Planläggningsprogrammet 2023–25 och planläggningsöversikten 2023

Etiketter

Stadsplanering

Med planläggningsprogrammet 2023 förverkligas prioriteringarna i stadsstrategin: att möjliggöra en ekonomiskt hållbar och livskraftig stad samt goda invånarorienterade tjänster, att förebygga differentiering och säkerställa klimatneutralitet.

Myyr Yorkin Sporttikorttelit:, Hartela Etelä-Suomi Oy, JKMM Arkkitehdit Oy

Huvudvikten i Vandas stadsutveckling ligger i enlighet med fullmäktigestrategin på utveckling av stadscentrumen. Centrumen utvecklas som mångsidiga områden för boende, tjänster och arbetsplatser. Med planläggningen eftersträvas en hållbar markanvändning, en urban kvartersstruktur och en trivsam närmiljö, där det naturligaste sättet att röra sig är till fots, på cykel och med kollektivtrafik. Av den nya bostadsvåningsyta som planläggs år 2023 placeras över 80 % i kollektivtrafikzonen.

Under de närmaste åren kommer produktionen av nya bostäder att koncentreras till Kivistö, Myrbacka och Aviapolis, men det finns också stora projekt i Dickursby, Håkansböle och Korso. Detaljplaner för arbetsplatsprojekt bereds i samarbete med företag, både för privatägd mark och mark som ägs av staden. Ett särskilt mål i planläggningsprogrammet är att öka planläggningen av småhusboende och utveckla Vanda som en stad med hemtrevliga småhusområden. När staden växer måste man också säkerställa ett tillräckligt utbud av servicetomter. I planläggningsprogrammet ingår därför flera planer som möjliggör nya daghem, skolor och andra serviceutrymmen. Dessutom reserveras utrymme för olika fritidsprojekt som livar upp centrumen.

Inom Vandaspårans influensområde pågår flera detaljplaneprojekt som möjliggör utveckling av centrumen och kompletteringsbyggande, utöver vilket också detaljplaneringen av spårvägens gatuområden fortsätter.

Beredningen av planläggningsprogrammet har styrts av bl.a. följande strategiska mål:

  • Ett resurssmart och klimatneutralt Vanda år 2030
  • Stadscentrum och gamla förorter utvecklas
  • MBT-målsättningarna förverkligas (samarbete inom markanvändning, boende och trafik)
  • Antalet färdigställda småhus ökar till 550 bostäder
  • Planeringen av Vanda som en spårvagnsstad framskrider på ett heltäckande sätt i enlighet med de ramvillkor som stadsfullmäktige godkänt.

Planläggningsprogrammet

Arbetet styrs av planläggningsprogrammet. Programmet är dock inte bara en teknisk uppställning, utan i bakgrunden ligger stadens vision om i vilken riktning Vanda utvecklas och byggs.

I planläggningsprogrammet har man på en grövre nivå gjort upp planer för planprojekt för åren 2024–2025, vilka preciseras i de kommande planläggningsprogrammen.

Planläggningsprogrammet 2023 godkändes 17.1 av stadsmiljönämnden. I planläggningsprogrammet presenteras planprojekt som planeras bli färdiga 2023 och projektens tidtabeller.

Planläggningsöversikten

Kommunen ska minst en gång om året upprätta en översikt över planärenden som inleds och planer som är under arbete (Markanvändnings- och bygglagen 7 §). I Vanda presenteras aktuella planläggningsobjekt förutom på webbplatsen också i den planläggningsöversikt som publiceras i Invånartidningens marsnummer som delas ut till varje hem. I översikten ges en kort redogörelse för planärendena för år 2023 och planernas lägen visas på en karta.

Planläggningsöversikten baserar sig på planläggningsprogrammet. Utöver årets planläggning siktar programmet också mot framtiden. Framtidsplanerna omspänner åren 2023–25.

Keywords

PlanläggningStadsutveckling