Stadsstyrelsen godkände Vandas budgetförslag för nästa år

Meddelande

Vanda stadsstyrelse godkände vid sitt sammanträde 30.11 förslaget till budget för år 2022 och ekonomiplan för åren 2022–2025. Budgetförslaget går nu vidare till stadsfullmäktige för godkännande. Stadsstyrelsen godkände också försäljningen av Vantaan Työterveys Oy till Terveystalo. Affären träder i kraft i februari 2022.

Snölandskap från bostadsområdet Kartanonkoski.

Hemvårdsstödets Vandatillägg upphör 1.8 – mer stöd för unga, småbarnspedagogiken och mentalvårdstjänsterna

Stadsstyrelsen har fört budgetförhandlingarna och föreslår att stadsfullmäktige godkänner budgeten för år 2022 och ekonomiplanen för åren 2022–2025. 

Coronaepidemin skapar alltjämt osäkerhet inför framtiden. Vanda fortsätter ändå att växa starkt. Staden bibehåller sin stimulerande investeringsnivå, vilket är viktigt i ett läge där arbetslösheten fortsatt är exceptionellt hög. Man satsar på återhämtningen efter coronan genom att beta av service- och vårdskulden. För återhämtningen efter coronaepidemin har staden utarbetat ett treårigt program med satsningar på totalt 18 miljoner euro. Samtidigt fortsätter arbetet med att balansera stadens ekonomi för att få driftsekonomin i balans år 2023. 

De viktigaste ändringarna i budgeten för år 2022 enligt stadsstyrelsens förslag:

  • Hemvårdsstödet Vandatillägget upphör från och med 1.8
  • Ökning av inkomster från markförsäljning och avtalsersättningar 
  • En till Nuppi-ungdomscentral grundas
  • Välbefinnande i arbetet, ork i arbetet och belöningssystemet inom småbarnspedagogiken förbättras
  • Mentalvårdstjänsterna stärks och vårdskulden på grund av coronan avvecklas
  • Tre nya projektledare för utvecklingen av centrumen
  • Familjerådgivningens resurser stärks
  • Tillgången på arbetskraft inom hemvården förbättras
  • Ökning av anslagen för understöd inom kultur-, invånar- och ungdomsservicen 
  • Nedskärningarna i understöden för idrottsverksamheten genomförs inte

Det slutliga förhandlingsresultatet av stadsstyrelsens budgetförhandlingar finns bifogat.

Vanda med i aktiebolaget Stadstrafik Ab 

Styrelsen beslutade gå med i aktiebolaget Kaupunkiliikenne Oy/Stadstrafik Ab. Staden planerar att ansluta sig som ägare av bolaget år 2022. Vandas ägarandel gäller endast dotterbolaget RV Kalusto och Varikko Osakeyhtiö.          

Helsingfors, Esbo och Vanda tillsatte år 2019 en arbetsgrupp för att identifiera och analysera regionala organisationsalternativ för ett spårvägssystem, genom vilka man kan uppnå regionala fördelar med hjälp av de sätt som spårvägarna, -depåerna och -materielen genomförs och upphandlas, samt när det gäller kompetensresurserna. Fördelarnas effekter ökar i framtiden då spårvägsprojekten som enligt planerna ska genomföras på 2020-talet kommer att tredubbla längden på spårvägsnätet i huvudstadsregionen. I enlighet med den fortsatta utredningen som gjordes hösten 2020 konstaterade man att den bästa utgångspunkten är en modell i koncernform där affärsverksamhetsområdena har delats in i dotterbolag. Stadstrafikkoncernen fungerar i nära samarbete med sina ägarstäder samt HRT och Länsimetro Oy. 

Beredningen av planläggnings- och bygglagen bör avbrytas

Stadsstyrelsen beslutade ge miljöministeriet ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition om en planläggnings- och bygglag som, ifall den träder i kraft, skulle ersätta den nuvarande markanvändnings- och bygglagen. Markanvändnings- och bygglagen är en av de mest betydande lagarna som påverkar verksamheten för stadsmiljöns verksamhetsområde. 

Slutsatsen i utlåtandet är att beredningen av lagreformen bör avbrytas, eftersom lagutkastet inte uppfyller de mål som ställts upp för det. Reformen medför nya eller tyngre förfaranden för staden, utredningsförpliktelserna ökar och behovet av tilläggsresurser kommer att vara betydande.

Hundratals nya bostäder i Dickursby och Håkansböle

Vid sammanträdet beslutade man föra detaljplaneändringarna för Silkesfabriksvägen i Dickursby och Musblacksgränden i Håkansböle till stadsfullmäktige för godkännande.  

Silkesfabriksvägens planläggningsområde ligger i den södra delen av Dickursby centrum, utmed Konvaljvägen, granne till den gamla silkesfabriken. Planändringen är en del av Dickursby stadsförnyelse, genom vilken bostadsbyggandet utökas i Dickursby centrum längs Vandaspåran. Kvartersområdet för affärs- och kontorsbyggnader ändras i detaljplanen så att det lämpar sig för byggande av bostadsvåningshus.  Bostäderna i området är 202 stycken till antalet och de har en genomsnittlig yta på cirka 57 lägenhetskvadratmeter. 

Genom detaljplaneändringen för Musblacksgränden i Håkansböle möjliggörs nytt byggande av flervåningshus utmed den spårväg som planeras i Håkansböle för att öka mångsidigheten i områdets nuvarande bostadsutbud och i stadsbilden.  När planändringen blir klar medför den cirka 330 nya bostäder för cirka 500 invånare.