Vantaan talous on terve, tase vahvistunut ja velkaa lyhennetty – olemme valmiina tuleviin toimintaympäristön muutoksiin

Tiedote

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen on julkaissut budjettiesityksensä vuodelle 2023. Kaupungin talouden tasapainottaminen on tuottanut hyviä tuloksia ja Vantaan talous on nyt terveellä pohjalla. Vantaa on lyhentänyt velkojaan 250 miljoonaa euroa ja on nykyisin yksi vähiten velkaisista suurista kaupungeista. Hyvinvointialueuudistus muuttaa kaupungin toimintaa ja taloutta, ja toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Koronapandemiasta jo toipumassa ollut talous kärsii nyt voimakkaasta inflaatiosta, nopeasta korkotason noususta ja taantuma uhkaa. Vantaa jatkaa talouden tasapainotustyötä ja investoi samalla vahvasti kaupungin kasvuun.

Henkilöllä on kädessään tabletti, jossa näkyy ympyräkaavio. Taustalla on Vantaan kaupungintalo.

Luvut lyhyesti 

Kaupungin ja rahastojen yhteenlasketut toimintatulot talousarviossa 2023 ovat 344,4 miljoonaa euroa ja toimintamenot 986,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 talousarvioon nähden toimintatulot laskevat 27,4 prosenttia ja toimintamenot 46,7 prosenttia. Muutosten syynä on hyvinvointialueiden perustaminen ja siitä johtuva kaupungin budjettirakenteen muutos.

Vuoden 2022 toisen osavuosikatsauksen vuosiennusteeseen nähden tulot laskevat 33,5 prosenttia ja menot 48,5 prosenttia. Luvut eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia 1.1.2023 voimaan tulevan hyvinvointialueuudistuksen vuoksi. Vuodelle 2022 kaupungille kohdistuu myös koronakustannuksia ja -korvauksia, joita ei vuodelle 2023 enää todennäköisesti kohdistu.

Verotuloilla ja valtionosuuksilla katetaan toimintamenoista vuonna 2023 noin 80 prosenttia, koska niin sanottujen verohäntien (osa verotuloista tilitetään vielä vuoden 2022 kunnallisveroprosentilla ja yhteisöveron jako-osuudella) vuoksi verotulojen osuus on normaalitasoa korkeampi.

Vuoden 2023 talousarvion vuosikate on 161,2 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä on 51,8 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueuudistus muuttaa kaupungin toimintaa ja taloutta – kasvu jatkuu

Hyvinvointialueuudistus toteutuu vuoden 2023 alusta ja se vaikuttaa suuresti toiminnallisten muutosten lisäksi myös kaupungin talouteen. Taloudesta poistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset, mutta myös vero- ja valtionosuustulot vähenevät voimakkaasti. Lisäksi kaupungilta poistuu yksittäisiä tehtäviä, kuten opiskeluhuolto ja kuntouttava työtoiminta. Vantaan kaupungin palveluksesta siirtyy Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle noin 4000 työntekijää. 

- Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen tulee olemaan keskeinen yhteinen tehtävä niin Vantaan kaupungille kuin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueellekin, joten organisaatioiden yhteinen yhteistyö on keskeinen tulevaisuuden painopiste, kertoo kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Vuoden 2022 aikana koronapandemia on Suomessa helpottunut ja rajoituksista on voitu luopua. Helmikuussa alkoi Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, joka muutti kertaheitolla taas toimintaympäristöä. Vahva ja nopea toipuminen koronapandemian aiheuttamasta talouskriisistä vaihtui uusiin talouden epävarmuustekijöihin inflaation kasvaessa voimakkaasti mm. energian hinnan nousun takia ja korkotason noustessa nopeasti. Taantuman uhka on kasvanut Euroopassa

Vantaan väestökasvun arvioidaan edelleen jatkuvan. Vuonna 2021 Vantaan väestönkasvu oli vajaat 2 000 henkeä, joka oli poikkeuksellisen alhainen taso Vantaalle. Vuonna 2022 väestönkasvun ennustetaan kasvavan ja olevan noin 2 800 henkeä. Vuodesta 2023 alkaen väestönkasvun ennakoidaan voimistuvan entisestään. Rakentamisennuste olettaa asuntotuotannon asettuvan 3 000–4 000 asuntoon lähivuosina. Väestönkasvu aiheuttaa painetta palvelutuotannolle ja investoinneille myös tulevina vuosina.

