Kaupunginhallitus hyväksyi Vantaan vuoden 2022 budjettiesityksen

Tiedote

Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 30.11. esityksen vuoden 2022 budjetiksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022-2025. Seuraavaksi talousarvioesitys menee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hallitus hyväksyi myös Vantaan Työterveys Oy:n myynnin Terveystalolle. Kauppa astuu voimaan helmikuussa 2022. 

Luminen maisemakuva Kartanonkosken asuinalueelta.

Kotihoidontuen Vantaa-lisä poistuu 1.8. – lisää tukea nuorille, varhaiskasvatukseen ja mielenterveyspalveluihin

Kaupunginhallitus kävi talousarvioneuvottelut ja esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2022 budjettia ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelmaa. 

Koronaepidemia luo edelleen epävarmuutta tulevaisuuteen. Vantaan vahva kasvu kuitenkin jatkuu. Kaupunki pitää investointitasonsa elvyttävänä, mikä on tärkeää poikkeuksellisen korkean työttömyystilanteen jatkuessa. Koronasta toipumiseen panostetaan palvelu- ja hoitovelkaa lyhentämällä. Kaupunki on laatinut kolmivuotisen koronasta toipumisohjelman, johon panostetaan yhteensä 18 miljoonaa euroa. Samaan aikaan kaupungin talouden tasapainotustyötä jatketaan niin, että käyttötalous on tasapainossa vuonna 2023. 

Kaupunginhallituksen esityksen tärkeimmät muutokset vuoden 2022 budjettiin:

  • Kotihoidontuen Vantaa-lisän poisto 1.8. alkaen
  • Maanmyyntitulojen ja sopimuskorvausten lisäys
  • Toisen Nuortenkeskus Nupin perustaminen
  • Varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja palkitsemisen parantaminen
  • Mielenterveyspalveluiden vahvistaminen ja koronan hoitovelan poistaminen
  • Keskustojen kehittämiseen 3 uutta projektinjohtajaa
  • Perheneuvolan resurssien vahvistaminen
  • Kotihoidon työvoiman saatavuuden parantaminen
  • Avustusmäärärahojen lisäys kulttuuri-, asukas- ja nuorisopalveluihin
  • Liikuntatoiminnan avustusten leikkausten peruminen

Vantaa mukaan Kaupunkiliikenne Osakeyhtiöön 

Hallitus päätti Vantaan liittymisestä Kaupunkiliikenne Osakeyhtiöön. Liittyminen yhtiön omistajaksi on suunniteltu toteutettavan vuoden 2022 aikana. Vantaan omistus kohdistuu ainoastaan tytäryhtiö RV Kalusto ja Varikko Osakeyhtiöön.          

Helsinki, Espoo ja Vantaa asettivat vuonna 2019 työryhmän tunnistamaan ja analysoimaan seudullisia raitiotiejärjestelmän organisaatiovaihtoehtoja, joilla voidaan saavuttaa seudullisuuden tuomia hyötyjä raitioteiden, -varikoiden ja -kaluston toteutus- ja hankintatavoilla sekä osaamisresursseissa. Hyötyjen vaikutukset kasvavat tulevaisuudessa, kun 2020-luvulla toteutettavaksi suunnitellut raitiohankkeet ovat noin kolminkertaistamassa raitiotieverkon pituuden pääkaupunkiseudulla. Syksyllä 2020 tehdyn jatkoselvityksen mukaisesti parhaaksi lähtökohdaksi todettiin konsernimuotoinen malli, jossa liiketoiminta-alueet on eroteltu tytäryhtiöihin. Kaupunkiliikennekonserni toimii tiiviissä yhteistyössä omistajakaupunkiensa sekä HSL:n että Länsimetro Oy:n kanssa. 

Kaavoitus- ja rakentamislain valmistelu tulee keskeyttää

Kaupunginhallitus päätti antaa ympäristöministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi, joka voimaan tullessaan korvaisi nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain. Maankäyttö- ja rakennuslaki on merkittävin kaupunkiympäristön toimialan toimintaan vaikuttava yksittäinen laki. 
Lausunnon johtopäätös on, että lakiuudistuksen valmistelu tulee keskeyttää, sillä lakiluonnos ei täytä sille asetettuja tavoitteita. Uudistuksesta aiheutuu kaupungille uusia tai raskaampia menettelyitä, selvitysvelvoitteet laajentuvat ja lisäresursointitarve tulee olemaan merkittävä.

Satoja uusia asuntoja Tikkurilaan ja Hakunilaan

Kokouksessa päätettiin lähettää Tikkurilan Silkkitehtaantien ja Hakunilan Hiirakkokujan asemakaavamuutokset kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Silkkitehtaantien kaava-alue sijoittuu Tikkurilan keskustan eteläosaan, Kielotien varteen, vanhan silkkitehtaan naapuriin. Kaavamuutos on osa Tikkurilan kaupunkiuudistusta, jolla lisätään asuntorakentamista Tikkurilan keskustassa Vantaan ratikan varrella. Liike- ja toimistorakennusten korttelialue muutetaan asemakaavalla asuinkerrostalorakentamiseen soveltuvaksi. Asuntoja alueelle tulee 202 kpl ja niiden keskipinta-ala on noin 57 huoneistoneliömetriä. 

Hakunilan Hiirakkokujan asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Hakunilaan suunnitellun ratikan varteen uutta kerrostalorakentamista monipuolistamaan alueen nykyistä asuntotarjontaa ja kaupunkikuvaa. Valmistuessaan kaavamuutos tarjoaa noin 330 uutta asuntoa noin 500 asukkaalle.