Ett barnvänligt Vanda får en egen verksamhetsplan

Meddelande

Vanda stadsstyrelse samlades 13.12.2021 till årets sista sammanträde. Vid sammanträdet godkände stadsstyrelsen verksamhetsplanen Ett barnvänligt Vanda, bekräftade ungdomsvalets resultat och beslutade ansöka om att bli en av de 100 klimatneutrala städerna i Europa. Vid sammanträdet godkändes också de allmänna principerna för beviljande av understöd och stipendier från och med början av år 2022 och användnings- och avgiftsgrunderna för stadens idrottslokaler från och med 1.8.2022.

Tiksi Block Party blockfest på Dickursby. Barn och vuxna leker på lekplatsen mitt i flerbostadshusen.

Verksamheten Ett barnvänligt Vanda inleds i början av 2022

Stadsstyrelsen godkände verksamhetsplanen Ett barnvänligt Vanda för de kommande två åren. Vanda godkändes och valdes med i UNICEFs modell Barnvänlig kommun i början av det här året. Unicef förutsätter ett brett engagemang av de kommuner som är med i modellen när det gäller det långsiktiga arbetet för att varje barn ska få ett gott liv.  För Vandas barnvänlig kommun-verksamhet svarar en samordningsgrupp på stadsnivå bestående av representanter från alla verksamhetsområden, stadsfullmäktige, ungdomsfullmäktige, organisationer och församlingar. Verksamhetsplanen innehåller mål och åtgärder för arbetet med modellen Barnvänlig kommun för åren 2022–2023. Verksamheten inleds i början av 2022 och följs upp och utvärderas årligen.

Ungdomsvalets resultat bekräftades

Vid sammanträdet bekräftades resultatet från Vandas ungdomsfullmäktigeval i november. Till ordinarie ledamöter i ungdomsfullmäktige valdes de 30 ungdomar som fått mest röster. Mandattiden för det nya ungdomsfullmäktige upphör i slutet av 2023. Röstberättigade i valet var alla ungdomar som är födda åren 2003–2008 och skrivna i Vanda. Antalet valkandidater var 54, och valet förrättades i november, bland annat i skolor, läroanstalter och på andra allmänna platser. Röstberättigade var 16 050 och antalet ungdomar som röstade uppgick till 4560 och därmed var valdeltagandet 28,4. Ungdomsfullmäktige bevakar de ungas intressen och lyfter fram frågor som är viktiga för ungdomar. Ungdomsfullmäktiges ledamöter har närvaro- och yttranderätt i Vanda stads nämnder och stadsfullmäktige. Verksamheten är politiskt obunden.

Vanda ansöker om att bli en av de 100 klimatneutrala städerna i Europa

Stadsstyrelsen beslutade delta i EU:s ansökan där man väljer ut cirka 100 städer i Europa vars mål är att nå klimatneutralitet senast år 2030. Det är frågan om Europeiska kommissionens ansökan "100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030”, vilken är en del av kommissionens Climate-Neutral and Smart Cities -mission. De utvalda städerna ska ingå ett klimatavtal där man beskriver stadens åtgärder för att nå klimatneutralitet, samt en investeringsplan som hör till avtalet. Det är inte fråga om ett lagligt bindande avtal. En stad som deltar i missionen förbinder sig att vara klimatneutral år 2030. Vandas nuvarande klimatarbete, de mål som ställts upp för det samt verkställandet och uppföljningen av målen ger goda förutsättningar för att uppfylla de mål som ställts upp. 

Nya bostäder i Bäckby, Övitsböles och Gruvstas detaljplaneändringar framläggs

Stadsstyrelsen beslutade lägga fram detaljplaneändringarna för Nejlikstigen i Bäckby, Bergpassvägen i Övitsböle och Bolagsgränden i Gruvsta.

  • Nejlikstigens planområde i Bäckby ligger i Bäckby i sydvästra hörnet av Peltola torg. De nuvarande parhusen ersätts med två flervåningshus. Sammanlagt 62 bostäder planeras. Antalet ettor är 17 st. (27 %), tvåor 27 st. (44 %) och treor 18 st. (29 %). Antalet bilplatser i området uppgår till 30 st. 
  • I Övitsböle på Bergpassvägen 7 görs en planändring som möjliggör byggande av en industri-, lager- och kontorsbyggnad i tre våningar. Genom ändringen fördubblas områdets byggrätt och antalet våningar stiger från två till tre.
  • Bolagsgrändens detaljplaneändring i Gruvsta inbegriper Tavastehusleden, en förbindelseled till Tavastehusleden och till dem hörande gator och två företagstomter. Toyotas tomt utvidgas till ett område som tidigare reserverats som ett vägområde.