Tjänsten som Vandas stadsdirektör ledigförklaras 1.8.2023

Meddelande

Etiketter

StadsstyrelsenDemokrati och delaktighet

Stadsstyrelsen ledigförklarade vid sitt sammanträde den 27 februari tjänsten som stadsdirektör i Vanda från och med början av augusti. Vid sammanträdet godkändes också ett intentionsavtal om samarbete mellan Vanda och Kervo som arbetskraftsmyndigheter.

Tjänsten som Vandas stadsdirektör ledigförklaras den 1 augusti när stadsdirektör Ritva Viljanen går i pension. Tjänsten är avsedd att ledigförklaras tills vidare och ansökningstiden inleds i mars. 

Behovsutredningarna för Korso idrottshall och nybyggnaderna på Ånäs inlärningscampus godkändes

Stadsstyrelsen godkände behovsutredningarna för idrottshallen i nordöstra Vanda och två nybyggnader på Ånäs inlärningscampus.

 
Idrottshallen i nordöstra Vanda är ett nybyggnadsprojekt enligt Vanda idrottshallsutredning som färdigställdes år 2020. Den nya idrottshallen kommer att tillgodose rekreations- och utbildningsbehoven i Korsoområdet. Idrottshallens ingår i Vanda stads plan för servicenätet.

Tillväxttjänsternas nya verksamhetslokal är en del av utvecklingen av servicenätet för sysselsättnings- och invånarservicen, utvecklingen av nätet av verksamhetslokaler för tillväxttjänsterna samt utvecklingen av Ånäs i Dickursby. Byggnaden kommer att ha plats för sammanlagt 350 personer samt lokaler för servicekoncept som produceras tillsammans med intressentgrupper (t.ex. ett livskraftstorg).

Inlärningscampusets nybyggnad – nya lokaler för andra stadiet, medborgarinstitutet för fritt bildningsarbete och grundläggande utbildningen för vuxna behövs för att erbjuda tillräckliga och högklassiga undervisningslokaler för det växande antalet studerande. Verksamhetsstället kommer att ha platser för sammanlagt 2615: studerande vid Vanda yrkesinstitut Varia, Vanda vuxenutbildningsinstitut och Tikkurilan lukio.

Vandaspårans detaljplaner går vidare till fullmäktige

Stadsstyrelsen godkände efter omröstning detaljplaneändringarna för Vandaspåran i Håkansböle, Fastböle, Haxböle och Fagersta. Detaljplaneändringarna går nu vidare till stadsfullmäktige för godkännande. 

Genom detaljplaneändringen för Håkansböle bereder man sig på Vandaspåran genom att anvisa tillräckligt utrymme för den infrastruktur som spårvagnen kräver och den gatumiljö som ansluter sig till den på Skjutsvägen samt för en ny underfart. Genom ändringen förbereder man sig också för en ny dragning av Lahtisvägen väster om den nuvarande vägen. Planen gör det möjligt att höja Lahtisvägen från dess nuvarande nivå till Skjutsvägens nivå och att genomföra korsningen som en plankorsning. Genom ändringen ändras en del av kvartersområdet för industri- och lagerbyggnader, parkområdet och närrekreationsområdet till ett gatuområde. En del av Skjutsvägens gatuområde samt kvartersområdet för industri- och lagerbyggnader ändras till en gatuskvär. Mot Lahtisvägen anvisas ett bullerskydd för att skydda Brokärrs småhusområde från bullret på Lahtisvägen. Under Skjutsvägen reserveras en underfart för en dagvattenbassäng och för gångtrafik. Ett förbud mot köranslutningar läggs till mellan Skjutsvägens gatuområde och den nya gatuskvären. Planändringen gör det möjligt att vidareutveckla markanvändningen i området i framtida detaljplaneändringar.

Genom detaljplaneändringen för Fastböle och Haxböle bereder man sig också på Vandaspåran genom att anvisa ett tillräckligt gaturum för den infrastruktur som spårvagnen kräver och den gatumiljö som ansluter sig till den på Skjutsvägen genom att förstora gatuområdena och minska de övriga områdena. Genom detaljplaneändringen ändras kvartersområdet för kontorsbyggnader, kvartersområdet för industri-, lager- och kontorsbyggnader samt närrekreationsområden delvis till gatuområde. De totala byggrätterna för fastigheterna ändras inte i och med arealändringarna. 

Också genom detaljplaneändringen i Fagersta bereder man sig på Vandaspåran. Genom ändringen ändras flera olika kvartersområden samt parkområdet delvis till gatuområde. I kvarteren anvisas nya anslutningsförbud och körförbindelserna ändras. För Hemmansvägens och Håkansbölevägens gatuområde föreslås bullerskydd. Ett riktgivande område för byggnader och anläggningar för samhällstekniskt försörjning för en elstation anvisas för Håkansbölevägens gatuområde. I planen ges också bestämmelser om skydd av grundvatten, buller- och vibrationsskydd, luftkvaliteten, skydd av växtligheten, iståndsättning av förorenade markområden samt stadsbilden.

Likaså är målet med detaljplanen och detaljplaneändringen för Silvervägen i Fagersta att anvisa behövliga utrymmesreserveringar för den infrastruktur som Vandaspåran kräver och den omgivning som ansluter sig till den. I planen för Silvervägen säkerställs den ekologiska förbindelsen i landskapsplanen samt kontinuiteten i rekreationsområdena i området genom detaljplanering av de nya grönområdena Lilla Sexbroparken, Slåttmossen och Källparken, av vilka Slåttmossen och Källparken anges som betydande områden med avseende på naturens mångfald. Utöver detta bestäms det för gatuområdet att den ekologiska förbindelsens kontinuitet över gatuområdet ska beaktas genom att hålla områdena längs gatan skogbevuxna. I planen beaktas grundvattenskyddet och bullerskyddet. 

Sammanträdets detaljerade beslutsförteckning medföljer som bilaga. Föredragningslistan, och senare också sammanträdets protokoll, finns på adressen: www.vanda.fi/beslutsfattand