Helsinge skola elevbedömning

Etiketter

Utbildning

Det centrala i skolvardagen är kontinuerlig, mångsidig utvärdering samt handledande respons. All bedömning och utvärdering i skolan ska grunda sig på läroplanen: på fastslagna mål och godkända bedömningskriterier. Bedömningen genomförs i samverkan med elever, lärare och vårdnadshavare i syfte att stödja och uppmuntra eleven. Merparten av bedömningen sker som handledande respons under skoldagen. Bedömningen formar också hur undervisningen genomförs.

De centrala tyngdpunktsområdena för bedömningskulturen i Vanda är:

  • Självutvärdering
  • Utvärderingssamtal
  • Mångsidiga metoder och möjligheter för eleven att visa sina kunskaper
  • Utnyttjande av formativ bedömning i planeringen av undervisningen

Utvärderingens tyngdpunkt ligger på elevens inlärningsprocess. Under inlärningsprocessen får eleven får uppmuntrande, mångsidig och handledande respons regelbundet. Respons som är uppmuntrande blickar framåt och är konkret. Eleven och läraren ställer tillsammans upp mål för elevens inlärning och gör upp en strategi för att uppnå dem.

Eleven handleds att själv utvärdera sina studier och sin inlärning. Information som erhållits genom utvärderingen utnyttjas i planeringen av undervisningen. Eleven handleds att hitta inlärningssätt som är lämpligast för hen. Eleven ges mångsidiga möjligheter att visa sitt kunnande. I bedömningen utnyttjas metoder genom vilka eleven på bästa möjliga sätt kan visa sitt kunnande: praktiskt, muntlig och/eller skriftligt samt eventuellt med hjälp av hjälpmedel. Målet är att eleven genom utvärderingen bildar en uppfattning om både sina egna styrkor och de delområden som kräver utveckling.

Utöver detta ges mellanbetyg i början av december och läsårsbetyg i slutet av läsåret. De svenska skolorna använder gemensamma betygsbotten. I årskurs 1-4 används verbal bedömning; I årskurs 5-9 används sifferbedömning som kan kompletteras med verbal bedömning. Utvärderingssamtal hålls före vinterlovet. Vid övergången från åk 2 till 3 och åk 6 till 7 hålls ett mera omfattande utvärderingssamtal. Samtalet kompletteras med en utvärdering av hur väl eleven uppnått målen för de mångsidiga kompetenserna.