Työttömyys on laskenut selvästi koronapandemian alkuajoista. Elokuussa 2022 työttömyysaste oli Vantaalla 10,8 prosenttia, jossa laskua edellisvuoteen oli 3,1 prosenttiyksikköä. Vantaan työttömyysaste ennen koronaa oli noin 8,5 prosenttia, joten toipuminen on kuitenkin vielä kesken. Erityisen huolestuttavaa on ollut pitkäaikaistyöttömyyden taso, jossa huippu saavutettiin vasta vuoden 2022 alussa, ennen kuin lasku lopulta alkoi. 

- Kasvava kaupunki jatkaa systemaattisesti omaa talouden tasapainotustyötään, mutta tekee mm. panostuksia kaupunkistrategian mukaisiin tavoitteisiinsa. Vantaan kaupungin toiminnassa korostuvat jatkossa koulutus, sivistys, kulttuuri ja elinvoima. Myös paikallisesta osallisuudesta ja demokratiasta vastaaminen on tärkeä osa kaupungin tehtäviä, toteaa Viljanen.

Kaupungin toimialoista suurin on Kasvatuksen ja oppimisen toimiala, jonka osuus kaupungin henkilöstöstä on yli 70 prosenttia ja kaupungin toimintamenoista yli puolet.

Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä kaikkien manner-Suomen kuntien kunnallisveroprosentteja leikataan 12,64 prosenttiyksiköllä. Myös kuntien yhteisöveron osuutta leikataan yhdellä kolmasosalla. Hyvinvointialueelle siirrettäviin tehtäviin liittyvät valtionosuudet vähennetään myös kunnilta. Valtionosuuksien määrällä kompensoidaan kuitenkin muutostilannetta siten, että vuonna 2023 kuntien talouden tasapaino ei muutu uudistuksen takia. Lopulliset uudistuksen vaikutukset selviävät vasta vuoden 2023 syksyllä.

- Vaikka tuloja ja menoja poistuu kunnilta siirtymävuonna lähtökohtaisesti saman verran, on volyymien pienentyessä talouden tasapainon ylläpitoon ja investointikyvyn ylläpitoon jatkossa keinoja rajallisemmin käytössä.

Vantaan talouden tasapainottamistyö etenee suunnitellusti

Vuoden 2023 talousarviossa on kohdistettu resurssilisäystä erityisesti koulutuksen ja varhaiskasvatuksen sekä kaupunkikulttuurin lisääntyneitä palvelutarpeita vastaavasti. Myös kaupunkistrategian mukaisiin tavoitteisiin on suunnattu lisärahoitusta, kuten mm. lisäpanostukset 1. ja 2. luokkalaisten matematiikan ja äidinkielen opetukseen. Lisäksi vuosille 2021–2023 koronapandemian aiheuttaman palvelu- ja hoitovelan purkuun laaditun noin 18 miljoonan euron toipumissuunnitelman vuoden 2023 osuus lisää menoja kertaluontoisesti 3,7 milj. euroa. Kunnallisen alan palkkaratkaisun kustannusvaikutukseen on varauduttu 20 milj. eurolla.

Vantaalla laadittiin ja hyväksyttiin vuoden 2021 alussa tuottavuus- ja kasvuohjelma vuosille 2021–2025, jonka tavoitteena on parantaa kaupungin taloustilannetta siten, että vuonna 2023 käyttötalous olisi tasapainossa ja tilikausi ylijäämäinen. Talouden tasapainotus etenee tuottavuus- ja kasvuohjelman mukaisesti huomioiden toipumissuunnitelman lisämenojen kertaluontoisuus. Tavoitteena on nostaa vuosikatetta vuosittain siten, että vuonna 2025 se olisi vähintään 130 milj. euroa, jolloin kaupungin perusinvestoinnit voidaan toteuttaa ilman nettolainanoton kasvua. Vuoden 2023 tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan vahvasti positiivinen. Tilannetta edesauttaa kertaluontoiset ns. verohännät, jolloin osa verotuloista tilitetään vielä vuoden 2022 korkeammilla kunnallisveroprosentilla ja yhteisöveron jako-osuudella.

