Stadsstyrelsen godkände budgeten för år 2023: Extra satsningar på stödåtgärder inom undervisningen, tillgången till personal och skolmaten

Meddelande

Etiketter

StadsstyrelsenDemokrati och delaktighet

Vanda stadsstyrelse godkände vid sitt sammanträde den 1 november budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2023–2026. Stadsfullmäktige beslutar om budgeten och ekonomiplanen vid sitt sammanträde den 14 november. Vid sammanträdet godkändes även det nya programmet för positiv särbehandling samt detaljplaneändringarna för Kivistö och Myrbacka.

Vanda stad har för nästa år många betydande investeringsprojekt varav merparten hänför sig till ny- och ombyggnationer. År 2023 färdigställs fem nya daghem och planeringen av Vandaspåran och Elmo simhall fortgår. Varias stora investeringsprojekt i Veckal framskrider och också i Dickursby planeras ett inlärningscampus och det stora projektet i Ånäs. Arbetet med att utveckla Hanaböle träsk till ett viktigt naturobjekt fortgår. Kivistös affärs- och servicecentrum kommer att stå färdigt efter en lång väntan och stadens tjänster flyttar över till centret. Dessutom kommer staden att inrätta över 220 nya tjänster och befattningar för att förbättra servicen. Vanda stads fastighetsskatteprocentsatser står år 2023 kvar på tidigare nivå. 

De viktigaste ändringarna som stadsstyrelsen gjorde i anslagen var ett anslag på 1 miljon euro för att utveckla personalens välbefinnande inom Vanda stad och lösa problemet med personaltillgång och hur personalen kan behållas, och en extra satsning på 1 miljon euro för stödåtgärder i skolorna och inom förskoleundervisningen. Dessutom använder Vanda 400 000 euro till att utveckla stadens skolmåltider. Ett anslag på 100 000 euro används för att förebygga marginalisering bland ungdomar genom att ungdomsarbetet ute på fältet stärks, och 90 000 euro anslås för utveckling av tjänster för långtidsarbetslösa ungdomar. 

De senaste årens balansering av stadens ekonomi har gett goda resultat och Vandas ekonomi står nu på stabil grund. Vanda har betalat av 250 miljoner euro på sina skulder och är numera en av de minst skuldsatta större städerna. Välfärdsområdesreformen förändrar stadens verksamhet och ekonomi, och omvärlden har genomgått en kraftig förändring efter att Ryssland angrep Ukraina. Vanda fortsätter med att balansera stadens ekonomi och investerar samtidigt kraftigt i stadens tillväxt.

Programmet för positiv särbehandling förlängs

Vid sammanträdet godkändes även Vandas nya program för positiv särbehandling. Målet för programmet är att minska välfärdsskillnaderna mellan invånarna i staden och mellan de olika bostadsområdena. Genomförandet gäller åren 2023–2025 och för ändamålet budgeteras två miljoner euro årligen, sammanlagt sex miljoner euro. Programmet syftar till att förbättra den hjälp som rör barnavård och uppfostran, utveckla ungdomsarbetet, minska ojämlikhet inom utbildningen, stödja sysselsättningen, föra en socialt hållbar bostads- och markpolitik och stärka gemenskapen invånarna emellan.

Hem för 1 300 invånare i Kivistö och en ny brandstation i Myrbacka

Stadsstyrelsen beslutade föra den uppdaterade detaljplanen och detaljplaneändringen för Kivistös Snökvarts i stadsdelen Kivistö och detaljplaneändringen för Skrapbergsvägen i Myrbacka till stadsfullmäktige för godkännande. 
Genom detaljplanen och detaljplaneändringen för Kivistös Snökvarts utsträcks Kivistö centrum till att omfatta det ännu obebyggda området söder om Ringbanan där två daghem, en hundpark, centrumservice och hem för omkring 1 300 invånare kommer att byggas.
I Myrbacka längs Skrapbergsvägen planeras en ny brandstation invid Stenåldersparken. Brandstationen ska bestå av en spetsenhet, en ambulans och två FBK-enheter. Målet är att bygga en ny beredskapsstation på 850 m2-vy som i takt med att staden växer kan utvidgas till att omfatta en brandstation på 1 200 m2-vy.