Planeringen av Vandaspåran framskrider längs med flera rutter – utkastet till dispositionsplan framläggs

Meddelande

Etiketter

StadsstyrelsenDemokrati och delaktighet

Vanda stadsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde 23.5.2022 lägga fram utkastet till spårvägens dispositionsplan. Stadsstyrelsen behandlade också flera andra detaljplaneändringar och beslutade anteckna stadens miljöansvarsrapport 2021–2022 för kännedom.

Utkastet till Vandaspårans dispostionsplan framläggs

Stadsstyrelsen beslutade lägga fram utkastet till Vandaspårans dispositionsplan i 30 dagar. I utkastet definieras en vision för Vandas spårvägsstad, och samtidigt bedöms dimensioneringen samt effekterna av utvecklingen. I utkastet till spårvägens dispositionsplan har man uppskattat planeringsområdets dimensioner: invånarantalet skulle kunna öka till över 60 000 och antalet arbetsplatser till ca 30 000 fram till år 2050. Effekterna av spårvagnsstadens utveckling kommer att bedömas på grundval av utkastet till dispositionsplan. För närvarande pågår utredningar om trafik och fastighetsekonomi. En mer övergripande bedömning görs under sommaren. Under hösten 2022 färdigställs utkastet till ett förslag på basis av responsen på dispositionsplanen och konsekvensbedömningarna som utarbetats utifrån utkastet. 
 
Stadsstyrelsen behandlade också detaljplaneändringen och den underjordiska detaljplanen som möjliggör en del av tunnelförbindelsen för Vandaspåran mellan Konvaljvägen och Färgfabriksgatan i Dickursby. I planen anvisas en omstigningsstation för kollektivtrafik nedanför perrongerna till Dickursby järnvägsstation, vilket garanterar smidiga omstigningsförbindelser mellan spårvagnen och tåg och bussar. Vanda stadsstyrelse förde detaljplaneändringen och den underjordiska detaljplanen till stadsfullmäktige för godkännande.

Genom detaljplanen och detaljplaneändringen för Silvervägen i Fagersta förbereder man sig på Vandaspåran genom att anvisa tillräckligt med utrymme för infrastrukturen som spårvägen kräver och för de tillhörande områdena på Sexbrovägen och Hemmansvägen samt Rivieraspårens kollektivtrafikområde. Detaljplaneändringen lades fram i 30 dagar.

Detaljplaneändringar i Dickursby, Björkhagen, Sandkulla och Korso

Vanda stads mål har varit en lösning som stöder livskraften och attraktionskraften i Dickursby centrum och stationsområdet. Målet är att ändra köpcentret Tikkuris kvarter till ett kvartersområde för centrumfunktioner, där byggnadseffektiviteten ökar och blir tredubbelt så stor. Sockelpartiet som i huvudsak reserverats för affärslokaler är i två-tre våningar och ovanpå det reser sig en affärsbyggnad samt fyra bostadsbyggnader, av vilka den högsta är 22 våningar hög.

I Dickursby centrum, utmed Nejlikvägen planläggs bostadshus med 6–8 våningar i stället för det nuvarande parkeringsområdet. Affärsbyggnaden som ligger på tomten skyddas. I referensplanen föreslås 194 bostäder, vars genomsnittliga yta är cirka 40 m2.

Världens sjunde största tillverkare av kiselplattor inom halvledarindustrin, Okmetic Oy, har ansökt om detaljplaneändring för Kiselvägen 2 i Björkhagen. Kvartersområdet för industribyggnader ändras till kvartersområde för industri-, lager- och kontorsbyggnader, vilket innebär att omfattningen på byggrätten mer än fördubblas.  Planändringens tilläggsbyggrätt möjliggör placering av cirka 700 nya arbetsplatser på Kiselvägens fastighet.

Detaljplaneändringen för Getporsvägen i Sandkulla möjliggör byggande av ett flervåningshus med 55 bostäder i stället för det nuvarande låghuset. Planområdets nuvarande exploateringstal är 0,25 och genom ändringen skulle talet öka till 1,45.

Stadsstyrelsen beslutade lägga fram detaljplaneändringarna i 30 dagar.

Detaljplaneändringen för Havsörnsvägen 8 i Korso centrum möjliggör en ny daghemsbyggnad i tre våningar i stället för det nuvarande daghemmet i en våning. Förslaget till detaljplaneändringen fördes till stadsfullmäktige för godkännande.

Miljöansvarsrapporten 2021–2022: Vandas utsläpp av växthusgaser har minskat

Vandas miljöansvarsrapport för åren 2021–2022 antecknades för kännedom i stadsstyrelsen. Rapporten visar hur väl Vandas miljömål har framskridit under det senaste året, och hur målen förverkligades under den föregående fullmäktigeperioden 2018–2021. Vandas utsläpp av växthusgaser har minskat varje år och oljeförbrukningen har minskat i stadens fastigheter närmast till följd av övergången till jordvärme. Dessutom främjas ansvarsfullheten i Vanda bland annat genom frivilliga green deal-avtal för upphandlingar. 

Keywords

AdministreringBeslutFullmäktige