Det växande Vanda investerar och stärker sin service

Meddelande

Den ekonomiska utvecklingen i Vanda fortsätter att vara positiv också under de stora förändringarna under år 2023. Staden växer och investerar i service, personal och lokaler. Vanda betalar också av sina skulder och fortsätter med sitt ansvarsfulla produktivitets- och tillväxtprogram.

Människör och Keravajoki

Den ram för ekonomin som gjorts upp för planeringen av budgeten för 2023 förutspår fler år av tillväxt och utveckling för Vanda stad. Resultaträkningen i ramen förutspår att stadens årsbidrag blir 165,4 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat 50,1 miljoner euro.

– Vi har producerat tjänster på ett effektivt sätt och avvärjt coronapandemins hotbilder. Samtidigt har vi fortsatt att betala av på stadens skuld: på fem år har vi betalat 230 miljoner euro. Staden har en sund ekonomi och stadens skuld motsvarar genomsnittet för hela landet, säger stadsdirektör Ritva Viljanen.

– Vi följer fortfarande produktivitets- och tillväxtprogrammet och bär ansvar för ekonomin. Nu är det dock tid att investera och stimulera. Stadsutveckling är en långsiktig verksamhet, där man hela tiden blickar längre in i framtiden.

Undantagsåret med skatteändringar är också ett år för investeringar

I ekonomiramen uppgår den planerade totalinvesteringen för Vanda stad för år 2023 till 158,3 miljoner euro. Investeringsnivån är hög: den är högre än innevarande år trots att social- och hälsovårdsväsendet från början av år 2023 överförs från staden till Vandas och Kervos välfärdsområde.

– Även om en del av skatteinkomsterna överförs nästa år till välfärdsområdena, uppkommer de skatteinkomster som redovisas kommunerna dock fortfarande delvis på basis av tidigare skatteår. Den ekonomiska situationen i Vanda är således exceptionellt stark nästa år. Det är skäl att genast sätta dessa så kallade skatteeftersläpningar i effektiv användning. Nästa år investerar vi särskilt i basservicen, säger Viljanen.

Situationen jämnar ut sig under åren 2024–2025, då de extraordinära skatteinkomsterna upphör.

De kraftiga investeringarna i stadsutvecklingen fortsätter i Dickursby, Myrbacka, Aviapolis, Kivistö och Håkansböle. Förnyelsen av centrumområdena i Vanda har varit exceptionellt stor och framskridit snabbt. Det byggs urbana och trivsamma stadscentrum i Vanda.

Lokaler byggs och repareras för närmare 93 miljoner euro

I Vanda pågår under nästa år bland annat arbetet med Elmo simhall, sex daghem och Kulturfabriken Fernissan som byggs om. Byggnadsarbetet vid läroanstalterna fortsätter i skolorna Jokiniemen koulu och Kanniston koulu, och gymnasiet Vaskivuoren lukio byggs ut.

Vanda riktar också blicken mot framtiden och främjar sina spetsprojekt: Inlärningscampuset, Vandaspåran, utvecklingen av Hanaböle träsk och stadskulturhuset i Myrbacka. Dessutom planeras bland annat flera daghemsprojekt och nya skolor i Aviapolis och Käinbybacka som nybyggnadsprojekt.

I ramen har reserverats 92,8 miljoner euro för investeringar i ny- och ombyggnation. För investeringar i offentliga anläggningstillgångar har reserverats 39 milj. euro.

Vanda utökar sin personal

Då staden växer ordnas service för allt fler invånare.  Ramen för driftsekonomin år 2023 beaktar det ökade behovet av service och Vanda bereder sig på att grunda ett stort antal nya tjänster och befattningar. Ny personal anställs till exempel inom den grundläggande utbildningen (84), småbarnspedagogiken (55), stadskulturens verksamhetsområde (20) och stadsmiljöns verksamhetsområde (14).

– Vandas stadsstrategi betonar bland annat stöd som är inriktat på lärande samt stadskulturen. Vi anställer till exempel fler klasslösa speciallärare. Efter coronaåren är det fint att vi nu också kan förbättra kultur- och idrottservicens resurser. Även nivåerna för kulturunderstöden för kulturaktörer i Vanda höjs, säger en glad Ritva Viljanen.

I fortsättningen kommer flera yrkesutbildade att flyttas från statens tjänst till Vanda stad, då arbets-och näringsbyråns tjänster överförs till kommunerna år 2024. Utöver de cirka hundra tjänster och befattningar som överförts från staten har Vanda under en två-årsperiod också utökat sysselsättningsservicens personal med 16 anställda.  Nästa år utökar Vanda sysselsättningsservicen med tre nya vakanser.

Coronapandemins konsekvenser korrigeras fortsättningsvis enligt planerna

Vanda utarbetade under hösten 2021 en återhämtningsplan för eftervården av coronapandemin. De totala kostnaderna för den treåriga planen är 18 miljoner euro, av vilket största delen används under innevarande år. Det har reserverats totalt 3,7 miljoner euro i ekonomiramen för genomförandet av planen.

Med hjälp av anslagen anställs bland annat fler personer till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och Vanda yrkesinstitut Varia, och dessutom utökas gymnasiernas kurser, undervisning och stödundervisning. Andra planerade åtgärder är bland annat livsstilscoachning, att stärka specialungdomsarbetet på fältet och stödja sysselsättningens och företagens återhämtning.

Närmare uppgifter om förslaget till ram för utarbetandet av budgeten finns på föredragningslistan för stadsstyrelsens sammanträde (ärende 14).

Stadsdirektörens mediainformationsmöte

Stadsdirektörens mediainformationsmöte den 6 juni kl. 11.30 på Vandakanalen. Inspelningen av informationsmötet publiceras senare.

Keywords

EkonomiBudgetAdministrering