Tvåspråkighetsprogrammet utvecklade den svenskspråkiga servicen i Vanda år 2022

Meddelande

Etiketter

StadsstyrelsenDemokrati och delaktighet

Vanda stadsstyrelse antecknade tvåspråkighetsarbetsgruppens rapport för år 2022 för kännedom på sitt sammanträde den 13 februari.

Målet med Vandas tvåspråkighetsprogram är att beskriva nationalspråkens ställning i kommunen och fastställa arbetssätt för att uppfylla språklagens krav och följa nationalspråksstrategin. Ett av programmets åtgärdsförslag var att utse en tvåspråkighetsarbetsgrupp på stadsnivå som årligen rapporterar till stadsstyrelsen om hur arbetet framskrider. 

Arbetsgruppen sammanträdde fyra gånger år 2022 och genomförde sammanlagt 22 åtgärder från tvåspråkighetsprogrammet bland annat genom att förbättra den svenskspråkiga skyltningen i staden, öka den tvåspråkiga kommunikationen och utöka tjänsterna på svenska. Samarbetet med Svenska kommittén fortsatte i form av informationsutbyte och ett gemensamt informationsmöte.

Sammanträdets detaljerade beslutsförteckning medföljer som bilaga. Föredragningslistan, och senare också sammanträdets protokoll, finns på adressen: www.vanda.fi/beslutsfattande