Tero Anttila valdes till biträdande stadsdirektör för stadsmiljön i Vanda

Meddelande

Vanda stadsfullmäktige valde Tero Anttila till ny biträdande stadsdirektör för stadsmiljöns verksamhetsområde vid sitt sammanträde 15.11.2021.

Vantaan virallinen vaakuna ja kuvakulma valtuustosalille.

Tero Anttila är för tillfället direktör för avdelningen för kollektivtrafik vid Helsingforsregionens trafik. Han är teknologie licentiat och diplomingenjör till utbildningen. Han har tidigare arbetserfarenhet som vice verkställande direktör för WSP Finland, verkställande direktör för Helsingfors Busstrafik, busstrafikchef inom Helsingfors stads affärsverk och verksamhetsledare för Finlands Lokaltrafikförbund. 

Stadsmiljöns verksamhetsområde leds av biträdande stadsdirektören som bland annat svarar för beredning och verkställande av ärenden som hör till verksamhetsområdet, samt för främjandet av en hållbar utveckling inom staden och för planläggningen. En av stadsstyrelsen tillsatt kommitté har skött rekryteringen. Tjänsten söktes av 15 personer av vilka fyra intervjuades och för två sökande gjordes en personbedömning. 

Skattesatserna för år 2022 oförändrade

Stadsfullmäktiges fastställde skattesatserna för år 2022: Inkomstskattesatsen kvarstår på 19 % och fastighetsskattesatsen på 1,28 %. 

Den inkomstskattesats som fastställs för år 2022 gäller också för år 2023 eftersom kommunerna inte kan ändra sina inkomstskattesatser hösten 2022 på grund av välfärdsområdesreformen. I samband med välfärdsområdesreformen görs en nedskärning i skattesatserna för år 2023 utifrån inkomstskattesatserna för år 2022. Enligt den senaste kalkylen skulle inkomstskattesatserna skäras ned med 12,39 procentenheter. Den slutliga procentuella andel som skärs ned klarnar under år 2022.

Vandas inkomstskattesats och fastighetsskatteprocentsatser 2022: 

  • inkomstskattesats 19,00

Fastighetsskattesatser:

  • allmän fastighetsskatteprocentsats 1,28
  • stadigvarande bostadsbyggnad 0,41
  • annat än stadigvarande bostadsbyggnad 1,25
  • kraftverk 3,10
  • obebyggd byggnadsplats 6,00

Keywords

AdministreringBeslutFullmäktige