Livlig remissdebatt om ekonomiplanen i Vanda stadsfullmäktige

Meddelande

Vanda stadsfullmäktige förde en remissdebatt om ekonomiplanen på måndag kväll.

valtuustosalin kyltti

I ekonomiplanen 2022–2026 fastställs Vandas mål på stadsnivå för de närmaste åren. Stadsfullmäktige förde en lång diskussion om planen som började med fullmäktigegruppernas anföranden. De största fullmäktigegruppernas anföranden handlade bland annat om inledningen av välfärdsområdenas verksamhet och kommunens förändrade roll.

Samlingspartiets fullmäktigegrupp konstaterade i sitt gruppanförande att stadens framtida uppgifter kommer att fokusera på bildning, livskraft och stadsmiljön.
–  Utbildning och fostran av hög kvalitet är en hörnsten för jämlika möjligheter och den bästa metoden att förebygga marginalisering. I vår strategi har vi dragit upp riktlinjer för att Vandabornas utbildningsnivå ökar och vi siktar på att bli huvudstadsregionens barnvänligaste stad. De här målen bör också synas i budgetens prioriteringsområden.

SDP lyfte fram den sociala välfärden och ekonomin i sitt gruppanförande.
– De senaste åren har stadens ekonomi skötts omsorgsfullt och skuldbördan har kunnat minskas, trots svåra tider. Vi vill att Vandas ekonomi sköts omsorgsfullt och förnuftigt också i framtiden.

Sannfinländarnas grupp tog upp befolkningsfrågor i sitt anförande.
– Vi upprepar begreppen stadens attraktionskraft och kraft att hålla kvar invånarna. Vanda behöver invånare med skattebetalningsförmåga. Endast på så sätt kan vi erbjuda kommuninvånarna högklassig, lagstadgad service.
Stadsstyrelsen har som avsikt att fatta beslut om budgetramen i början av juni.  

Stadsfullmäktige diskuterade också de etiska principerna för Vanda stads förtroendevaldas verksamhet, välfärdsöversikten och utfallet av de strategiska målen.

Stadsfullmäktige godkände bokslutet för år 2021. Ekonomin är stabil och balansräkningen har förstärkts. Räkenskapsperiodens resultat var 61,3 miljoner euro och resultatet förbättrades med 6,5 miljoner euro jämfört med året innan. Efter ändringarna i avskrivningsdifferensen och reserver samt fonderingarna var räkenskapsperiodens överskott 61,4 miljoner euro.

Detaljplaneändringen för Nejlikstigen 12 i Bäckby i sydvästra hörnet av Peltola torg, godkändes. De nuvarande husen på adressen ersätts med två flervåningshus.

Keywords

AdministreringBeslutEkonomi