Stadsstyrelsen beslutade om ett humanitärt bistånd på 150 000 € till Ukraina

Meddelande

Vanda stadsstyrelse fattade vid sitt sammanträde den 28 februari ett beslut om ett humanitärt bistånd på 150 000 euro till ukrainska staten och dess medborgare, i enlighet med det beslut som stadsfullmäktige fattade tidigare i dag. Bistånd till Ukraina bereds förutom av Vanda också av städerna Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, S:t Michel, Borgå och Rovaniemi. Städerna bistår den ukrainska staten och dess medborgare med sammanlagt cirka 1,5 miljoner euro. Biståndet ges antingen i form av pengar eller förnödenheter i samarbete med finska staten, en hjälporganisation eller någon annan pålitlig samarbetspartner.

Vanda stadshus upplyst med färgerna på den ukrainska flaggan.

Stadsstyrelsen godkände också förslaget om att sälja Kauniala sjukhus som Vanda stad äger. Staden säljer Kauniala Sairaala Oy:s aktiestock och hela sjukhusfastigheten till Attendo Oy och dess dotterbolag Kiinteistö Oy Kaunialan Sairaala. 

Världens största värmelager planeras i Fastböle

Stadsstyrelsen beslutade lägga fram detaljplanen för Vanda Energis värmelager. Detta värmelager som kommer att vara världens största när det står klart, byggs i Fastböle under Ring III. Lagrets utschaktade volym är cirka 1 000 000 m3. I samband med planläggningen utarbetas en tredimensionell fastighet.  Området ligger intill Sexans bostadsområde. Till planeringsområdet hör en del av Kråkbergets och Kalkbergets grönområden samt en del av Ring III:s och Gamla Borgåvägens trafikområden. Projektet är en del av Vanda Energis mål att avstå från fossila bränslen före år 2026 samt målet att ersätta användningen av naturgas genom att övergå till att utnyttja energi från avfall, förnybara energikällor och energilagring.

Finlands största och Nordens tredje största evenemangsarena byggs i Kivistö

Stadsstyrelsen beslutade lägga fram detaljplanen för Kivistö evenemangsarena. I Kivistö planläggs Areena 3.3-projektet, vilket omfattar en allaktivitetsarena, ett hotell samt restaurang-, affärs-, idrotts- och kontorslokaler. När arenan står klar är den Finlands största och Nordens tredje största evenemangsarena. Stora evenemang kan ordnas i Kivistö i framtiden, till exempel konserter för över 30 000 personer. Allaktivitetsarenan kommer att ligga i närheten av Kivistö station, söder om Ringbanan.

Jämställdhetsplanen godkändes

Stadsstyrelsen godkände Vandas nya plan för jämlikhets- och likabehandlingsarbete för åren 2022–2025. Planeringen av jämställdheten och likabehandlingen i Vanda utgår från en plan på stadsnivå som linjerar upp genom vilka mål och åtgärder vi som stad kan svara på skyldigheten till icke-diskriminerande verksamhet och främjande av jämlikhet och likabehandling, enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män och diskrimineringslagen. Efter att planen på stadsnivå godkänts, konkretiserar verksamhetsområdena och deras serviceområden vad målen, åtgärderna och deras förverkligande uttryckligen innebär i respektive verksamhetsområdes och serviceområdes verksamhet.

Fullmäktigeledamöterna lämnade in många motioner, antalet invånarinitiativ på samma nivå 

Stadsstyrelsen antecknade också de motioner som lämnades in till stadsfullmäktige i fjol för kännedom. Sammanlagt 81 fullmäktigemotioner lämnades in i fjol. Största delen av motionerna gällde stadsmiljöns verksamhetsområde, precis som under tidigare år. Antalet invånarinitiativ, 48 stycken, är på samma nivå som tidigare år. Också invånarinitiativen berörde mest stadsmiljöns verksamhetsområde.