Riktning mot hållbara, internationella och hemtrevliga städer – Vandas mål för regeringsprogrammet

Etiketter

Demokrati och delaktighetInvånare

Nästa riksdagsval ordnas under våren 2023. Efter valet bildas en ny regering som gör upp ett eget regeringsprogram. Regeringsprogrammet drar upp riktlinjer för mål och förfaranden under regeringsperioden.

Vanda stad har gjort upp egna mål med vilka man vill påverka den kommande regeringens riktlinjer. I våra mål lyfter vi fram frågor som är viktiga med tanke på Vandas och hela samhällets framgång under nästa valperiod. Vi samarbetar också med huvudstadsregionens städer, de sex största städerna och C21-städerna. Dessa mål publiceras också på den här sidan.

Vantaan Megarekry valloittaa Flamingon

Vi behöver 

 • nytt slags samarbete och säkerställande av tillväxtfinansiering
 • utbildning och sysselsättning för att förbättra jämlikheten särskilt där ojämlikheten håller på att öka 
 • spår för att bygga en hållbar samhällsstruktur och 
 • flygtrafik för att trygga Finlands åtkomlighet och internationella förbindelser (Avia-nätverkets mål) 

De stora städernas uppgift är att främja dessa mål och där behövs regeringens stöd. 

Värikkäitä piirroshahmoja.

Framtidens samhälle behöver nytt slags samarbete och säkerställande av tillväxtfinansiering

Finlands största städer ansvarar i stor grad för hela landets konkurrenskraft och ekonomi. De mest betydande lösningarna för den gröna och den digitala omställningen som är livsviktig för samhället görs i städerna. De stora städernas livskraft är avgörande för hela Finlands livskraft och konkurrensförmåga.

Vårt samhälles framgång och städernas verksamhetsförutsättningar ska tryggas på följande sätt:

Att ta hand om utbildningen och sysselsättningen förbättrar jämlikheten där ojämlikheten håller på att öka 

Barn behöver trygga förhållanden och småbarnspedagogiken behöver yrkesutbildade personer för att servicens kvalitet kan garanteras. Ett tillräckligt antal utbildningsplatser och invandring på grund av arbete säkerställer en kompetent arbetskraft, och för unga utgör en studieplats en trygghet inför framtiden. Genom arbets- och näringsbyråns välfungerande tjänster och ett tillräckligt utbud av utbildningsplatser tryggar vi arbete, kompetens och välbefinnande – för en bättre framtid för oss alla.

Säkerställandet av jämlika utgångspunkter och utvecklingen av sysselsättning och kompetens främjas bäst på följande sätt:

Spåren bygger en hållbar samhällsstruktur

En hållbar stadsutveckling grundar sig på en välfungerande utsläppssnål kollektivtrafik och bostadsproduktion som beaktar invånarnas och miljöns behov. Förbättring av Vandas och hela huvudstadsregionens konkurrenskraft kräver investeringar särskilt för hållbar mobilitet och digitalisering av resekedjorna. En välfungerande trafikinfrastruktur främjar målsättningarna gällande klimatneutralitet, gör stadsstrukturen tätare, förbättrar åtkomligheten och säkerställer att arbetsmarknaderna fungerar. Vanda planerar en spårväg, och spårtrafiken i städerna ska stödjas av många goda anledningar.

Koldioxidneutralitet och en stadsstruktur som utvecklas främjas på följande sätt:

Flygtrafiken tryggar Finlands åtkomlighet och internationella förbindelser – Avia-nätverkets mål för regeringsprogrammet

 • Finland påverkar starkt, på global nivå och EU-nivå, formuleringen av klimatmålen och utvecklingen av författningarna för flygtrafiken samt främjar införandet av nya tekniker.  
  • Finland betonar hållbarheten som konkurrenskraft och påverkar aktivt att distributionsskyldigheten för nya bränslen genomförs i EU. Finland främjar införandet av nya tekniker för att stärka flygtrafikens och turismens hållbarhet. 
    
 • Den finländska flygtrafikens konkurrenskraft sköts och den försvagas inte på större kostnader än i övriga EU eller genom en nationell miljöskatt på flygtrafiken.  
   
 • Fortsatt planering av projektet Flygbanan främjas som en del av planeringen av Finlandsbanan och när planeringen framskrider fattas beslut om genomförande.  
   
 • ​​​​​​​I finansieringen för Vandaspåran som förbättrar flygplatsens åtkomlighet deltar staten med en andel på 30 procent. 
   
 • ​​​​​​​Resekedjor som smidigt kombinerar olika trafikformer utvecklas helhetsbetonat genom att utnyttja digitaliseringen och gemensamma digitala verktyg. 
   
 • Regeringen inleder en projekthelhet för att bygga ett turismkluster och ett enhetligt ekosystem för turism.
  • Beslutsfattandet kring turistnäringen förenhetligas genom att öka samarbetet mellan ministerierna. Arbetet kring Finlands landsbild stärks med turism och kultur som särskilda tyngdpunkter, och resurserna för marknadsföring av turism ökas till samma nivå som i de övriga nordiska länderna. 
   ​​​​​​​
 • För att genomföra projektet Det nya Flygmuseet reserveras statens investeringsunderstöd på 8,5 miljoner euro och undervisnings- och kulturministeriets statsandel och behovsprövat understöd totalt 860 000 euro per år. 

 

More information

Ritva Viljanen

Stadsdirektör

Stadsdirektörs sekretär Taija Puttonen, taija.puttonen@vantaa.fi
+358 40 596 7599

Paula Harju

Utvecklingschef
+358 50 312 4842 paula.harju@vantaa.fi

Susanna Issakainen

Kontaktchef
+358 50 312 4842 susanna.issakainen@vantaa.fi

Ulla Ruuskanen

Projektledare (Avia-nätverket)
+35840 760 3952 ulla.ruuskanen@vantaa.fi

Keywords

Administrering