Stadsstyrelsen godkände Vandas ekonomiram för år 2023: En stark balansräkning och en sund ekonomi ligger i grunden för ramen

Meddelande

Etiketter

StadsstyrelsenDemokrati och delaktighet

Vid Vanda stadsstyrelses sammanträde 6.6.2022 godkändes Vandas ekonomiram för år 2023. Dessutom behandlade stadsstyrelsen årets första delårsöversikt och godkände ett avtal om att bygga en miljövänligare stad.

Jokimaisema Korson Matarissa.

En stark ekonomi möjliggör attraktiva investeringar 

Vanda stadsstyrelse godkände ramen för utarbetandet av driftsekonomin och investeringarna i budgeten för år 2023. 

Den ekonomiska utvecklingen i Vanda fortsätter att vara positiv också under de stora förändringarna inom kommunekonomin år 2023. Nästa år påverkas ekonomin bland annat av välfärdsområdesreformen som resulterar i att utgifterna för välfärd, socialvård och räddningsväsendet faller bort och dessutom förs också andra funktioner inom staden till välfärdsområdena. År 2023 kommer dock skatteinkomsterna att redovisas kommunerna delvis utifrån tidigare skatteår, så det höjer årsbidraget för år 2023 och räkenskapsperiodens resultat till en högre nivå än normalt.

Ekonomiramen förutspår fler år av tillväxt och utveckling för Vanda stad. Staden växer och investerar i service, personal och lokaler. Samtidigt betalar Vanda också av sina skulder och fortsätter med sitt ansvarsfulla produktivitets- och tillväxtprogram. Resultaträkningen i ramen förutspår att stadens årsbidrag blir 165,4 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat 50,1 miljoner euro nästa år.

Stadens planerade totala investeringsnivå för år 2023 är 158,3 miljoner euro. De kraftiga investeringarna i stadsutvecklingen fortsätter i Dickursby, Myrbacka, Aviapolis, Kivistö och Håkansböle. Förnyelsen av centrumområdena i Vanda har varit exceptionellt stor och framskridit snabbt. Det byggs urbana och trivsamma stadscentrum i Vanda.

Delårsöversikten för januari–april: Befolkningen fortsätter att öka, arbetslösheten minskar

Stadsstyrelsen antecknade årets första delårsöversikt för kännedom. Av översikten framgår hur verksamhetsmiljön utvecklats i Vanda och den innehåller information om bland annat befolkningsökningen och arbetslöshetssituationen. I översikten granskas dessutom utvecklingen av skattefinansieringen, driftsekonomin, investeringarna och finansieringen. 

I jämförelser mellan de största städerna har Vanda haft den näst snabbaste befolkningstillväxten, även om tillväxten ökar långsammare på grund av coronapandemin. Arbetslösheten i Vanda har minskat under hela första halvan av året, men den höga långtidsarbetslösheten anses vara oroväckande. 

Det blev svårare att förutspå ekonomin år 2022 efter det att Ryssland inledde ett anfallskrig mot Ukraina. Utöver kriget skapar också den pågående coronapandemin osäkerhet. Det råder därför stor osäkerhet i ekonomin. Skatteinkomsterna förutspås dock överskrida budgeten med 8,1 milj. euro. Intäkterna från statsandelarna förutspås förverkligas nästan helt enligt budgeten.

Vanda stad och Vanda Energi intensifierar sitt samarbete - målet är en klimatneutral stad

Vanda stadsstyrelse godkände vid sitt sammanträde ett strategiskt partnerskapsavtal mellan Vanda stad och Vanda Energi Ab. Syftet med avtalet är att dela information och intensifiera samarbetet mellan Vanda stad och Vanda Energi för att nå gemensamma mål. Vanda vill vara klimatneutralt år 2030. Vanda Energis mål är att å sin sida vara kolnegativt år 2030.

Keywords

AdministreringBeslut