Principerna för tryggare rum i kraft i alla Vanda stads lokaler

Meddelande

En trygg stad är grunden för att invånarna har ett gott liv. Speciellt barn och unga tillbringar mycket tid i stadens lokaler och därför är det speciellt viktigt att lokalerna är trygga.

Tryggt rum är ett utrymme, som erbjuder användarna en känsla av fysisk, psykisk och social trygghet. Tanken är att ingen ska behöva drabbas av någon form av diskriminering, mobbning, trakasseri eller annan form av våld. Det här betyder framför allt att aktivt förebygga och ingripa i situationer där det sker. En trygg lokal är också tillgänglig. Vi vill att alla ska känna sig välkomna i Vanda stads lokaler som sig själv. I praktiken sker det här så att vi med lokalens användare tillsammans samlar ihop principer som alla som vistas i lokalen förutsätts följa.

Varför pratar vi om tryggare rum?

Trygghet är en subjektiv erfarenhet. Vi kan inte garantera ett 100% tryggt utrymme för alla, men vi kan lova att agera på ett sätt så att lokalen känns tryggare för var och en. Det är upp till var och en som använder lokalen att detta förverkligas.

Hur tas principerna för tryggare rum i användning?

Principerna för tryggare rum bestäms tillsammans med lokalens personal och användare. Det är bra att föra diskussion om vad ett respektfullt bemötande och garanterande av trygghet betyder för var och en. Det är meningen att principerna för tryggare rum är synligt framme i lokalen och på exempelvis internetsidorna. I princip är det viktigt att också nämna hur lokalens användare ska göra om principerna inte följs och hur ansvariga för lokalen agerar då de får vetskap om detta. Principerna gås igenom med alla nya anställda och exempelvis vakterna. Ifall lokalen har regelbundna användare, går man igenom principerna också med dem.

Framskridande av arbetet i Vanda

Avsikten är att möjligast många av stadens lokaler har tagit fram principer för tryggare rum till slutet av oktober. Skolornas och läroanstalternas principer för tryggare rum sammanställs i september-oktober. I november firar vi Veckan för barnets rättigheter och i samband med det firar vi också lanseringen av principerna för tryggare rum i Vanda stads lokaler.

I Vandas lokal Nicehearts Tyttöjen tila används redan principerna för en tryggare lokal och också i Vandas konstmuseum Artsi. Man kan fråga dem om tips för sammanställande och lansering av principerna.

Keywords

Faciliteter