- Pitkäaikainen talouden tasapainottaminen on kuitenkin tuottanut hyviä tuloksia ja Vantaan talous on nyt terveellä pohjalla sekä tase on vahvistunut. Vantaa on kyennyt myös kuuden vuoden aikana vähentämään velkojaan 250 miljoonaa euroa ja on nykyisin yksi vähiten velkaisista suurista kaupungeista, Viljanen kertoo.

Merkittävät investoinnit kaupungin kasvuun jatkuvat

Ensi vuonna Vantaan kaupungilla on paljon merkittäviä rakentamisinvestointihankkeita, joista valtaosa kohdistuu uudis- ja korjausrakentamiseen. Vuonna 2023 valmistuu kaupungin ja konserniyhtiön toimesta 5 päiväkotia. Vantaan ratikan ja Elmon uimahallin suunnittelu jatkuu. Varian suuri investointihanke Vehkalaan etenee ja myös Tikkurilaan suunnitellaan oppimiskampusta ja koko Jokiniemen isoa hanketta. Kuusijärven kehittäminen tärkeäksi luontokohteeksi jatkuu. Kivistön kauppa- ja palvelukeskus tulee pitkän odotuksen jälkeen valmiiksi ja kaupunki siirtää keskukseen palvelujaan.

Seuraavaksi

Seuraavaksi kaupunginjohtajan budjettiesitys etenee päätöksentekoon. Kaupunginhallituksen on tarkoitus antaa budjettiesitys kaupunginvaltuustolle 1. marraskuuta, ja kaupunginvaltuuston on määrä päättää talousarviosta 14. marraskuuta.

Vuoden 2023 talousarvion tunnusluvut

 • asukkaita yhteensä 247 495 (31.12.2023)

 • tilikauden ylijäämä 51,8 M€

 • tuloveroprosentin tuotto 64,9 M€*

 • investointien tulorahoitus 101 %

 • verotulot 2 465 €/asukas

 • toimintamenot 3 985 €/asukas

 • lainakanta 3 335 €/asukas

*) poikkeuksellinen verohäntien vuoksi. Verohäntä tarkoittaa sitä, että vuonna 2023 osa verotuloista tilitetään vielä vuoden 2022 kunnallisveroprosentilla (19 %) ja yhteisöveroista osa vanhalla jako-osuudella.

Esitetyt veroprosentit

 • tuloveroprosentti 6,36*

 • yleinen kiinteistövero 1,28

 • vakituinen asuinrakennus 0,41

 • muu asuinrakennus 1,25

 • voimalaitos 3,10

 • rakentamaton rakennuspaikka 6,00

*) Hyvinvointialueuudistuksen vuoksi kuntien kunnallisveroprosenttia lasketaan 12,64 prosenttiyksiköllä ja se jäädytetään vuoden 2023 ajaksi.

Lisää tietoa:

Lue verkkosivuiltamme tarkemmin eri toimialojen nostoja vuodelle 2023. Löydät nämä sivulta https://www.vantaa.fi/talousarvio (julkaistaan 3.10. kello 16.00)

Koko budjettiesitys on luettavissa Vantaan verkkosivuilla osoitteessa https://www.vantaa.fi/talousarvio (julkaistaan 3.10. kello 16.00)

Lisätietoa budjettiesityksestä saa kaupunginvaltuuston esittelystä Vantaa-kanavalta. Suora lähetys alkaa 3.10. kello 16.00, ja tallenne julkaistaan myöhemmin Vantaa-kanavalla osoitteessa https://vantaakanava.fi

Avainsanat

TalousValtuustotHallintoAsukaslehti