Planering och deltagande

Etiketter

StadsplaneringTrafik

Planeringen av Vandaspåran fortskrider samtidigt i nivå med översiktsplanen, stationsplanerna och gatu- och parkplaneringen. Du kan delta i planeringen av Vandaspåran på flera olika sätt.

Vandaspårans planestomme styr stadsutvecklingen av Vandaspårans sträckningsområde på sikt. Den anger riktlinjerna för Vandas nya generalplan, det vill säga vägleder vilken typ av stad som kan planeras och byggas längs sträckan. Målområdet är en zon som bildas av hållplatserna inom en radie av cirka 800 meter.

Detaljplaneringen visar det gatumiljöutrymme som spårvagnsspåren, hållplatser och annan infrastruktur kräver. Planernas behov och gränser blir mer detaljerade i takt med att gatu- och parkplaneringen fortskrider. En del av de nuvarande gatuområdena behöver byggas ut och några av dem behöver planläggas för helt nya gatuområden.

Gatu- och parkplanering för spårvagnen definierar i detalj hur spårvagnsspår, hållplatser och annan infrastruktur ska placeras i gaturummet. De flesta gator som används av vagnen är befintliga gator, men nya gator planeras också. Dessutom ska gång- och cykelvägar förbättras och nya trafikarrangemang ska göras för korsande gator. Parkerna längs sträckan är planerade i den mån vagnen påverkar dem.

Det finns många sätt att delta i planeringen av Vandaspåran och det är dags att påverka. Olika tillfällen kommer att ordnas för invånarna. Planer kan påverkas genom att lämna åsikter och påminnelser beroende på den i fråga varande planens planeringsskede.

Följa den aktuella planeringen på en onlinekarta

En separat deltagande- och utvärderingsplan har upprättats för Ratikas fortsatta planering. Den omfattar alla planeringsnivåer: översiktsplan, platsplan och gatu- och parkplan.

Deltagande- och utvärderingsplanen kommer att uppdateras allt eftersom planeringen fortskrider. En medverkans- och utvärderingsplan upprättas också för individuella platsplaner, om en ny byggsektor anges i planen.

Aktuella situationen på onlinekarta

Den fortsatta planeringen av Vandaspåran kan följas med hjälp av den uppdaterade kartan i Matti-systemet. Den interaktiva kartan visar den aktuella planeringssituationen längs vagnens färdväg och du behöver inte logga in i systemet separat.

Planläget kan ses antingen ur det egna bostadsområdets synvinkel eller i förhållande till plannivån. Alla planeringsnivåer har sammanställts på kartan: översiktsplan, stationsplaner samt gatu- och parkplanering.

Kartan uppdateras regelbundet och information ges på Vandaspårans sociala kanaler och webbplats.

Planestomme

Generalplanavdelningen utarbetar en planertomme för området kring Vandaspåran, där Vandaspårans näromgivningens utveckling undersöks.

Vandaspårans planestomme täcker den zon som bildas av vagnlinjen inom en radie av cirka 800 meter. I planestomme presenteras områden för olika behov, som bland annat boende, arbetsplatser, trafik, naturskydd och rekreation. En planestomme är en riktgivande plan som är mer översiktlig än en detaljplan men mer detaljerad än en generalplan och saknar rättsverkningar.

Planestomme kommer att fattas i beslut i början av 2023.

Detaljplanering

Längs Vandasråransrutt görs inte bara de tekniska platsplanerna för vagnen utan även bredare platsplaner relaterade till stadsutveckling längs sträckan i samarbete med markägare.

Detaljplaneringen visar det gatumiljöutrymme som spårvagnsspåren, hållplatser och annan infrastruktur kräver. Planernas behov och gränser blir mer detaljerade i takt med att gatu- och parkplaneringen fortskrider. En del av de nuvarande gatuområdena behöver byggas ut och några av dem behöver planläggas för helt nya gatuområden.

Detaljplanerna utarbetas steg för steg utifrån rapporter, yttranden, konsekvensutredningar och samordnas med spårvagnens gatu- och parkplanering.

Beredningsmaterialet för detaljplaner visas i 21 dagar, under vilken tid du kan lämna synpunkter på dem i Vanda stadsregistratur. Detaljplaneförslagen finns till påseende 30 dagar, då påminnelser kan lämnas på Vanda stadsregistratur. Målet är att detaljplaneförslag och deras motsvarande gatuplansförslag ska presenteras samtidigt för invånarna.

Gatu- och parkplanering

Spårvagngatan och parkplanerna berör de gator som används av trallbanorna. Spårvagngator är huvudsakligen befintliga gator. Utöver dem planeras nya gatuförbindelser.

Utgångspunkten är huvudplanen för vagnar som färdigställdes 2019, vars lösningar förfinas och modifieras. Samtidigt planeras nya arrangemang för gatorna som är anslutna till spårvagnsgatorna. När det gäller parker omfattar planerna de sträckor till vilka trådbussen eller nya trafikarrangemang orsakar förändringar.

Gång- och cykeltrafiken ska förbättras under hela planeringsdelen. Bland annat kommer det att ske förändringar av lätttrafikbroar, varav en del kommer att modifieras, en del ersätts med övergångsställen eller sträckningsändringar och en del planeras att ersättas med nya broar.

Belysningen ska förbättras och bekvämligheten på sträckan tas om hand, till exempel genom att planera planteringar både på gatorna och på parkeringsytorna.

Gatu- och parkplaneutkast presenteras i 14 dagar, under vilken tid du kan lämna synpunkter på dem antingen genom enkäten gatuplan eller via e-post till ratikka@vantaa.fi. Gatuplansförslag finns till påseende 30 dagar, då påminnelser kan lämnas på Vanda stadsregistratur. Målet är att detaljplaneförslag och deras motsvarande gatuplansförslag ska presenteras samtidigt för invånarna.

Deltagande

Planering av Vandaspåran fortskrider i etapper. Det finns många sätt att delta i planeringen av Vandaspåran och det är dags att påverka. Planer kan påverkas genom att lämna åsikter och påminnelser beroende på den i fråga varande planens planeringsskede.

Höst- och vårinformationhändelser kommer att anordnas för de boende allt eftersom planeringen fortskrider. På infos presenteras framstegen i pågående planering och informeras även om aktuella möjligheter att påverka. Dessutom anordnar Vandaspåran olika evenemang. Informationsmaterial, inspelningar och frågor finns på webbplatsen osallistuvavantaa.fi. Sidorna är på finska.

Förutom invånarnas information redovisas planeringsframsteg och påverkansmöjligheter i Vanda stads invånartidning och nyhetsbrev.

Planeringen kommuniceras aktivt på Vanda spårvagns sociala mediekanaler på Facebook, Twitter, Instagram och på Vanda stadsmiljö Facebook-sidor och YouTube-kanal. Vandaspåran har också sitt eget nyhetsbrev, som publilceras cirka sex gånger om året.