Vandas bokslut uppvisade ett överskott på 61,4 miljoner

Meddelande

Coronapandemins andra år var återigen ett positivt år med tanke på ekonomin i Vanda. Räkenskapsperiodens överskott för år 2021 var 61,4 miljoner euro, och räkenskapsperiodens resultat var 6,2 miljoner euro bättre än året innan.

– Vanda har under en period på sex år minskat sina långfristiga skulder med totalt 229 miljoner euro och stadens skuldnivå är nu en av de lägsta i de stora städerna. Det här har varit en enorm prestation och ekonomin är nu stabil. Stadens balansräkning har också förstärkts, vilket är mycket glädjande i detta osäkra läge som nu råder, konstaterar Vanda stadsdirektör Ritva Viljanen.

Coronaersättningar ökade stadens verksamhetsintäkter med omkring 41 procent

År 2021 uppgick Vandas externa verksamhetsintäkter till 334,2 miljoner euro. De ökade med 97,3 miljoner euro jämfört med år 2020. Ökningen förklaras till stor del av statens direkta coronaersättningar på närmare 70 miljoner euro som bokförts i verksamhetsintäkterna.

– Vanda har dessutom, i likhet med andra kommuner, svarat på de utmaningar som coronapandemin skapat genom att vidta egna balanseringsåtgärder. Mellan åren 2020 och 2022 utförs ett eget arbete med att balansera ekonomin vad gäller närmare 80 miljoner euro. Detta har igen bidragit till att de hotbilder som coronapandemin och den höga arbetslösheten orsakat för stadens ekonomi inte har besannats, förklarar Viljanen.

Räkenskapsperiodens överskott för år 2021 förklaras också av den huvudsakligen koncerninterna försäljningsvinst på cirka 18,7 miljoner euro från försäljningen av fyra vårdfastigheter och A-Tulkkaus Oy, samt samfundsskatteintäkterna som överskred det budgeterade. Dessutom underskred stadens personalkostnader, köp av tjänster, understöd som staden beviljat och andra verksamhetskostnader det budgeterade.

Skatteinkomsterna nästan 1 132 miljoner euro

Vandas skatteinkomster uppgick till 1 131,6 miljoner euro och statsandelarna till 255,3 miljoner euro. Skatteinkomsterna överskred den ändrade budgeten med 9,5 miljoner euro. Utjämningen av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna var -36,6 miljoner euro, vilket alltså är den andel av stadens inkomster som Vanda avsätter till finansieringen för andra kommuner.

– Vanda hade nytta av att staten beslutade fortsätta höja kommunernas utdelning av samfundsskatten med 10 procentenheter ännu år 2021 för att kompensera för de skatteförluster som orsakats av coronapandemin. Effekten som höjningen av utdelningen hade på Vandas samfundsskatter var cirka 25 miljoner euro, konstaterar Viljanen.

Större utgifter på grund av ökade personalkostnader och köp av tjänster

Vanda stads verksamhetskostnader uppgick till 1 580,3 miljoner euro. Kostnaderna ökade med 117,1 miljoner euro jämfört med året innan.

De största utgiftsposterna var personalkostnaderna (558,4 miljoner euro) och köpen av tjänster (816,0 miljoner euro), även om de var mindre än beräknat. Personalkostnaderna ökade med 5,5 procent från föregående år och köpen av tjänster med 10,4 procent. Stadens personalantal ökade med 316 anställda från året innan, och över hälften av ökningen i köpen av tjänster gällde social- och hälsovårdsväsendets köpta tjänster.

Vanda genomförde inte alla sina planerade investeringar, utan stadens egna bruttoinvesteringar genomfördes till 82 procent. Anslagen underskreds särskilt på grund av förskjutningar i tidsplanerna för byggprojekt och mindre kostnader än beräknat för en del genomförda projekt.

Vanda stads verksamhetsbidrag för år 2021 var -1 246,1 miljoner euro. Det minskade med 19,8 miljoner euro, dvs. 1,6 procent, jämfört med året innan. Årsbidraget uppgick till 166,6 miljoner euro.

Mer om bokslutet här: paatokset.vantaa.fi.

Keywords

EkonomiAdministrering