Stadsstyrelsen godkände behovsutredningen för ett gymnasium i Aviapolis – också detaljplaneändringar behandlades

Meddelande

På stadsstyrelsens sammanträde i Vanda den 25 april behandlades behovsutredningen och kostnadsprognosen för det planerade gymnasiet i Aviapolis. Teman för strategin Innovationernas Vanda och detaljplaneändringar behandlades också.

Puinen puheenjohtajan nuija.

Ett nytt gymnasium planeras i Aviapolis. Gymnasiet svarar på det ökade behovet av gymnasieplatser i Vanda och stöder Vanda stads mål vad gäller gymnasieutbildningens utbud. Det allmänna gymnasiet skulle inhysa sammanlagt 700 elever. Byggplatsen ligger invid Aviabulevarden, i närheten av Aviapolis tågstation. Exaktare placering fastställs i detaljplanen som är under beredning. Kostnadsprognosen för nybyggnaden är 33,8 miljoner euro, och preliminärt beräknas projektet vara klart i augusti 2026. Stadsstyrelsen godkände projektets behovsutredning och kostnadsprognos, vilken också ingår i stadens ekonomplan 2022–2025.

Implementering av den föregående strategin och nya mål

Stadsstyrelsen behandlade rapporten om uppnådda mål och mätare för den föregående fullmäktigeperiodens strategi 2018–2021. Det bedömdes att 43 procent av strategins mål uppnåddes helt, 25 procent delvis och 29 procent inte alls. För tre procent av målen kunde det inte genomföras någon utvärdering. Stadsstyrelsen beslutade föra rapporterna till stadsfullmäktige för kännedom. 

Stadsstyrelsen godkände också målen och tidtabellen för teman i Vandas nya strategi Innovationernas Vanda. Det finns totalt fem strategiteman:

  • Ett Vanda som stärker välfärden 
  • Ett socialt hållbart Vanda 
  • Ett ekologiskt hållbart Vanda  
  • Ett Vanda med livskraft och kompetens 
  • Ett internationellt Vanda.

Den nya strategin 2022–2025 godkändes i stadsfullmäktige i slutet av januari. 

Detaljplaneändringar i bostadsområden i Mårtensdal och Bäckby

Stadsstyrelsen beslutade lägga fram förslaget till detaljplaneändring för Bredkärrsgränden 8 och 10 i Mårtensdal. Planändringen gäller två tomter, där man nu tillåter att det byggs två nya sexvåningshus. Planändringen medför ungefär 70 nya bostäder. Ändringarna genomförs innanför tomterna, men kräver att bilplatserna och gårdsområdena omorganiseras. På tomterna finns det i dagsläget sex flervåningshus med tre eller fyra våningar.  Stadsstyrelsen skrev under markanvändningsavtalet som hänför sig till detaljplaneändringen tillsammans med SATO Asunnot Oy. 

På sammanträdet behandlades Nejlikstigens detaljplan i Bäckby och ändringen av tomtindelningen, där de nuvarande parhusen skulle ersättas med två flervåningshus. Området ligger sydväst om Peltola torg. Till området hör den tomt som gränsar mot Nejlikstigen på adressen Nejlikstigen 12 samt gatuområdena på Nejlikstigen och Vallmovägen som gränsar mot tomten. Enligt referensplanen kommer det sammanlagt 62 bostäder i fem- och sexvåningshusen, och deras genomsnittliga yta är cirka 42 m2. Stadsstyrelsen föreslog att stadsfullmäktige godkänner ändringsförslagen.

De etiska principerna för förtroendevaldas verksamhet

Stadsstyrelsen beslutade efter en omröstning att godkänna de etiska principerna för Vanda stads förtroendevalda och föreslå att stadsfullmäktige godkänner dem. Det ursprungliga förslaget vann med rösterna 12–3 det ändringsförslag som föreslogs på sammanträdet.

Självständighetsfest för fjärde och femte klassarna

Stadsdirektörens traditionella självständighetsfest för fjärde klassarna har inte ordnats åren 2020–21 på grund av coronapandemin. I år ordnas festen för två årskurser, det vill säga för eleverna i årskurs 4 och 5. Omkring 5500 elever med sina lärare deltar i festerna som ordnas den 1 och 2 december på Energia Areena i Vanda. De totala kostnaderna är 136 000 euro. För festarrangemangen reserveras 70 000 euro av stadsstyrelsens disponibla medel, kulturservicen reserverar 16 000 euro av en testamenterad donation och den grundläggande utbildningen reserverar 50 000 euro. 

Stadsstyrelsen beslutade på måndagens sammanträde om ärendena enligt det ursprungliga förslaget eller efter mindre tekniska justeringar eller preciseringar.

Keywords

BeslutFullmäktigeAdministrering