Samarbete mellan hem och lärande

Samarbetet med hemmet är viktigt under hela lärstigen – från daghemmet till andra stadiet. Ett fungerande samarbete inom fostran stödjer barnets/ den ungas utveckling, välmående och inlärning.

kuvituskuva

Samarbetets mål 

Målet med samarbetet mellan hemmet och daghemmet, skolan eller läroanstalten är:  

  • att främja barnets/den ungas utveckling, välmående och lärande 

  • stödja känslan av gemenskap och förebygga mobbning 

  •  uppmuntra vårdnadshavare och stadens anställda att interagera och samarbeta 

Betoningen i samarbetet ligger på att lägga märke till det goda hos barnet/den unga.  

Samarbetets nivåer

Verksamhet med vårdnadshavare

I daghemmen, skolorna och läroanstalterna finns föräldraföreningar för varje enhet. Till dessa föreningar kan de föräldrar och vårdnadshavare ansluta sig, vars barn hör till den ifrågavarande enheten. Föreningarna stödjer och utvecklar samarbetet och kan bland annat ordna evenemang. Föräldrarnas och vårdnadshavarnas gemensamma verksamhet stödjer gemenskapskänslan bland familjerna. 

Hem och skola-föreningarna samt föräldraföreningarna   

Inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken finns föräldraföreningar för de olika daghemmen. Målsättningen med samarbetet inom småbarnspedagogiken är att skapa en god grund för relationen mellan föräldrarna och småbarnspedagogikens anställda. Inom småbarnspedagogiken ordnas också möten och evenemang riktade till vårdnadshavarna där det är möjligt att nätverka med vårdnadshavarna till barnets kompisar och få information om aktuella nyheter bland annat om föräldraföreningar. Till en föräldraförening hör alla vårdnadshavare som är villiga att delta. Verksamhetens målsättning är att utveckla partnerskapet och samarbetet mellan hemmet och daghemmet. 

I de svenskspråkiga skolorna samt det svenskspråkiga gymnasiet i Vanda strävar vi efter att ha fungerande Hem och skola-föreningar. Hem och skola skapar nätverk bland föräldrarna och stärker gemenskapen, samt stödjer skolans arbete. Inom den grundläggande utbildningen har vårdnadshavare det huvudsakliga ansvaret för sitt barns fostran. Skolan ska stödja hemmets fostrande uppgift genom att ge vårdnadshavarna tillräcklig information om elevens skolgång och utveckling. Målet är att skapa en öppen dialog och ömsesidig respekt. 

Samarbetet mellan hemmet och läroanstalten siktar på att skapa en mångsidig verksamhetskultur i gymnasiet. Lättillgänglighet och möjlighet att med låg tröskel ta kontakt är utgångspunkterna för kommunikationen i olika ärenden som berör studierna. Målet är att uppnå en positiv växelverkan mellan hemmet och läroanstalten för att stödja växande och lärande. I planeringen av samarbetet beaktas olika språk- och kulturbakgrunder och tillgänglighetsaspekterna inom informationen och samarbetsformerna. Samarbetsformer är till exempel föräldrakvällar, gemensamma fester, samarbetsdagar och föräldraförening.  

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY 

Den finskspråkiga föräldraföreningen i Vanda Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY är en viktig samarbetspart för staden tillsammans med de svenskspråkiga Hem och skola-föreningarna. På finska finns lokala föräldraföreningar, vars syfte är att stärka föräldrarnas och föräldraföreningarnas förutsättningar för att driva verksamhet och för att samarbeta för att påverka barnets uppväxtmiljö. Tanken är att främja fostringssamarbete, gemenskap och barnets välmående samt att föra fram föräldrarnas åsikter i frågor som berör utbildning och uppfostran. Läs mera på finska på VANVARY:s webbsidor www.vanvary.fi/ 

Mera information

I Samarbetsmodellen för hem och lärande beskrivs närmare hur samarbetet går till i praktiken och vad samarbetet grundar sig på. Samarbetsmodellen godkändes av nämnden för fostran och lärande 7.11.2022 och av svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och lärande 27.09.2022. 

Läs Samarbetsmodellen för hem och lärande här 

Keywords

Invånartidning1/2023