Vandas mål för regeringsprogrammet siktar mot hållbara, internationella och hemtrevliga städer

Meddelande

Etiketter

Demokrati och delaktighetInvånare

I huvudstadsregionen behövs tusentals utbildningsplatser inom småbarnspedagogiken och social- och hälsovårdsbranschen under de närmaste åren, och framtidens arbetskraftstjänster ska göras mer uppmuntrande. Staten ska säkerställa flygtrafikens verksamhetsförutsättningar med tanke på sysselsättning och försörjningsberedskap. För att möjliggöra vår framgång ska nästa regering stärka förutsättningarna för att leda en hållbar tillväxt.

Vantaan Megarekry valloittaa Flamingon

Framtidens stora frågor löses i stora städer, som Vanda. Kommunernas uppgifter och finansieringskriterier ska i fortsättningen differentieras enligt invånarantalet, konstateras i Vandas mål för regeringsprogrammet.

– Finlands kommuner är mycket olika, och tiden har gått förbi samhällsmodellen. Samarbetet mellan staten och de stora städerna ska i detta skede göras tätare genom en avtalsenlig partnerskapsmodell, och metropolområdets särskilda ställning ska beaktas i regeringsprogrammet, säger stadsdirektör Ritva Viljanen.

Kommunernas finansiering ska säkerställas i förändringar som under de närmaste åren är till exempel inledandet av välfärdsområdena nästa år och arbets- och näringslivstjänsternas övergång till kommunerna i början av 2025.

– Vi vill bygga blomstrande och livskraftiga städer, och tillväxten kräver en tillräcklig finansieringsgrund också när kommunernas roll förändras. Man ska kunna ordna arbetskraftstjänsterna på ett betydande och i synnerhet uppmuntrande sätt också i kommunerna, konstaterar Viljanen.

Statsandelssystemet ska förnyas så att de verkliga kostnader som orsakas av befolkningstillväxten och främmande modersmål beaktas bättre än nu. 23 procent av personerna som bor i Vanda pratar något annat språk som modersmål än svenska, samiska eller finska, medan andelen i hela Finland är 8,3 procent.

Genom utbildning och sysselsättning säkerställs en bättre framtid för oss alla

Barnen behöver trygga förhållanden, och småbarnspedagogiken behöver yrkesutbildade personer. Ett tillräckligt antal utbildningsplatser och invandring på grund av arbete säkerställer en kompetent arbetskraft, och för unga är en studieplats säkerställande av framtiden. Genom välfungerande AN-tjänster och ett tillräckligt utbud av utbildningsplatser tryggar vi arbete, kompetens och välbefinnande.

– Före 2023 behöver vi drygt 5 000 nya yrkesutbildade personer inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen, likaså råder det brist på yrkesutbildade personer inom utbildningen och social- och hälsovårdsbranschen. Utbildningsplatserna inom dessa branscher ligger dock annanstans i Finland. Långtidsarbetslösheten har efter coronan förblivit högre än tidigare, så förbättring av möjligheterna till kontinuerligt lärande är också mycket viktig för Vanda. Vi behöver mer utbildningsmöjligheter i vår hemstad, det vill säga nära arbetsplatserna, säger Viljanen.

Staten och kommunerna ska tillsammans granska personalstrukturen enligt lagen om småbarnspedagogik. Antalet utbildningsplatser inom branschen ska ökas 1,5 gånger så stort som nu. Att ta hand om utbildningen och sysselsättningen förbättrar jämlikheten där olikheten håller på att öka. Minskning av segregationen, det vill säga olikheten, hör också till Vandas strategiska mål. 

Vanda ska kunna investera i tillväxten också i fortsättningen

Vandas befolkningstillväxt saktade ner under coronaåren, men befolkningen ökar fortfarande med tusentals invånare per år. Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter hade Vanda 241 800 invånare i september 2022. Befolkningens koncentration i städer kräver att städerna investerar i tillväxten. Vanda växer fortfarande snabbt. 

Bostäder ska produceras tillräckligt för den växande befolkningens behov. Statens och stadsregionernas MBT-avtal för markanvändning, boende och trafik är att ett bra sätt att främja städernas heltäckande utveckling.

– Vanda förbereder sig för byggandet av spårvägen, och det är viktigt att staten säkerställer finansieringen för den. En hållbar trafik bygger på kollektivtrafik, och en fungerande kollektivtrafik garanterar också arbetskraftens rörlighet. Coronaåren stärkte segregationen, och byggandet av spårvägen i sin tur minskar den särskilt i Östra Vanda. Utmed spårvägen skulle kunna byggas bostäder för upp till 60 000 människor, och den erbjuder väldigt stora möjligheter också för ny företagsverksamhet, säger Viljanen. 

Spårvägen kräver stora investeringar i den närmaste framtiden. Under coronaåren rasade antalet passagerare i kollektivtrafiken, och statens proportionella andel av finansieringen för huvudstadsregionens trafikinvesteringar återställs till den genomsnittliga nivån under 2000-talet.

– Under de närmaste åren gör vi många investeringar för framtiden, eftersom Vanda har råd att växa. Vi vill växa hållbart till en hemtrevlig storstad, säger Viljanen.

Flygtrafiken tryggar Finlands åtkomlighet och internationella förbindelser

Flygtrafikens situation har blivit svårare inte bara för att coronapandemin minskade turismen under en lång tid, utan också på grund av förbudet mot flyg över Ryssland. Staten bör nu ta hand om flygtrafikens verksamhetsförutsättningar och säkerställa övergången till en utsläppssnål flygtrafik.

Förutom Vanda är detta viktigt för hela Finland. På grund av åtkomligheten och försörjningsberedskapen är flygstationen livsviktig för hela landet, och upp till 140 000 finländares arbetsplatser anknyter till flygstationen, säger Viljanen.

Vandas mål för regeringsprogrammet

Keywords

Administrering