Vandas ekonomi är stabil, balansräkningen har stärkts och skulder har betalats av – vi är redo inför framtida förändringar i omvärlden

Meddelande

Vanda stadsdirektör Ritva Viljanen har publicerat sitt budgetförslag för år 2023. Balanseringen av stadens ekonomi har gett goda resultat och Vandas ekonomi är nu på stabil grund. Vanda har betalat av 250 miljoner euro på sina skulder och är numera en av de minst skuldsatta större städerna. Välfärdsområdesreformen förändrar stadens verksamhet och ekonomi, och omvärlden har förändrats kraftigt efter att Ryssland angrep Ukraina. Ekonomin som hållit på att återhämta sig från coronapandemin drabbas nu av en kraftig inflation, en snabb höjning av räntenivån och det finns en risk för recession. Vanda fortsätter med att balansera stadens ekonomi och investerar samtidigt kraftigt i stadens tillväxt.

Henkilöllä on kädessään tabletti, jossa näkyy ympyräkaavio. Taustalla on Vantaan kaupungintalo.

Siffrorna i korthet

De sammanlagda verksamhetsinkomsterna för staden och fonderna i budgeten 2023 uppgår till 344,4 miljoner euro och verksamhetsutgifterna till 986,3 miljon euro. Verksamhetsinkomsterna minskar med 27,4 procent och verksamhetsutgifterna med 46,7 procent jämfört med budgeten för 2022. Orsakerna till förändringarna är inrättandet av välfärdsområdena och därav ändringarna i stadens budgetstruktur.

I jämförelse med årsprognosen i den andra delårsöversikten för år 2022 minskar inkomsterna med 33,5 procent och utgifterna med 48,5 procent. Siffrorna är ändå inte jämförbara på grund av välfärdsområdesreformen som träder i kraft 1.1.2023. Under år 2022 berörs staden också av coronakostnader och -ersättningar, vilka förmodligen inte längre tillkommer år 2023.

Genom skatteinkomsterna och statsandelarna täcks cirka 80 procent av verksamhetskostnaderna år 2023, eftersom skatteinkomsternas andel är högre än den normala nivån på grund av så kallade skatteeftersläpningar (en del av skatteinkomsterna redovisas fortfarande enligt den kommunala skattesatsen och samfundsskattens utdelningsandel för år 2022).

I budgeten för 2023 uppgår årsbidraget till 161,2 miljoner euro och räkenskapsperiodens överskott till 51,8 miljoner euro.

Välfärdsområdesreformen förändrar stadens verksamhet och ekonomi – tillväxten fortsätter

Välfärdsområdesreformen genomförs i början av år 2023 och har en stor inverkan på förändringarna i verksamheten men också på stadens ekonomi. Kostnaderna för social- och hälsovården samt räddningsväsendet ingår inte längre i stadens ekonomi, men också skatte- och statsandelsinkomsterna minskar kraftigt. Dessutom upphör enskilda uppgifter vid staden, såsom elev- och studerandevården och arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte. Cirka 4000 anställda övergår från Vanda stad till Vandas och Kervos välfärdsområde.

- Att främja kommuninvånarnas välbefinnande kommer att vara en viktig gemensam uppgift såväl för Vanda stad som för Vandas och Kervos välfärdsområde och därför måste ett gemensamt samarbete mellan organisationerna vara en central prioritering i framtiden, säger stadsdirektör Ritva Viljanen.

Under år 2022 har coronapandemin avtagit i Finland och det har varit möjligt att slopa restriktionerna.  I februari inleddes Rysslands anfallskrig mot Ukraina, vilket återigen förändrade omvärlden i ett enda slag. Den starka och snabba återhämtningen från den ekonomiska krisen som coronapandemin orsakat övergick till nya ekonomiska osäkerhetsfaktorer då inflationen ökar kraftigt bland annat på grund av stigande energipriser och en snabb ökning av räntenivån. Hotet om recession har ökat i Europa.

Befolkningstillväxten i Vanda uppskattas fortsätta. År 2021 ökade befolkningen i Vanda med knappa 2 000 personer, vilket är en exceptionellt låg nivå för Vanda. År 2022 förutspås befolkningstillväxten öka och ligga på cirka 2 800 personer. Från och med år 2023 beräknas befolkningstillväxten öka ytterligare. Enligt byggnadsprognosen förmodas bostadsproduktionen ligga kring 3 000–4 000 bostäder under de närmaste åren. Även under de kommande åren skapar befolkningstillväxten ett tryck på serviceproduktionen och investeringarna.

Arbetslösheten har minskat tydligt jämfört med coronapandemins första tid. I augusti 2022 låg arbetslöshetsgraden i Vanda på 10,8 procent, vilket var en minskning på 3,1 procentenheter jämfört med året innan. Vandas arbetslöshetsgrad före coronan var omkring 8,5 procent, vilket betyder att återhämtningen fortfarande pågår. Särskilt oroväckande har långtidsarbetslöshetsnivån varit där toppen nåddes först i början av år 2022 innan den började sjunka till slut.

- Den växande staden fortsätter systematiskt med sitt arbete för att balansera ekonomin, men gör bland annat satsningar i målen enligt stadsstrategin. I framtiden betonas utbildning, bildning, kultur och livskraft i Vanda stads verksamhet. Att svara för lokal delaktighet och demokrati är också en viktig del av stadens uppgifter, konstaterar Viljanen.

Verksamhetsområdet för fostran och lärande är det största av stadens verksamhetsområden. Verksamhetsområdets andel av stadens anställda är över 70 procent medan dess andel av stadens verksamhetsutgifter är mer än hälften.

