Vanda önskar alla välkomna med att utveckla den internationella staden – den nya strategin Innovationernas Vanda anger riktningen

Meddelande

Den nya strategin Innovationernas Vanda anger riktningen för Vanda stad under de kommande fyra åren. Vanda stadsfullmäktige godkände strategin vid sitt sammanträde den 31 januari.

 En färgstark illustration som visar Vandas nya strategi.

Stadens vision är: djärva, avspända och trivsamma Vanda är en föregångare för hållbarhet.  

– Vi är fulla av iver över vår nya strategi och hoppas att också andra blir det! Vi försöker uppnå vår vision tillsammans med alla invånare och aktörer i staden. Siktet är inställt på ett ännu bättre Vanda, där man lever en lycklig, empatisk, trivsam, betydelsefull och hållbar vardag, beskriver stadsdirektör Ritva Viljanen. 

Prioriteringsområdena skapar grunden 

Strategin för fullmäktigeperioden 2022–2025 har beretts under en lång tid, både internt och tillsammans med de förtroendevalda och stadens intressegrupper. 

I strategin definieras sex olika prioriteringsområden med sina mål, enligt vilka stadens verksamhet styrs: 

  • En ekonomiskt hållbar och livskraftig stad 
  • Bra service som utgår från invånarna 
  • Förebyggande av ojämlikhet 
  • Ett resurssmart och klimatneutralt Vanda 
  • Blomstrande stadscentrum 
  • Meningsfullt arbete genom effektivt ledarskap 

– Vi siktar in oss på att ytterligare stärka vår sunda ekonomi. På det sättet kan vi erbjuda alla Vandabor en hemstad, där alla har det bra och företagen en plats där de kan växa. I allt vårt arbete ingår ansvarsfullhet och genom vårt arbete förebygger vi till exempel klimatförändring och ojämlikhet. Som en stor arbetsgivare satsar vi på ledarskap för att kunna erbjuda våra nuvarande och kommande anställda ett betydelsefullt arbete, beskriver stadsdirektör Ritva Viljanen. 

– Genom innovationer stärker vi den kraftiga tillväxt som skett under de senaste åren. I fjol utsågs vi till Europas stigande innovationsstad – bakgrunden till detta var bland annat vår snabba tillväxt och omfattande utveckling av klimatneutraliteten, sociala innovationer och digitala lösningar. Med den nya strategin fortsätter vi på den här vägen: djärva innovationer för staden framåt. 

Under strategiperioden genomgår städerna i Finland en stor förändring till följd av social- och hälsovårdsreformen. I Vandas strategi görs en mellangranskning efter att social, hälsovårds- och räddningstjänsterna överförts till välfärdsområdet år 2023. 

Den sunda ekonomin stärks ytterligare 

Vanda skiljer sig från andra stora städer genom sin starka internationella prägel främst i form av en mångsidig befolkningsstruktur och i egenskap av flygplatsstad som Finlands port ut mot världen.  

Stadens starka ekonomi fungerar som en stöttepelare som servicen och den övriga verksamheten stöder sig på. Coronapandemin inverkade kraftigt på den föregående strategiperioden och det syns i all utveckling i staden. Återhämtningen har ändå varit stark och det ekonomiska läget är fortsatt gott. Pandemin har inte heller fått befolkningsökningen att stanna av.  

Under den nya strategiperioden upprätthålls en ekonomiskt stark ställning, kompetensen och sysselsättningen stärks och man siktar in sig på att öka Vandas attraktion som bostadsort. 

Ingen lämnas utanför – alla kan vara Vandabor 

I strategin finns det en stark betoning på kommuninvånarnas välbefinnande och jämlikhet. Ett centralt mål är att bryta utvecklingen mot marginalisering och ökande ojämlikhet. Detta säkerställs genom att man ökar attraktionskraften hos de bostadsområden som berörs av differentiering, utvecklar en kultur som stöder verksamhetsförutsättningarna och ser till att personalen har kompetens och förmåga att ta hand om invånarna i en mångkulturell stad. Vanda växer snabbt och stadens tillväxt baserar sig alltmer på inflyttare med ett främmande språk som modersmål, vilket är både en fördel och en utmaning. I integrationen satsar man på sektorsövergripande samarbete.  

– Alla kan vara Vandabor. Alla är varmt välkomna hit! Vi har som princip att inte lämna någon utanför, och staden är en föregångare i att förebygga marginalisering. Vi fortsätter exempelvis med programmet för positiv särbehandling i områdena, och vi uppmuntrar invånarna att aktivt vara med och delta. Bakgrunden till att Vanda vann innovationspriset är stadens många sociala innovationer – hos oss är samhörigheten och samverkan viktiga och starka och staden stöder dessa, säger Viljanen. 

Intressanta stadscentrum erbjuder något för var och en 

Vanda byggs upp kring intressanta, urbana stadscentrum, där alla kan hitta just sin egen unika stadsdel. Stadscentrumen har alla har sin egen historia och när man utvecklar dem är målet trivsamma och trygga områden, där naturen är nära och det är lätt att röra sig. Staden planerar kultur- och fritidstjänster som sprider glädje hos invånarna i centrumen och erbjuder något för människor i alla åldrar oberoende av bakgrund, och uppmuntrar också människor från andra orter att komma till Vanda.  

Ambitiösa mål för att åtgärda klimatkrisen 

Vanda har ambitiösa klimatmål, och staden eftersträvar att bli en klimatneutral stad redan år 2030. Detta förutsätter att målet beaktas i all verksamhet, både i markanvändningen, upphandlingarna, byggandet, skolorna, trafiken och i alla andra stadens verksamheter och möjligheter att påverka. Siktet är inställt på att övergå till cirkulär ekonomi, och att göra flygplatsområdet till det miljövänligaste i Europa.   

Vi blickar längre fram i tiden – temana säkerställer ansvarsfullheten 

Världen blir inte klar på en fyra års strategiperiod. Därför blickar vi också längre fram i tiden i Vanda. Fyra spetsprojekt bygger staden längre fram i tiden: Vandaspåran möjliggör en tätare stad, kulturhuset lyfter fram kulturens betydelse, Hanaböle träsk förnyar turismen och naturens rekreationsbruk, och Inlärningscampuset stöder både livskraftens som det livslånga lärandets behov.  

Med finns också fem strategiteman som riktar blicken längre fram ända till framtidens utmaningar och säkerställer att strategin genomförs på ett tväradministrativt sätt i den omfattande stadsorganisationen. Strategitemana förverkligar FN:s mål för ansvarsfullhet. Temana hjälper att samordna arbetet på stadsnivå medan prioriteringarna genomförs enligt respektive verksamhetsområde. Strategitemana inriktas på: byggande av välfärden, social och ekologisk hållbarhet, livskraft och kompetens samt internationell mångfald.  

Keywords

StrategiAdministreringVanda stadInnovation