Stadsfullmäktige samlades till årets första sammanträde

Meddelande

Etiketter

StadsfullmäktigeDemokrati och delaktighet

Vanda stadsfullmäktige samlades till årets första sammanträde den 30 januari 2023. Vid sammanträdet godkändes en detaljplaneändring som gällde ett kvartersområde med flervåningshus i Bäckby och köpet av en obebyggd industritomt i Haxböle som ingår i områdets övergripande utveckling.

Vanda stad köper en ca 5,4 hektar stor obebyggd industritomt i Haxböle av Kiinteistö Oy Sandkil. Köpesumman är 4 541 208 euro. Enligt planerna ändras områdets användningsändamål från nuvarande användning för industriell verksamhet till bostadsområde. Ett omfattande markinnehav i stadens ägo säkerställer för stadens del att den fortsatta planeringen av området är övergripande och ändamålsenlig.

I Bäckby ändras ett kvartersområde för industri-, affärs- och kontorsbyggnader längs Dickursbyvägen till kvartersområde för flervåningshus. Flervåningshusen som ska byggas på platsen för trevåningsbyggnaden som rivs har som mest åtta våningar mot Dickursbyvägen och i riktning mot ån sjunker våningstalet till fyra våningar. I gatuplan utmed Dickursbyvägen placeras affärslokaler. Parkeringen placeras delvis under ett gårdsdäck. Byggrätten ökar från nuvarande våningsyta på 7 162 m2 till 10 424 m2.

Fullmäktige diskuterade även olika motioner som ledamöterna lämnat in kring frågor som en hållbar ekonomi i Vanda, en säkrare förvaring av ägodelar som tillhör vård- och boendeenheternas patienter, en tillgänglighetsanpassad badstrand, solenergi, sanering av Dickurstråket och Stationsvägen, en elektronisk planuppföljningsservice, snabbare bygglovsprocesser, skolornas PISA-resultat, och lärarnas och skolgångsbiträdenas löner under sommarlovstiden.