Elevbedömning

Elevbedömning

Det centrala i skolvardagen är kontinuerlig, mångsidig utvärdering och handledande respons. All bedömning och utvärdering i skolan ska grunda sig på läroplanen: på fastslagna mål och godkända bedömningskriterier.

Bedömningen genomförs i samverkan med elever, lärare och vårdnadshavare i syfte att stödja och uppmuntra eleven. Merparten av bedömningen sker som handledande respons under skoldagen.

De centrala tyngdpunktsområdena för bedömningskulturen i Vanda är:

• Självutvärdering

• Utvärderingssamtal

• Mångsidiga metoder och möjligheter för eleven att visa sina kunskaper

• Utnyttjande av formativ bedömning i planeringen av undervisningen

Tyngdpunkten i utvärderingen ligger på inlärningsprocessen. Respons som är uppmuntrande blickar framåt och är konkret. Eleven och läraren ställer i samarbete upp mål för lärandet och en strategi för att uppnå målen görs upp.

Eleven handleds att själv utvärdera sina studier och sin inlärning. Eleven ges också mångsidiga möjligheter att visa sitt kunnande: praktiskt, muntlig och/eller skriftligt, individuellt och i grupp. Målet är att eleven genom utvärderingen bildar en uppfattning om sina egna styrkor och de delområden som kräver utveckling.

More information

Tonya Aurto

tonya.aurto@vantaa.fi