I samband med välfärdsområdesreformen sänks de kommunala skattesatserna med 12,64 procentenheter i alla kommuner i Fastlandsfinland. Även kommunernas samfundsskatteandel sänks med en tredjedel. Statsandelarna i anslutning till de uppgifter som överförs till välfärdsområdet dras också av från kommunerna. Med statsandelarna kompenseras ändå förändringen på så sätt att kommunernas ekonomiska balans år 2023 inte ändras på grund av reformen. De slutliga effekterna av reformen klarnar först på hösten 2023.

- Även om det i princip faller bort lika mycket inkomster och utgifter från kommunerna under övergångsåret är tillgången till metoder för att upprätthålla den ekonomiska balansen och investeringsförmågan i fortsättningen mer begränsad eftersom volymerna minskar.

Arbetet med att balansera Vanda stads ekonomi framskrider enligt plan

I budgeten för år 2023 har det riktats ökade resurser särskilt för att motsvara det ökade servicebehovet inom utbildningen och småbarnspedagogiken samt stadskulturen. Tilläggsfinansiering har också riktats till målen i enlighet med stadsstrategin, såsom bland annat tilläggssatsningar i matematik- och modersmålsundervisningen för elever i årskurs 1 och 2. Dessutom ökar utgifterna av engångskaraktär år 2023 med 3,7 miljoner för den andel av återhämtningsplanen på cirka 18 miljoner euro för åren 2021–2023 som gjorts upp för att minska på den service- och vårdskuld som uppkommit på grund av coronapandemin. Det har reserverats 20 miljoner euro för kostnadseffekterna av löneuppgörelsen inom kommunsektorn.

I Vanda utarbetades och godkändes i början av år 2021 ett produktivitets- och tillväxtprogram för åren 2021–2025, vars mål är att förbättra stadens ekonomiska läge, på så vis att driftsekonomin är i balans och räkenskapsperioden uppvisar ett överskott år 2023. Balanseringen av ekonomin framskrider i enlighet med produktivitets- och tillväxtprogrammet med beaktande av att tilläggsutgifterna i återhämtningsplanen är av engångskaraktär. Målsättningen är att varje år öka årsbidraget så att det år 2025 uppgår till minst 130 miljoner euro, varvid stadens grundinvesteringar kan förverkligas utan att nettoupplåningen ökar. Resultatet för räkenskapsperioden 2023 beräknas vara starkt positiv. Till detta bidrar de så kallade skatteeftersläpningarna av engångskaraktär vilka innebär att en del av skatteinkomsterna fortfarande redovisas enligt de högre kommunala skattesatserna och samfundsskattens utdelningsandel för år 2022.

- En långvarig balansering av ekonomin har ändå gett goda resultat och Vandas ekonomi är nu på stabil grund och balansräkningen har stärkts. Vanda har också under sex års tid kunnat betala av 250 miljoner euro på sina skulder och är numera en av de minst skuldsatta större städerna, berättar Viljanen.

Betydande investeringar i stadens tillväxt fortsätter

Vanda stad har för nästa år många betydande byggnadsinvesteringsprojekt varav merparten hänför sig till ny- och ombyggnationer. År 2023 färdigställs 5 daghem i stadens och koncernbolagets regi. Planeringen av Vandaspåran och Elmo simhall fortgår. Varias stora investeringsprojekt i Veckal framskrider och också i Dickursby planeras ett inlärningscampus och hela det stora projektet i Ånäs. Arbetet med att utveckla Hanaböle träsk till ett viktigt naturobjekt fortgår. Kivistös affärs- och servicecentrum kommer att stå färdigt efter en lång väntan och stadens tjänster flyttar över till centret.

Nu närmast

Nu närmast framskrider stadsdirektörens budgetförslag till beslutsfattande. Det är meningen att stadsstyrelsens ska ge sitt budgetförslag till stadsfullmäktige den 1 november och att stadsfullmäktige ska fatta beslut om budgeten den 14 november.

Budgetens nyckeltal år 2023

 • invånare totalt 247 495 (31.12.2023)
 • räkenskapsperiodens överskott 51,8 milj. euro
 • inkomstskattesatsens avkastning 64,9 milj. euro*
 • internt tillförda medel för investeringar 101 %
 • skatteinkomster 2 465 € / invånare
 • verksamhetsutgifter 3 985 € / invånare
 • lånestock 3 335 € / invånare

*) exceptionell på grund av skatteeftersläpningarna. Skatteeftersläpningarna innebär att man år 2023 redovisar en del av skatteinkomsterna enligt den kommunala skattesatsen för år 2022 (19 %) och en del av samfundsskatterna enligt den gamla utdelningsandelen.

Föreslagna skattesatser

 • inkomstskattesats 6,36*
 • allmän fastighetsskatt 1,28
 • stadigvarande bostadsbyggnad 0,41
 • annan bostadsbyggnad 1,25
 • kraftverk 3,10
 • obebyggd byggnadsplats 6,00

*) På grund av välfärdsområdesreformen sänks kommunernas kommunala skattesats med 12,64 procentenheter och blir fryst för år 2023.

Närmare information:

Läs mer på våra webbsidor om de olika verksamhetsområdenas prioriteringar för år 2023 (publiceras 3.10. klockan 16.00).

Närmare information om budgetförslaget ges under stadsfullmäktiges presentation på Vandakanalen. Direktsändningen börjar 3.10 klockan 16.00 (på finska), och inspelningen publiceras senare på Vandakanalen på adressen https://vantaakanava.fi

Keywords

EkonomiFullmäktigeAdministreringInvånartidning