Vanda förebygger de ungas våld med tidigt ingripande -till nästa år mera resurser

Nyhet

Enligt polisinrättningen i Östra Nyland har våldet och övergreppen i skolorna blivit ett allvarligt problem i Östra Nyland. Vanda har systematiskt satsat på förebyggande arbete i ungdomsarbetet och i skolorna och läroanstalterna. Anslaget för ungdomsarbetare och hobbyer kommer att öka nästa år.

Iltakuva kaupunkiympäristöstä

Foto: Pekka Turtiainen

– Vi är chockade över den senaste tidens våld som rapporterats bland Vandaunga men det kom inte som någon överraskning för oss heller, berättar stadsdirektör Ritva Viljanen. – Koronapandemin har tydligt ökat på de ungas illamående, vilket har beaktats i stadens planer för återhämtning av koronan, vars tema är barnens och de ungas välmående. Vi kan inte enbart beskylla pandemin för detta fenomen. Vi har redan länge utvecklat långtgående lösningar för att förebygga de ungas tilltagande illamående, fortsätter Viljanen.  
 
Ett centralt tyngdpunktsområde i Vandas säkerhetsplan är att förebygga de ungas marginalisering, gruppering och att förbättra delaktigheten. Efter koronan har man även i säkerhetsplanen satsat speciellt på de unga.  
 
– De ungas välmående och känslan av säkerhet bland de unga är en prioritet för Vanda, säger Viljanen. -Därför riktar vi i nästa års budgetförslag exceptionellt mycket pengar på att rekrytera ungdomsarbetare och mer hobbyer för de unga. För återhämtning av koronan används inom tre år 18 miljoner i tilläggsanslag, säger Viljanen.  
 
Vanda har utbildat personal och samarbetspartners i Vanda i arbetet för att motarbeta radikalisering och extremism och ökat kunskapen om fenomenen kring polariseringen. -Målsättningen med utbildningarna är att kommunens anställda lättare tar fram svåra ämnen med de unga, belyser Viljanen projekten.  

Säkerhet och förebyggande av brott är centrala i stadens många nätverk och olika verksamhetsmodeller som exempelvis Ankkuri-verksamheten och Rio-projektet (Unga som är inblandade i brott). -Vanda är också med i Nordic Safe Cities-säkerhetsnätverken, varifrån vi har fått information från grannländerna som vi har kunnat tillämpa även hos oss, fortsätter Viljanen.  

Inom ungdomsarbetet känner man de unga och har kunnat förebygga konflikter 

I Vandas ungdomsarbete är ett förebyggande verksamhetssätt det viktigaste. Man strävar till att erbjuda de unga sådan verksamhet att de undviker livets aviga stigar vare sig våld, berusningsmedel eller marginalisering. Ungdomsarbetarna för konstant diskussioner med de unga för att förbättra de ungas beteende. Ungdomsarbetarna känner de unga i sitt område. De har en god dialog med de unga. På detta sätt är deras beredskap god att ingripa förebyggande av våld, med vilket man kunnat förhindra de otrevligaste konsekvenserna.  
 
Det uppsökande ungdomsarbetet håller ständig kontakt med de unga kring stationerna och i Vandas stadscentrum och får information om var de unga befinner sig. Man har genom det uppsökande ungdomsarbetet kunnat förhindra de ungas större sammankomster, där risken för konflikt varit stor. Man samarbetar även med polisinrättningen i Östra Nyland. 

– Genom ett gott samarbete med polisinrättningen i Östra Nyland och skolorna har vi kunnat utreda de ungas brotts- och våldsfall och på så sätt förebygga hämndspiraler, berättar kretschefen för ungdomsarbete Pekka Mäkelä.  
 
Man jobbar också på att utveckla nya arbetsformer för ungdomsarbetet. Som en del av budgetförslaget för år 2023 etablerades ungdomsverksamhet på räls, som finansieras av programmet för positiv särbehandling. Vanda är med i huvudstadsregionens gemensamma projekt finansierat av undervisnings -och kulturministeriet vars avsikt är att förebygga de ungas våld. Det uppsökande ungdomsarbetet fick ett tilläggsanslag på 100 000 euro i nästa års budgetförslag.  

