Stadsstyrelsen beslöt om villkoren för överlåtelse av tomter för fristående småhus

Meddelande

Etiketter

StadsstyrelsenDemokrati och delaktighet

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 13.3.2023 bland annat personalberättelsen och välfärdsöversikten för år 2022, det trafikpolitiska programmet och allmänna principer för förnyandet av arrendeavtal för tomter för fristående småhus.

Personalberättelsen 2022

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 13.3.2023 personalberättelsen för år 2022 som beskriver läget för utvecklingen av personalen och personalledningen och hur målen för dessa nåtts.
På basis av resultatet av arbetshälsoundersökningen Kommun10 som genomfördes år 2022 får arbetsgemenskaperna och det nära chefskapet på stadsnivå ett gott betyg. Arbetsgemenskaperna är samarbetsinriktade, innovativa och backar upp chefsarbetet. Stämningen på arbetsplatserna upplevs vara god och det finns gott om socialt kapital inom arbetsenheterna. Också de närmaste chefernas arbete bedöms i undersökningen ligga på en mycket god nivå i Vanda (ärende 8).

Vandas välfärdsöversikt 2022

Vid sammanträdet gick man också igenom välfärdsöversikten som fokuserade på den upplevda välfärden och delaktighet. Bland annat har den fysiska aktiviteten bland barn och unga ökat något, med undantag för gruppen studerande vid yrkesläroanstalter, och enligt statistiken äter man oftare skollunch jämfört med tidigare i vissa åldersgrupper i Vanda (ärende 9).

Vandas trafikpolitiska program och utveckling av parkeringen i Vanda

Stadsstyrelsen godkände det trafikpolitiska programmet och en utveckling av parkeringen. Vidare godkändes principerna för överlåtelse av tomter för fristående småhus, överlåtelsevillkoren och prisändringar vid överlåtelse samt höjningar av tomtarrendet (ärende 11).

Allmänna principer för förnyandet av arrendeavtal för utarrenderade tomter för fristående småhus 2023

Om fastställande av nytt arrende beslöts att det årliga tomtarrendet uppgår till 4 % av tomtens gängse värde. Arrendet binds till levnadskostnadsindex på det sätt som indexlagen tillåter. Arrendet sänks inte då poängtalet för index sjunker. Arrendet justeras i mitten av avtalsperioden och höjs till gängse arrendenivå ifall arrendenivån släpar efter den gängse nivån (ärende 12).

Detaljplaneändring och ändring av tomtindelning

Av planändringarna godkändes förslaget till ändring av detaljplanen för Kvesvedsvägen samt förslaget till tomtindelning och ändring av tomtindelningen, enligt vilket detaljplanen ändras till att motsvara behoven hos stadens depå. Området för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning ändras till ett kvartersområde och utvidgas norrut. Den resterande delen av vinterträdgårdsområdet ansluts till att utgöra en del av parken med namnet Stadsträdgård (ärende 16).

Vid sammanträdet svarade man också på fullmäktigeledamöternas och fullmäktigegruppernas motioner:

1. En motion om att det grundas en invånarlokal i Mårtensdal. Invånarna skulle ha hand om administrationen av invånarlokalen och deras förening skulle planera lokalens användning och förverkliga en jämlik användning av lokalen mellan olika befolkningsgrupper.  En motsvarande lokal behövs också i Gruvsta och Tavastby (ärende 17).

2. En motion i vilken man föreslår en kartläggning av antalet invånarlokaler, av vem lokalerna används samt hur delaktighet och likabehandling fullföljs i invånarlokalerna. Ett annat åtgärdsförslag gäller en plan för utveckling av invånarlokalerna och deras verksamhet ((ärende 18).

3. En motion om att staden ska vidta åtgärder för att sätta gränser för fullmäktigeledamöternas och tjänsteinnehavarnas seminarieresor, restaurangmiddagar och alla andra icke nödvändiga rekreations- och representationskostnader (ärende 19).

 

Keywords

Administrering