Vanda stadsstyrelse godkände planen för jämställdhets- och likabehandlingsarbete – målen och åtgärderna fastställs inom verksamhetsområdena

Meddelande

Vanda stadsstyrelse godkände vid sitt sammanträde den 28 mars planen för jämställdhets- och likabehandlingsarbete.

kädet näppäimistöllä

Planen linjerar upp de mål och åtgärder med vilka Vanda svarar på skyldigheten till icke-diskriminerande verksamhet och ett främjande av jämställdhet och likabehandling i enlighet med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män och diskrimineringslagen.

Vanda stadsfullmäktiges sammanträde måndag kväll hölls för första gången på länge i stadshuset i Dickursby. Vid sammanträdet godkände fullmäktige planen för jämställdhets- och likabehandlingsarbete, som går under namnet: ”Jämställdhet och likabehandling existerar inte av sig själva. De skapas.” Planen består av tre delar och i del 1 läggs den grund, på vilken stadens jämställdhets- och likabehandlingsarbete byggs upp. I del 2 dras riktlinjerna upp för arbetet med beslutsfattande och service i enlighet med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män och diskrimineringslagen. Del 3 beskriver hur stadens personalpolitiska jämställdhets- och likabehandlingsarbete utformas. Verksamhets- och serviceområdena behandlar planen i sina ledningsgrupper. Då preciseras rent konkret vad målen, åtgärderna och det praktiska genomförandet innebär inom respektive verksamhetsområde.

Fullmäktige delgavs för kännedom antalet fullmäktigemotioner som väckts under fjolåret, sammanlagt 81 till antalet. År 2020 väcktes 32 fullmäktigemotioner, vilket innebär att det skett en märkbar ökning under valåret. Ämnesområdena för motionerna gällde huvudsakligen stadsmiljöns verksamhetsområde.

Stadsfullmäktige antecknade också personalberättelsen för 2021 för kännedom.

Keywords

AdministreringBeslut