Man satsar på samarbetet mellan vårdnadshavare och pedagogisk personal samt undervisning av känslomässiga färdigheter 

Samarbetsmodellen för hem och lärande som godkändes i november betonar betydelsen av samarbetet mellan vårdnadshavarna och den pedagogiska personalen. – Modellens avsikt är att främja barnets och den ungas tillväxt, välmående och lärande, stöda gemenskap och förebygga mobbning, berättar biträdande stadsdirektör för fostran och lärande Katri Kalske. I januari ordnas ett föräldramöte för hela staden för att stöda barnets och den ungas välmående. 

I alla Vandas storområden finns regionala nätverk där ett av de centrala temorna har varit säkerhet. I nätverken finns representerat chefer från småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, ungdomsarbetet och social- och hälsovården (i fortsättningen välfärdsområdet). Vid behov kallar man också med polisen och stadens säkerhetsspecialister. I nätverken söker man regionala lösningar på våldsbeteendet genom samarbete.  

Ett exempel på förebyggande arbete i skolorna har varit lektioner i känslomässiga och kommunikationsmässiga färdigheter. Varje elev i Vanda har i sin läsordning antingen varje månad eller t.o.m. veckovis lektioner i känslomässiga och kommunikationsmässiga färdigheter. – På lektionerna lär sig eleverna att reglera sina känslor, empati, att hantera och konfrontera sina känslor, att förbinda sig till gemensamma regler, att respektera mångfald och arbetsfred, skapa vänskapsförhållanden och agera ansvarsfullt i sociala medier, summerar Kalske. 

I yrkesinstitutet Varia piloterade man åren 2021-2022 en stödbottlösning som vunnit en innovationstävling organiserad av Kommunförbundet för att minska avbrytande av studier. Botten närmar sig den studerande med textmeddelande med jämna mellanrum och i studiernas knutpunkter och utreder om den studerande behöver stöd. Ifall stöd behövs leder botten den studerande till rätt person i personalen enligt det stöd som hen behöver. Antalet studerande som avbröt sina studier i yrkesskola sjönk betydligt i Vanda år 2021 medan andelen steg i hela landet.  

Programmet för positiv särbehandling tar tag i de olika områdenas ojämlikhet 

Programmet för positiv särbehandling (MEK) riktar sig till fem stadsdelar i Vanda, som har blivit utvalda på basen av fyra kriterier. I Östra Vanda är MEK-områdena Havukoski, Västerkulla, Håkansböle, Mikkola och Myrbacka i Västra Vanda. Kriterierna för vilka områden som valdes ut var inkomstnivå, utbildningsnivå, arbetslöshetsgrad och andelen sådana som talar främmande språk. Åtgärderna i programmet för positiv särbehandling har inte bara begränsats till dessa stadsdelar utan kan också riktas till områden där det observeras regional differentiering. 
 
Genom MEK-programmet finansieras extra resurser till ungdomsarbetet i lågstadierna och högstadierna åren 2023-25 och till det uppsökande ungdomsarbetet kring stationerna genom Ungdomsarbete på räls-verksamheten (Nuorisotyö raiteilla -toiminta). Man strävar till att förbättra den regionala gemenskapen genom lokal idrottsverksamhet som leds av ungdomarna själva och skolornas idrottslagsaktivitet. Även samhällsutvecklare kommer till områdena för att jobba med att sammanföra människorna. Genom att stärka positiva fenomen påverkar man den allmänna känslan av säkerhet i området och andan.  

Vanda satsar årligen 2 miljoner euro på att förebygga differentiering av områdena genom MEK-programmet. Programmet bygger på forskning och strävar till synliga åtgärder.  

  

Keywords

AdministreringUnga 13-20 år