Befolkningstillväxten i Vanda ligger på en låg nivå

Nyhet

Enligt Statistikcentralen hade Vanda 239 206 invånare i slutet av år 2021. I fjol ökade befolkningen med 1975 invånare (0,8 %), vilket var nästan 1500 färre jämfört med år 2020.

Vandas befolkningstillväxt har senast varit på en lika låg nivån åren 2004–2005. Det har ännu inte kommit slutgiltiga uppgifter om flyttningsrörelserna, men enligt preliminära uppgifter beror den långsammare tillväxten i Vanda på flyttningsrörelsen mellan kommunerna, vilken ser ut att leda till att Vanda har ett större utflyttningsöverskott än någonsin tidigare, 1400 personer.

Bland Finlands kommuner var befolkningstillväxten klart störst i Esbo (4300). Näst mest ökade befolkningen i Tammerfors (3200) och Uleåborg (2200) åtföljd av Vanda. Vanda är fortfarande Finlands fjärde största stad.

Fler män än kvinnor idag

Befolkningen i Vanda upplevde en historisk vändning förra året eftersom antalet män översteg antalet kvinnor med nästan ettusen personer. I slutet av år 2021 bestod befolkningen av 50,2 procent män och 49,8 procent kvinnor.

Sett till åldersstrukturen var 7,6 procent av Vandaborna 0–6 år, 10,4 procent 7–15 år och 15,7 procent 65 år fyllda. Under de senaste åren har andelen barn under skolåldern minskat och andelen äldre åldersgrupper ökat. Antalet personer som fyllt 75 år ökade under det senaste året med närmare 1200 personer och andelen ökade från 6,4 procent till 6,8 procent.

Personer med främmande modersmål utgör 23 procent av befolkningen, vanligaste språket är ryska

Vid årsskiftet var 74,7 av alla Vandabor finskspråkiga, 2,3 procent var svenskspråkiga och 23 procent hade något annat språk som modersmål. Efter Vanda hade Esbo näst flest personer med främmande modersmål (20,1 %), Närpes (18,3 %) och Helsingfors (17,3 %).

Det var redan andra året på rad som Vandas befolkning växte enbart tack vare personer med främmande modersmål. Också Helsingfors hade samma befolkningsutveckling. Vandas, liksom också Helsingfors, befolkning växte redan andra året på rad enbart tack vare personer med främmande modersmål. I Vanda ökade antalet invånare med främmande modersmål med 3800 personer år 2021, medan antalet invånare med ett inhemskt modersmål minskade med närmare 1800 personer.

Det vanligaste främmande språket i Vanda var ryska som talades av 3,9 procent av befolkningen. Därefter kom estniska (3,6 %), arabiska (2,0 %), albanska (1,4 %) och somaliska (1,3 %). Av Vandas befolkning var 14,3 procent utländska medborgare och 19,5 procent utlandsfödda. I slutet av år 2021 bodde det 518 ukrainska medborgare i Vanda och 491 personer har ukrainska som modersmål (det finns ännu inte tillgång till statistik som beskriver nuläget).

Den senaste statistiken över befolkningsstrukturen i Vanda och Finlands övriga kommuner finns i Statistikcentralens avgiftsfria databas StatFin.

Närmare statistik över Vanda och befolkningsstrukturen i stadens delområden är tillgänglig i april-maj.

Keywords

StatistikBefolkningAdministrering