och unga

Meddelande

Vanda stadsfullmäktige godkände stadens budget för nästa år och ekonomiplanen för åren 2022–2025 vid sitt sista sammanträde den 13 december. Vid sammanträdet bekräftades också detaljplanerna för Silkesfabriksvägen i Dickursby och Musblacksgränden i Håkansböle, vilka möjliggör byggande av hundratals nya bostäder i tillväxtområdena.

Återhämtningen efter coronan och balanseringen av ekonomin fortsätter 

Coronaepidemin skapar alltjämt osäkerhet inför framtiden. Vanda fortsätter ändå att växa starkt. Staden bibehåller sin stimulerande investeringsnivå, vilket är viktigt i ett läge där arbetslösheten fortsatt är exceptionellt hög. Man satsar på återhämtningen efter coronan genom att beta av service- och vårdskulden. För återhämtningen efter coronaepidemin har staden utarbetat ett treårigt program med satsningar på totalt 18 miljoner euro. Samtidigt fortsätter arbetet med att balansera stadens ekonomi för att få driftsekonomin i balans år 2023. Som en del av balanseringen av ekonomin beslutade stadsfullmäktige efter omröstning att avstå från hemvårdsstödets Vandatillägg från och med den 1 augusti. 

Nästa år stöder man särskilt barn och unga. Ytterligare en Nuppi-central för ungdomar grundas i Västra Vanda och stadens mentalvårdstjänster stärks. Inom småbarnspedagogiken förbättras personalens välbefinnande i arbetet, ork och belöning och familjerådgivningens resurser stärks. Dessutom beslutade fullmäktige att öka kultur-, invånar- och ungdomsservicens understödsanslag och ta tillbaka nedskärningarna i idrottsväsendets understöd. 

Hundratals nya bostäder i Dickursby och Håkansböle

Detaljplaneändringarna för Silkesfabriksvägen i Dickursby och Musblacksgränden i Håkansböle godkändes vid sammanträdet. 

Silkesfabriksvägens planläggningsområde ligger i den södra delen av Dickursby centrum, utmed Konvaljvägen, granne till den gamla silkesfabriken. Planändringen är en del av Dickursby stadsförnyelse, genom vilken bostadsbyggandet utökas i Dickursby centrum längs Vandaspåran. Kvartersområdet för affärs- och kontorsbyggnader ändras i detaljplanen så att det lämpar sig för byggande av bostadsvåningshus. Bostäderna i området är 202 stycken till antalet och de har en genomsnittlig yta på cirka 57 lägenhetskvadratmeter. 

Genom detaljplaneändringen för Musblacksgränden i Håkansböle möjliggörs nytt byggande av flervåningshus utmed den spårväg som planeras i Håkansböle för att öka mångsidigheten i områdets nuvarande bostadsutbud och i stadsbilden. När planändringen blir klar medför den cirka 330 nya bostäder för cirka 500 invånare.